Συνεδρίαση Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 11/3
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 11/3

Τακτική συνεδρίαση πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του δημαρχείου, με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο, στο 2 ο Δημοτικό, στο 9ο Δημοτικό και το 12ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ηρακλείου» συνολικού προϋπολογισμού 708.627,44€, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). (Εισηγ. κ. Μ. Καραμπάτσου – Εντ. Δημ.Συμβ. κ. Η.Μοσχονάς).
 2. «Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης ποσού ύψους 390.600,00€ στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/20-02-2018 και αποδοχή αυτής». (Εισηγ. κ. Χ.Μπατάλια – Εντ. Δημ.Συμβ. κ. Ε.Βαβουράκης).
 3. «Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 226/2019 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική (ΑΤΤ088-κωδ. πρόσκλησης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ3426) στον Άξονα Προτεραιότητας 04 ‘Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης της Χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και Προώθηση Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα στις Αστικές Περιοχές’, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: ‘Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια’» (Εισηγ. κ. Μ. Σαραφίδου – Εντ. Δημ.Συμβ. κ. Η.Μοσχονάς).
 4. «Έγκριση των όρων της δανειακής σύμβασης για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ( ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ. Π. & Δανείων για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου ¨Συνολική παρέμβαση εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό¨ ύψους # 1.226.738,98#€» (Εισηγ. κ. Α.Μόσχου – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος).
 5. «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ. Π.Μαργαρώνης).
 6. «Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2020 ποσού 366.840,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6711.001 και ποσού 129.300,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6711.002 του. προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών και επισκευαστικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Εισηγ. κ. Γ.Πιπερίδου – Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης).
 7. «Έγκριση Α΄ Κατανομής ποσού 90.560,00 € (Α΄ δόση) από τους ΚΑΠ έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». (Εισηγ. κ. Γ.Πιπερίδου – Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης).
 8. «Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 για το έτος 2020.» (Εισηγ. κ. Μ. Καραμπάτσου – Εντ. Δημ.Συμβ. κ. Η.Μοσχονάς).
 9. «Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), για το έτος 2020. (Εισηγ. κ. Μ. Καραμπάτσου – Εντ. Δημ.Συμβ. κ. Η.Μοσχονάς).
 10. ¨Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 188/25-09-2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής»¨. (Εισηγ. κ. Α.Αντωνοπούλου – Αντ/χος κ. Κ.Γεωργοπούλου).
 11. ¨Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 189/25-9-2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»¨. (Εισηγ. κ. Α.Αντωνοπούλου – Αντ/χος κ. Κ.Γεωργοπούλου).
 12. Έγκριση διοργάνωσης ποσού 2.999,68€ εις βάρος του Κ.Α. 00-6443.032 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. (Εισηγ. κ. Α.Πέγκα – Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης).
 13. «Mεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (Εισηγ. κ. Α.Πέγκα – Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης).
 14. «Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού # 1.240,00#€ (χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00-6721.004 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της Ετήσιας Συνδρομής-Υποστήριξης του Κέντρου. Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας). (Εισηγ. κ. Κ.Πλάκα- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου).
 15. Έγκριση διοργάνωσης Εκδήλωσης-Θεματικής Ημερίδας ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ στο Ηράκλειο Αττικής, με τίτλο: «Παρουσίαση του Προγράμματος Υγείας της Περιφέρειας Αττικής και Εκπαίδευση στο Λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας». (Εισηγ. κ. Κ.Πλάκα- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου).
 16. «Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού ύψους #800,00#€ (οκτακοσίων ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00- 6721.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη ετήσιας συνδρομής προς το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων» (Εισηγ. κ. Α. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου) .
 17. « Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους Θ.M. του A. » Εισηγ. κ. Α. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου) .
 18. «Σύσταση νέας τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006, περί καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας» (Εισηγ. κ. Φ.Παυλίδου).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet