Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή στις 24/11
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή στις 24/11

Σε συνεδρίαση προχωρεί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κηφισιάς την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015, στο δημαρχείο, στις 09:30  για  λήψη των  παρακάτω αποφάσεων :

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 24.600,00 ευρώ και  ψήφιση διάθεσης της ισόποσης  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.  10.6115.01 για «Διαμόρφωση διαδικασιών για τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη λειτουργία αποθήκης», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος 24.600,00 euro για το έτος 2015.
 2. Έγκριση δαπάνης ύψους 8.500,00 ευρώ και  ψήφιση ισόποσης διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.15.6261.09 για «Εργασίες συντήρησης & επισκευής οροφής και κεντρικού κλιμακοστασίου στο 2ο  Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 8.500,00 euro για το έτος 2015.
 3. Έγκριση δαπάνης ποσού 1.650,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7131.03 με τίτλο : «Προμήθεια γεννήτριας για το Τεχνικό Συνεργεί», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 1.650,00 euro για το έτος 2015.
 4. Έγκριση δαπάνης ύψους 712,17 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6661.02 με τίτλο : «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών Κτιρίων», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 9.000,00 ευρώ για το έτος 2015.
 5. Έγκριση δαπάνης ύψους 990,15 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6661.04 με τίτλο : «Προμήθεια υδραυλικού υλικού και ανταλλακτικών για τα Δημοτικά Κτίρια», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 15.000,00 ευρώ για το έτος 2015.
 6. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.894,20 ευρώ και  ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.10.6495.13 για «Εργασίες αποξήλωσης διαφημιστικών πινακίδων», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 19.000,00 euro για το έτος 2015.
 7.  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7321.03 «Μελέτη – Κατασκευή – Αυτοχρηματοδότηση – Εκμετάλλευση Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων Πλατείας Πλατάνου {Αυτοχρηματοδότηση 11.067.000} (συνεχιζόμενο από το 2007)».
 8. Έγκριση επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο «Δημήτριος Βικέλας», καθώς και έγκριση δαπάνης  και ψήφιση  διάθεσης  πίστωσης  σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.20 «Επιχορήγηση του Δήμου στο Νομικό Πρόσωπο “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», προϋπολογισμού έτους 2015  Δήμου Κηφισιάς.
 9. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο, καθώς και έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.01 «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια».
 10. Ακύρωση της υπ’αριθ. 629/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αποδέσμευση της υπ’αριθ. 991/2015 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και εκ νέου έγκριση δαπάνης ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6495.09 «Δαπάνη απόδοσης ασφαλιστικής κάλυψης για ζημιές αυτοκινήτων του Δήμου».
 11. Έγκριση δαπάνης ποσού 3.621,31 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του μονίμου και αορίστου τεχνικού προσωπικού για τον μήνα  Οκτώβριο 2015.
 12. Έγκριση δαπάνης ποσού 421,76 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του μονίμου και αορίστου τεχνικού προσωπικού για τον μήνα  Οκτώβριο 2015.
 13. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για τα υπ’ αριθμόν Δ 1689/15 και Δ 1690/15 Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής.
 14. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων Δήμου Κηφισιάς για τον μήνα Ιούνιο 2015.
 15. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων των ΝΠΔΔ για τον μήνα Ιούνιο 2015.
 16. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων Δήμου Κηφισιάς για τον μήνα  Ιούλιο 2015.
 17. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων των ΝΠΔΔ για τον μήνα Ιούλιο 2015.
 18. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων Δήμου Κηφισιάς για τον μήνα Αύγουστο 2015.
 19. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων των ΝΠΔΔ για τον μήνα Αύγουστο  2015.
 20. Υποβολή της από 18.11.2015 βεβαίωσης υπαιτιότητας σχετικά με  τη κάλυψη της  ζημιάς, που υπέστη την 13η Απριλίου 2014 το Ι.Χ. με αριθ. κυκλοφορίας ΙΟΧ 1801 ΕΙΧ, ιδιοκτησίας κ. Γιαννέλη Ηλία, από προεξοχή του ρείθρου σε κράσπεδο πεζοδρομίου επί της οδού Κοραή 32 στην Κηφισιά,  δαπάνης συνολικού ποσού πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ (504,00 €).
 21. Υποβολή εισήγησης κ. Λ. Λώρα περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων, κατά της υπ’ αριθ. 2214/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών –  Διαδικασία Εργατικών Διαφορών, που μετατρέπει τις συμβάσεις της εργαζόμενης στο Δήμο Κηφισιάς Σπυροπούλου Μαρίας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
 22. Όροι διακήρυξης για τη διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου – παραδοσιακού κέντρου «ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ» που βρίσκεται στο Άλσος επί της συμβολής των οδών Θησέως – Καλάμου και Ανθείας της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet