Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (11/6)
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (11/6)

Συνεδριάζει την Τετάρτη 11 Ιουνίου, στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» στο δημαρχείο, επί των οδών Διονύσου και Μυρσίνης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη είναι:

A. Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 20-11-2013 (1 τακτική και 2 ειδικές συνεδριάσεις), 6-3-2014, 26-3-2014, 9-4-2014, 10-4-2014, 17-4-2014 (έκτακτη).

 1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού σαράντα ένα (41) ατόμων με σύμβαση με εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).
 2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριάντα τεσσάρων (34) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, για πυροπροστασία κατά την θερινή περίοδο, (βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014). (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).
 3. Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (την με αριθ. 3079/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).
 4. Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (την με αριθ. 3253/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).
 5. Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (την με αριθ. 454/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).
 6. Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (την με αριθ. 245/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).
 7. Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (την με αριθ. 248/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). (Βάσει της υπ΄ αρ. 19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.: οικ. 16326/23-04-2014).
 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπών Διενέργειας Ελέγχων.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2014, του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
 10. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 338/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί υποβολής Α΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2014, περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2014 (άρθ. 266 Ν. 3852/2010).
 11. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του αριθμού των δόσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το αρ. 51 του Ν. 4257/2014 που επαναφέρει τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 αρθ. 63.
 12. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).
 13. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών/ παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 650,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
 15. Λήψη απόφασης επί της 231/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής στους δικηγόρους κ.κ. Νικολάου Σπυρίδωνα και Επισκόπου Γεωργία για να παραστούν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 16. Λήψη απόφασης επί της 86/2014 εισήγησης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς σχετικά με αίτημα των γονέων νηπίων του Α΄ παραρτήματος του 2ου Παιδικού Σταθμού Κηφισιάς και λοιπών κατοίκων της περιοχής, που αφορά διαμαρτυρία για την επανεγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και λοιπών ασυρμάτων επικοινωνιών της εταιρείας COSMOTE, στο πρώην εργοστάσιο καταλόγου ΟΤΕ, επί των οδών Ερυμάνθου, Αυγής, Αγραύλης, στην Κηφισιά.
 17. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια της μελέτης “ Αναθεώρηση και Επέκταση ΓΠΣ Δήμου Νέας Ερυθραίας”».
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις κτηρίων κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Κηφισιάς».
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «41Η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων».
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «1η Ασφαλτόστρωση οδών 2010».
 21. Διαγραφή χρεών οφειλετών εγγεγραμμένων σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους (περ. δ. παρ. 1 αρθ. 174 Ν.3463/2006).
 22. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00€) από τον χρηματικό κατάλογο 787/2014 (αρ. 14 Ν. 3463/2006).
 23. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών ύδρευσης τετρακοσίων ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (401,20€) και επαναβεβαίωση του ποσού σε νέο ιδιοκτήτη.
 24. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών ύδρευσης διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (248,68€) και επαναβεβαίωση του ποσού σε νέο ιδιοκτήτη.
 25. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού δώδεκα ευρώ και εννέα λεπτών (12,09€) ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντων.
 26. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) εγγυήσεως χρησιδανείου ενοικίασης ποδηλάτου σε κάτοικο της Νέας Ερυθραίας.
 27. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού ενενήντα ευρώ (90,00€) από παράβολο για άδεια διαμονής αλλοδαπού.
 28. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού ενενήντα ευρώ (90,00€) από παράβολο για άδεια διαμονής αλλοδαπού.
 29. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από πράξη αναλογισμού.
 30. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους εισφοράς σε χρήμα και προσκύρωσης.
 31. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή συνολικού ποσού δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (2.156,96 €).
 32. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού τριακοσίων δέκα τριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (313,66 €).
 33. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή συνολικού ποσού τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (329,18€).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet