Πρόσληψη 30 εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Αγίας Παρασκευής
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Πρόσληψη 30 εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Ειδικότερα, θα προσληφθούν συνολικά 30 εργαζόμενοι, με διάρκεια απασχόλησης τους τέσσερις μήνες, εκ των οποίων οι 28 για θέσεις Εργατών Καθαριότητας (Υ.Ε.) και 2 για θέσεις Οδηγών Κατηγορίας Γ’ (Δ.Ε.).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κτλ).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 28 Έως 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α΄ μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και Κωλύματα διορισμού) του Ν.3584/2007. 4.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι φορείς του δημοσίου στους οποίους εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες).
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ’ 2 Έως 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.Aντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3.Απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή ελλείψει αυτού υποχρεωτικής εκπαίδευσης . 4.Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 5.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α΄ μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και Κωλύματα διορισμού) του Ν.3584/2007. 6.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι φορείς του δημοσίου στους οποίους εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί της Λ. Μεσογείων 415-417 (πληροφορίες κ. Ε. Μάνδρου/τηλ. 213 2004562/565).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 20/03/2020 έως 27/03/2020 και ώρες 10.00 έως 12.00.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet