Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 8 Φεβρουαρίου
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 8 Φεβρουαρίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος», στο δημαρχείο Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Επί αιτήματος – προτάσεων κατοίκων Οικισμού Πελοποννησίων, που αφορά την εκτέλεση έργων διαμορφώσεων της Πλατείας του Οικισμού στο Ο.Τ. 560.
 2. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017.
 3. Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2017.
 4. Επί αιτήματος για μετατροπή χώρου διαδοχικής ταφής (οικογενειακού τάφου) σε τάφο «Τιμής Ένεκεν».
 5. Εξουσιοδότηση υπογραφής της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Ν.4270/14, Π.Δ. 80/2016).
 6. Τοπική Κανονιστική Απόφαση για τα πεζοδρόμια του Δήμου Κηφισιάς.
 7. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 471/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για επανέγκριση της υπ΄ αρ. 317/2011 απόφασης του  Δ.Σ. που αφορά την Κανονιστική Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Δήμο Κηφισιάς (Δ.Ε. Κηφισιάς και    Ν. Ερυθραίας), σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ. 2 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα  Ν.3463/06.
 8. Έγκριση για εξωδικαστική επίλυση Διαφοράς (άρθρο 72 πρ. 1δ΄παρ. Ν.3852/10) μεταξύ Δήμου Κηφισιάς και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
 9. Επί της 7/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.
 10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου (Γ.Γ.Α.) και Δήμου Κηφισιάς που αφορά “αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα (ταρτάν) του στίβου στο Ι. Ζηρίνης Δημοτικό Στάδιο Κηφισιάς ” ως προς την  ημερομηνία λήξης της, η οποία θα είναι 31/12/2017.
 11. Λήψη απόφασης α)επί της αναγκαιότητας για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα έτη 2017 και 2018, δαπάνη ύψους 1.040.000,00 €, που θα εκτελεσθεί στα πλαίσια του Κ.Α. 20.6641.08 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση των απορριμματοφόρων και λοιπών αυτοκινήτων» και β) για την έγκριση της 1/2017 μελέτης που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 100/2016 μελέτης που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την  συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων του Δήμου για τα έτη 2017-2018.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δαπάνη και υλοποίηση μεγάλης δράσης με τίτλο : 1ο Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού στην Κηφισιά την Κυριακή  19 Φεβρουαρίου 2017, και ψήφιση σχετικής πίστωσης, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Αποκριά.
 14. Έγκριση δαπάνης ύψους 5.991,48 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης για την διοργάνωση της εκδήλωσης «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2017» που θα εκτελεσθεί σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04  με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
 15. Συγκρότηση Συμβουλίου Νέων στο Δήμο Κηφισιάς.
 16. Έγκριση για μίσθωση παιδικού σταθμού μετά του εξοπλισμού του, στην Κάτω Κηφισιά.
 17. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 692/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 18. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 693/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 19. Έγκριση για πρόσληψη δέκα τεσσάρων (14) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών).
 20. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με  συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 31/8/2017 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».
 21. Πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, με τις διαδικασίες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις προσλήψεις προσωπικού, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. από τους ΟΤΑ για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς».
 22. Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την «καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους» ενόψει της Εορτής του Πάσχα 2017.
 23. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων.
 24. Συγκρότηση των Επιτροπών: α) Παραλαβής και Παρακολούθησης συμβάσεων Προμηθειών του Δήμου, β) Παραλαβής Αντικειμένου συνολικού η τμηματικού Σύμβασης  Παροχής  Υπηρεσιών.
 25. Επί της 23/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αμοιβή στο δικηγόρο κ. Χαράλαμπο Τριανταφυλλόπουλο.
 26. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 226/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για αμοιβή της δικηγόρου Κωνσταντίνας Καραμπατσώλη, που αφορά στην την υπόθεση του Κόνιαρη Κωνσταντίνου κ.α. και καθορισμός νέας αμοιβής.
 27. Επί της 1/2017 Απόφασης της ΔΕΠ που αφορά στην κατανομή επιχορήγησης (ΚΑΠ Α΄ δόση 2017) στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ποσού 66.609,93 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
 28. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: 44η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ.
 29. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2015».
 30. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και ανάκληση της υπ’ αρ. 616/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 31. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
 32. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Αρχιτεκτονική και φυτοτεχνική μελέτη περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου και νησίδας οδού Ρόδων».
 33. Ορισμός Επιτροπής  κρίσεως  περί καταλληλότητας ακινήτων τα οποία θα μισθώσει ο  Δήμος για το έτος 2017.
 34. Επανεξέταση  αιτήματος-Ένστασης για μείωση ποσού οφειλής.
 35. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.
 36. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.000,00€ από τον χρηματικό κατάλογο 7/2007.
 37. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 121,18€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης  οφειλής.
 38. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 358,19€ λόγω λανθασμένης χρέωσης.
 39. Επί αιτήματος για διαγραφή 640€ από καταλόγους τελών οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο του Δήμου Κηφισιάς.
 40. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.240,78 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 41. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 114,80 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 42. Επί αιτήματος για διαγραφής ποσού 62€ λόγω καταβολής στα ΕΛΤΑ.
 43. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 652,64 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 44. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 317,09 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 45. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 48€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 46. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 120€ λόγω καταβολής σε μη δικαιούχο.
 47. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 75€ εγγυήσεως βάσει του συστήματος ενοικίασης ποδηλάτου.
 48. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 45 € από τροφεία.
 49. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 250,48€ ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντος.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet