Παράταση κι αλλαγές στην ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα
Αυτοδιοίκηση

Παράταση κι αλλαγές στην ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα

Όχι μόνο νέα παράταση στην εφαρμογή του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας, αλλά και δυνατότητα υποβολής ή επανεξέτασης αιτήσεων σε όσους δημοτικούς υπαλλήλους απορρίφθηκαν ή δεν εξετάστηκαν οι αιτήσεις τους για μετάταξη σε άλλο δήμο κατά την προηγούμενη διαδικασία δίνει το υπουργείο Εσωτερικών.

Παράλληλα, όμως, δεν είναι δυνατή η ανάκληση των αποφάσεων για την παροχή σύμφωνης γνώμης των απερχόμενων αιρετών των φορέων προέλευσης από τις νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές.

Ήδη, με την πρόσφατη ψήφιση στη Βουλή τροπολογίας για την ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, η οποία είχε ενταχθεί στο σχέδιο νόμου «Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας», επέρχονται δύο αλλαγές στη διαδικασία:

  • Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων υποβάλλονται έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 (ενώ πριν η ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων ήταν η 29η Αυγούστου).
  • Το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής μπορεί να εκδώσει την απόφαση για μετάταξη μέσω της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας από την επομένη μέρα υποβολής της αίτησης και μέχρι τις 3.10.2014.

Παράλληλα, αναστέλλονται οι μετατάξεις με τις κοινές διατάξεις για χρονικό διάστημα ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της τροπολογίας, δηλαδή από την ψήφισή της (5.9.2014).

Όλα αυτά διευκρινίζονται σε έγγραφο του υπουργού Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλου, που με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον» απεστάλη σε δήμους και περιφέρειες, ώστε να υπάρξει ενημέρωση των υπαλλήλων με στόχο το μέγιστο δυνατό ενδιαφέρον τους για συμμετοχή.

Αναζητώντας 2.000 υπαλλήλους

Το υπουργείο άλλωστε αναζητά ακόμη 2.000 υπαλλήλους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπληρώνοντας τον αριθμό των 3.000 συνολικά μετακινήσεων με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται και «ειδικότερες επισημάνσεις», καθώς, όπως σημειώνεται, κατά την εφαρμογή της διαδικασίας του Προγράμματος της Εθελοντικής Κινητικότητας προέκυψαν ζητήματα τα οποία κρίθηκε σκόπιμο να αντιμετωπιστούν.

Έτσι, στο έγγραφο επισημαίνεται:

  • Υπάλληλοι οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα της Εθελοντικής Κινητικότητας κατά την προηγούμενη εφαρμογή του Προγράμματος και η αίτησή τους απορρίφθηκε, δύνανται να επανυποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν.
  • Αιτήσεις υπαλλήλων που είχαν υποβληθεί κατά την προηγούμενη εφαρμογή του Προγράμματος και δεν εξετάστηκαν, δύνανται να επανεξεταστούν, χωρίς να απαιτείται η επανυποβολή τους.
  • Για την εφαρμογή της διαδικασίας κατά το προηγούμενο διάστημα της κινητικότητας (15.7.2014 ως 29.8.2014) δεν είναι δυνατή η ανάκληση των αποφάσεων για την παροχή σύμφωνης γνώμης των απερχόμενων αιρετών των φορέων προέλευσης από τους νέους αιρετούς, λόγω του ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπήρχε η κατά νόμο αρμοδιότητα του αιρετού για παροχή αυτής.
  • Με τον όρο ΟΤΑ νοούνται οι δήμοι, τα δημοτικά ιδρύματα και τα ΝΠΔΔ αυτών καθώς και οι σύνδεσμοι δήμων. Έτσι, διευκρινίζεται ότι μπορεί να διενεργηθεί μετάταξη αιτούντος υπαλλήλου από δήμο σε ΝΠΔΔ του ιδίου, αλλά και άλλου δήμου, με δεδομένο ότι τα δημοτικά ΝΠΔΔ αποτελούν διακριτούς φορείς, με ίδια διοίκηση, στελέχωση, προϋπολογισμό και αρμοδιότητες.
  • Οι μετατάξεις στο πλαίσιο του Προγράμματος της Εθελοντικής Κινητικότητας διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η έννοια του «κατά παρέκκλιση» αφορά το γεγονός ότι δεν εξετάζονται απαγορεύσεις ή προϋποθέσεις που τίθενται ευθέως από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις περί μετάταξης προσωπικού. Έτσι, για τη διενέργεια των μετατάξεων στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής δεν εξετάζεται η μοναδικότητα του κλάδου του υπαλλήλου, η δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία βάσει ειδικών διατάξεων, η διετία, η υποχρέωσης παραμονής στον φορέα λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας κ.ά., καθώς διενεργούνται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.

Η κυβέρνηση προβάλλει δυο λόγους για την παράταση στη διαδικασία:

  • Να υπάρξει ικανό χρονικό διάστημα για την εξέταση των αιτημάτων και από τις νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές.
  • Η μεγάλη ζήτηση από μέρους των ενδιαφερομένων υπαλλήλων.

Από το επιτελείο του υπουργείου Εσωτερικών κρίθηκε απαραίτητη η παράταση ώστε οι νέοι αιρετοί να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις ανάγκες των φορέων που μόλις ανέλαβαν και να αποφασίσουν για την αποδοχή ή μη των αιτημάτων των ενδιαφερομένων υπαλλήλων.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί «η συνεργασία με τους νέους αιρετούς που ανέλαβαν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2014, αλλά και η συμμετοχή του μέγιστου δυνατού αριθμού υπαλλήλων και η συνεργασία των φορέων προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο εξορθολογισμός της κατανομής του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μεγάλη κλίμακα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Τετάρτη δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (τεύχος Α΄, αριθμ. φύλλου 191/10.9.2014) ο νόμος 4285/2014 με τίτλο

«Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση – πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις». Το άρθρο 9 αφορά στην παράταση του προγράμματος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Αναφέρει τα εξής :

«Άρθρο 9

1. Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4274/2014 τροποποιείται ως εξής:

«Η υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται από τη λήξη της και έως τις 30.9.2014».

2. Στο άρθρο 63 του ν. 4277/2014 η φράση «Εντός τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου» αντικαθίσταται από τη φράση «Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής της αιτήσεως και έως τις 3.10.2014».

3. Η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που επιτρέπει μετατάξεις μεταξύ των φορέων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 4274/2014, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφισή του».

Πηγή: tovima.gr

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet