Ανακατανομή αρμοδιοτήτων στις αντιδημαρχίες Δήμου Κηφισιάς
Πολιτική

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων στις αντιδημαρχίες Δήμου Κηφισιάς

Σε ανακατανομή αρμοδιοτήτων στις αντιδημαρχίες προχώρησε ο Δήμος Κηφισιάς.

Συγκεκριμένα, παραμένουν οι ίδιοι δημοτικοί σύμβουλοι στις αντιδημαρχίες, με τροποποιήσεις στις αρμοδιότητές τους.

Ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος με απόφαση του ορίζει:

Τον Χρήστο Καλό ως άμισθο αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Τεχνολογικών –Πληροφορικής – Μηχανοργάνωσης  και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μηχανοργάνωσης, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 • Την οργάνωση και υλοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων, Προτάσεων και Παραπόνων των Δημοτών.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας και της συνεπούς λειτουργίας του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τον Ευάγγελο Αυλήτη ως έμμισθο αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας και Αγοράς Εργασίας με αρμοδιότητες:

 • Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και δράσεων ενίσχυσης του τοπικού εμπορίου, των αγορών και υπηρεσιών της Κηφισιάς και Νέας  Ερυθραίας.
 • Τη λειτουργία του Γραφείου Επιχειρηματικότητας του Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών οικονομικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών και Τοπικής Ανάπτυξης.
 • Την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 απόφασης επιβολής τέλους ή προστίμου για χρήση κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την υπογραφή των εκδοθέντων και υπογραφέντων από την αρμόδια υπηρεσία των αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων.

Τον Γεώργιο Τσούλο ως άμισθο αντιδήμαρχο Τοπικής Δημοκρατίας, Διαφάνειας και Αντιμετώπισης Καθημερινών Προβλημάτων  με αρμοδιότητες:

 • Την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση Συνοικιακών Συνελεύσεων, Επιτροπών Γειτονίας, Συνοικιακών Συμβουλίων και κατάρτισης του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κυκλοφοριακών Φόρτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τη λειτουργία του συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

Τον Μιχάλη Καυγαλάκη ως έμμισθο αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, Εκτέλεσης του  Συμμετοχικού Προϋπολογισμού και Ύδρευσης του Δήμου με αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας.
 • Την εκπόνηση και παρακολούθηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου. Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση κάθε έργου, εργασίας και υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε εγκεκριμένο Συμμετοχικό Προϋπολογισμό του Δήμου σε απευθείας συνεργασία με κάθε αρμόδια υπηρεσία
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ύδρευσης της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου των εκδοθέντων και υπογραφέντων από την αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία που λειτουργεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας  της Νέας Ερυθραίας, βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ και οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση  για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης  και εκθέσεων) της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

Τον Δημήτριο Λιανό ως έμμισθο αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης του στόλου των οχημάτων του Δήμου με αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη και λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης.
 • Την  εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
 • Την εποπτεία και ευθύνη συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Την εποπτεία  λειτουργίας της αποθήκης ανταλλακτικών και λοιπών υλικών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου των εκδοθέντων και υπογραφέντων από την αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία που λειτουργεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, βεβαιώσεων περί μη οφειλής  ΤΑΠ και οίκοθεν βεβαιωτικών  σημειωμάτων.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης  και εκθέσεων) της Δ.Ε. Εκάλης καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

Την Αθανασία (Σίσσυ) Παπασπύρου ως έμμισθη αντιδήμαρχο Δημοτικών Πόρων και Προσωπικού με αρμοδιότητες:

 • Τις Δημοτικές Προσόδους και την εποπτεία και ευθύνη των Τμημάτων: α) Εκκαθάρισης και Ενταλματοποίησης, β) Ταμειακής Υπηρεσίας, γ) Προμηθειών –Υλικών –Εξοπλισμού –Υπηρεσιών και Αποθηκών, δ) Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και Δημοτικής Περιουσίας, ε) Φόρων Τελών-Δικαιωμάτων –Προστίμων και Παραβόλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την υπογραφή των αποφάσεων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και εκλογών (μεταδημοτεύσεις, βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας, άδειες γάμων).
 • Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου παρ 1ε άρθρο 58 Ν 3852/2010 , καθώς και την μεταβιβαζόμενη στον Δήμο αρμοδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 94 παρ.2 (υπ΄ αριθμ. 22).

Πολιτικούς γάμους θα τελούν οι αντιδήμαρχοι:

 • Χρήστος Καλός.
 • Γιώργος Τσούλος.
 • Μιχάλης Καυγαλάκης.
 • Δημήτρης Λιανός.
 • Αθανασία Παπασπύρου.

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Χρήστος Καλός, που αναπληρώνει τον δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Ευάγγελο Αυλήτη.

H γενική γραμματέας του Δήμου Χριστίνα Κοντάκου έχει εκ του νόμου (άρθρο 38 Ν 3801/2009) τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.
 2. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
 3. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.
 4. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες  υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την ημερησία διάταξη ή  έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο  από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή την Οικονομική επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 5. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής ποιότητας Ζωής από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 6. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 7. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
 8. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στον Δήμο.

Εκτός των ανωτέρω που ορίζει ο  νόμος της αναθέτει και τα εξής:

 • Τη διεκδίκηση, συντονισμό και εποπτεία της υλοποίησης όλων των συγχρηματοδοτούμενων και επιδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς Πόρους Προγραμμάτων.
 • Τον συντονισμό, παρακολούθηση και οργάνωση των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης όλου του προσωπικού και  έγκριση των αδειών για τη συμμετοχή τους σε αυτά.
 • Να κατευθύνει τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων προγραμμάτων δράσης μεταξύ των Διευθύνσεων, συνεργαζόμενη με τους αντίστοιχους προϊστάμενους των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εναρμονίζονται προς τους περιοδικούς στόχους του Δήμου.
 • Να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet