Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 4 Ιουλίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 4 Ιουλίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 στις 17:15 στο δημαρχείο της πόλης (Στ. Καραγιώργη 2).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. «Εξόφληση της υπ΄ αριθ. 12103/2014 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με οφειλή του Δήμου έναντι της Πελαγίας συζ. Νικ. Λαμπαδάρη, το γένος Σταμούλη για ποσό εκατόν εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (109.293,64 ευρώ) από τον Κ.Α. 00 – 6492.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 [κεφάλαιο και δικαστικά έξοδα] και β. εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι Ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (69.266,33 Ευρώ) από τον Κ.Α. 00 – 6492.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για οφειλή τόκων υπερημερίας» (γραφείο νομικού συμβούλου).
 2. «Έγκριση διάθεσης πίστωσης εκατόν εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (109.293,64 ευρώ) από τον Κ.Α. 00 – 6492.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 [κεφάλαιο και δικαστικά έξοδα] και β. εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι Ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (69.266,33 Ευρώ) από τον Κ.Α. 00 – 6492.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για οφειλή τόκων υπερημερίας για εξόφληση της υπ΄ αριθ. 12103/2014 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με οφειλή του Δήμου έναντι της Πελαγίας συζ. Νικ. Λαμπαδάρη, το γένος Σταμούλη» (γραφείο νομικού συμβούλου).
 3. «Τοποθέτηση κατόπτρου στην οδό Παναθηναίων έξωθεν του αρ. 28» (εισήγηση: Ι. Γουλής – αντιδήμαρχος Η. Μοσχονάς).
 4. «Αντιδρόμηση οδού Αντιγόνης στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ισμήνης και Ιφιγένειας στον Δήμο  Ηρακλείου Αττικής» (εισήγηση: Ι. Γουλής – αντιδήμαρχος Η. Μοσχονάς).
 5. «Οριστικοποίηση των 82/14 και 48/18 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην ονομασία ανώνυμου πεζόδρομου σε Παναγίας Φιλόθεου και την μετονομασία της διαδημοτικής οδού Θουκυδίδου σε Δραγατσανίου αντίστοιχα» (εισήγηση: Χ. Παπαλάμπρος – αντιδήμαρχος Η. Μοσχονάς).
 6. «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων με τη συνολική παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την παράλληλη νομοθεσία, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.898.262,68 ευρώ» (εισήγηση: Ι. Φωκά – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).
 7. «Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017» (εισήγηση: Π. Μπατσακούτσα – πρόεδρος Α/βάθμιας Α. Παναγιωτακοπούλου).
 8. «Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017» (εισήγηση: Φ. Ζαρνακούπη – πρόεδρος Β/βάθμιας Θ. Γραμματικός).
 9. Έγκριση αντιλογισμών συνολικού ποσού 1.132,88 ευρώ δεσμεύσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους  2018 (εισήγηση: Π. Σταμίρης – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).
 10. «Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής και διαγραφής ή μη  προσαυξήσεων επί των βεβαιωμένων καταλόγων 417,420,417,416,421/2009» (εισήγηση: Ε. Κλινάκη – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).
 11. «Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής και διαγραφής ή μη των προσαυξήσεων επί των βεβαιωμένων καταλόγων αρ. 237/2001, 133, 139, 140, 134, 281 και 282/2004» (εισήγηση: Ε. Κλινάκη – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).
 12. «Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ.14144/19-7-2017 σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, τον δήμαρχο και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ»  (εισήγηση: Α. Μπαξεβανάκη – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).
 13. Έγκριση παράτασης σύμβασης της «εργασίας συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων» (εισήγηση: Ε. Χιώτη).
 14. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 173,79 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α: Κ.Α. 80-8261.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018 – υπόθεση: Ζαφειρόπουλου Ιωάννη) (εισήγηση: Ε. Χιώτη).
 15. Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής ΝΠΔΔ, για το οικονομικό έτος 2018. Σχετικά: Η υπ΄ αριθμόν 94η /28-06-2018 απόφαση Δ.Σ. (εισήγηση: A. Δαμιανίδου – πρόεδρος ΟΠΑΚΜ Χ. Αγγελοπούλου).
 16. Α) Έγκριση ή μη της διενέργειας υπαίθριας αγοράς καταναλωτών από το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», Β) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας υπαίθριας αγοράς καταναλωτών, Γ) Χωροθέτηση αγοράς καταναλωτών (εισήγηση: Ε. Τσιβράς).
 17. Λήψη απόφασης για την, κατ΄ εξαίρεση, δωρεάν συμμετοχή στα τμήματα οργάνων γυμναστικής του Γυμναστηρίου του Δήμου επί της οδού Πλαπούτα 78, των αθλητών που συμμετέχουν στις ακαδημίες ποδοσφαίρου της ΚΕΑΕΔΗΑ-ΟΤΑ (εισήγηση: Α. Κούρλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 18. «Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Συλλόγου με την επωνυμία «Άλλος Τόπος» που εδρεύει και δραστηριοποιείται στον Δήμος» (εισήγηση: Α. Μαργιώλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 19. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες» Μ.Μ. (εισήγηση: Θ. Καρκούλια – αντιδήμαρχος Γ. Οικονομίδης).
 20. Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων διέλευσης απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό και της πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 8.293,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-6411 του προϋπολογισμού έτους 2018» (εισήγηση: Χ. Μπατάλια – αντιδήμαρχος Ν. Σπυρόπουλος).
 21. Λήψη απόφασης για την ανανέωση/ παράταση συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων ΙΔΟΧ του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για ένα (1) έτος (εισήγηση: Φ. Ζυγούλης).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet