Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (26/3)
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (26/3)

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στο δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς), στις επτά το απόγευμα, με τα εξής θέματα:

  1. Επικύρωση πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 7-11-2013, 27-11-2013, 12-2-2014 και 5-3-2014.
  2. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως
  4. [διάρκεια συζήτησης: μία (1) ώρα].
  5. Έκτακτα θέματα.
  6. Τακτικά θέματα.

1. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Εσωτερικού Οργανισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/2013 γνωμοδότηση του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Λήψη απόφασης για την σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

3. Λήψη απόφασης, για την αποδοχή πίστωσης και κατανομή 2ης εντολής ΣΑΤΑ/2014 στους Δήμους, για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

4. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 10/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την μεταβίβαση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων – πολεοδομικών εφαρμογών των Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Ερυθραίας και Εκάλης, στον ενιαίο Δήμο Κηφισιάς, κατ’ επέκταση εκείνων οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί στον πρώην Δήμο Κηφισιάς με το Π.Δ. 102/13-3-1992/ΦΕΚ 46Α’/24-3-1992”.

5. Λήψη απόφασης επί της 107/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την τροποποίηση της Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για τη διαμόρφωση και συντήρηση των πεζοδρομίων του Δήμου Κηφισιάς

6. Λήψη απόφασης επί της 108/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κηφισιάς για την απομάκρυνση εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας.

7. Λήψη απόφασης επί της 11/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για λήψη μέτρων για τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων επί της οδού Παλαιολόγου.

8. Λήψη απόφασης επί της 19/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την κατασκευή διάβασης πεζών και πεζοδρομίων επί της οδού Τατοϊου και στη συμβολή με την οδό Δρυμώνος.

9. Λήψη απόφασης επί της 22/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για την διαγράμμιση οδοστρώματος και για την παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης στα Δημοτικά Πολυϊατρεία και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κηφισιάς, στην οδό Μαρίνου Αντύπα 3-5.

10. Λήψη απόφασης επί της 25/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Μυστρά.

11. Λήψη απόφασης επί της 26/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την αποτροπή στάθμευσης επί της οδού Αχαρνών στο ύψος της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς .

12. Λήψη απόφασης επί της 27/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για την τοποθέτηση πινακίδας αναγγελίας κινδύνου επί της Κ. Καραμανλή στη Πολιτεία.

13. Λήψη απόφασης επί της 28/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για την τοποθέτηση προειδοποιητικών αναλαμπόντων φανών επί της οδού Χρ. Λαδά και Πάρου.

14. Λήψη απόφασης επί της 29/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης μπροστά από το κτίριο που στεγάζεται σχολή χορού επί της οδού Σαρανταπόρου.

15. Λήψη απόφασης επί της 32/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης, για εγκατάσταση μεταλλικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην είσοδο της Αγίας Μαρίνας.

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της χορήγησης των αποζημιώσεων για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς επίσης και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» οικονομικού έτους 2014 και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2014.

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς, για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων στο Δήμο Κηφισιάς».

18. Λήψη απόφασης, για την έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κηφισιάς, για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή οδοστρώματος οδών πρόσβασης στο αντικαρκινικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» από την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας» συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.).

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης ακινήτου, για εγκατάσταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην Κηφισιά.

20. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

21. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 200,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 1.500,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.07 με τίτλο «Δαπάνη για φωτογραφίσεις εκδηλώσεων του Δήμου», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 1.500,00 euro, για το έτος 2014.

24. Λήψη απόφασης επί της 1/2014 εισήγησης της ΔΕΠ, η οποία αφορά την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ποσού 51.510,12 € (ΚΑΠ Α΄ δόση 2014).

25. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κηφισιάς για την κατάργηση τμήματος της οδού Ταϋγέτου μεταξύ των Ο.Τ. 26 και 27.

26. Λήψη απόφασης για την 1η παράταση του έργου: «Διανοίξεις οδών σε Νεοεντασσόμενες Περιοχές».

27. Λήψη απόφασης για την 1η παράταση του έργου: «41η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων».

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών οδών ομάδας 1/2010».

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών έκτακτης ανάγκης 2010».

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης οδών ομάδας 1/2009».

31. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης έκτακτης ανάγκης».

32. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κηφισιάς και αναπληρωτού αυτού για την συγκρότηση του Α/βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων έτους 2014.

33. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κηφισιάς και αναπληρωτού αυτού για την συγκρότηση του β/βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων έτους 2014.

34. Λήψη απόφασης για την συντήρηση δικτύων διανομής – κλαδέματα δένδρων.

35. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 309 περιοχή «Τρίγωνο Εθνικής Αντίστασης».

36. Λήψη απόφασης για έγκριση επικειμένων περιοχής «ΒΙ.ΠΑ», Ο.Τ. 48 & Ο.Τ. 49.

37. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης συνολικού ποσού τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (347,56€) και επαναβεβαίωση του ποσού σε νέο ιδιοκτήτη.

38. Λήψη απόφασης για τις διαγραφές από τους αρχικούς χρηματικούς καταλόγους α) με αριθμ. 266/2014 (με αριθμό Χ.Κ. μεταφερόμενου 711/2012) και τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας έτους 2011» και β) με αριθμ. 706/2014 (με αριθμό Χ.Κ. μεταφερόμενου 792/2013) και τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας έτους 2013».

39. Λήψη απόφασης για τις διαγραφές από τον αρχικό χρηματικό κατάλογο με αριθμ. 269/2014 (με αριθμό Χ.Κ. μεταφερόμενου 825/2012 και 642/2013) και τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας έτους 2012».

40. Λήψη απόφασης για τις διαγραφές από τον αρχικό χρηματικό κατάλογο με αριθμ. 706/2014 (με αριθμό Χ.Κ. μεταφερόμενου 792/2013) και τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας έτους 2013».

41. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού εκατό εξήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

42. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού χιλίων επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (1.726,38€) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

43. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της αίτησης της σπουδάστριας Αικατερίνης Θεοδωροπούλου, του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, για πρακτική άσκηση και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

44. Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet