Λυκόβρυση Πεύκη 2020: Η επιστημονική κοινότητα για τις κεραίες τηλεφωνίας
Print Friendly, PDF & Email
Ποιότητα Ζωής

Λυκόβρυση Πεύκη 2020: Η επιστημονική κοινότητα για τις κεραίες τηλεφωνίας

Τις θέσεις της επιστημονικής κοινότητας και των θεσμικών της οργάνων σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και την προστασία των πολιτών από την ακτινοβολία που εκπέμπουν παραθέτει η ομάδα πολιτικού προβληματισμού Λυκόβρυση Πεύκη 2020.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ομάδας:

Αγαπητοί συμπολίτες

Η δημοτική ομάδα πολιτικού προβληματισμού η οποία γεννήθηκε μετά τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές του 2014 έχει σκοπό να παρεμβαίνει στα δημοτικά δρώμενα προτείνοντας λύσεις και αξιολογώντας το έργο της νέας δημοτικής αρχής, όπως άλλωστε από την αρχή της σύστασής της έχει δηλώσει. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας συστήθηκε μία επιτροπή με συντονιστή το μέλος της ομάδας μας κ. Χιώτη Χάρη και η οποία ασχολήθηκε με ένα θέμα που απασχολεί τους περισσότερους συμπολίτες μας, αυτό των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας, καθότι η επικοινωνία μέσω της κινητής τηλεφωνίας στην πόλη μας είναι άκρως προβληματική και ταλαιπωρεί σχεδόν το σύνολο των κατοίκων της.

Έτσι απευθυνθήκαμε αποκλειστικά στην επιστημονική κοινότητα και τα θεσμικά της όργανα, αρμόδια για το πιο πάνω αναφερόμενο θέμα, και ύστερα από εμπεριστατωμένες αναλύσεις και συζητήσεις με ειδικούς επί του θέματος, σας παραθέτουμε τις απόψεις τους, όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα, πιστεύοντας πως θα συμβάλλουμε, στα πλαίσια των δυνατοτήτων παρέμβασής μας, στην επίλυση του προβλήματος και στην υπεύθυνη ενημέρωση των συμπολιτών μας.

1. Είναι προφανές πως η αλματώδης ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών έχει ως συνέπεια την αύξηση των επενδύσεων στον αντίστοιχο τομέα με αποτέλεσμα να τοποθετούνται κεραίες που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε κατοικημένες περιοχές.

2. Οι νέες τεχνολογίες 4G απαιτούν μεγάλο όγκο δεδομένων, ο οποίος πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρομαγνητικής μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τις κεραίες αυτές. Ως εκ  τούτου η Πολιτεία θα πρέπει να φροντίζει ώστε η εγκατάστασή τους να γίνεται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού.

3. Στην Ελλάδα το βασικό νομικό πλαίσιο για την προστασία στην Η/Α είναι η ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/8.6.2000), με την οποία θεσπίζονται τα όρια ασφαλούς έκθεσης, βάσει της Σύστασης 1999/519 του Συμβουλίου της Ε.Ε., που κινούνται σε ανάλογη κατεύθυνση με τα επιτρεπτά όρια που έχουν καθοριστεί από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP). Η επιτροπή αυτή είναι μια ανεξάρτητη επιστημονική οργάνωση που ασχολείται με την προφύλαξη των ανθρώπων από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες και είναι επίσημα αναγνωρισμένη ως μη κυβερνητική οργάνωση, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και την Ε.Ε.

4. Θα πρέπει να αναφερθεί πως με την αναφερθείσα ΚΥΑ, τα όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουν οριστεί με μεγάλους συντελεστές ασφαλείας και ο περιορισμός της έκθεσης είναι υπό συνθήκες μέγιστης σύζευξης του πεδίου με τα εκτιθέμενα άτομα, παρέχοντας τον μέγιστο βαθμό προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη την ατομική ευαισθησία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τις διαφορές όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας του κοινού.

5. Επισημαίνεται επίσης πως με τον νόμο 3431 (άρθρο 31 παρ.9) τα όρια αφαλούς έκθεσης του κοινού στη χώρα μας περιορίστηκαν στο 70% των τιμών που καθορίζονται στην ΚΥΑ, όταν πρόκειται για ευαίσθητες περιοχές όπως νοσοκομεία, σχολεία, εισάγοντας έτσι έναν πρόσθετο συντελεστή ασφαλείας. Αναφέρεται επίσης πως οι ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές των κεραιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εξετάζονται κατά περίπτωση μέσω ελέγχου της μελέτης ραδιοεκπομπών τους ή της δήλωσης συμμόρφωσης που υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) ή και τις επί τόπου μετρήσεις που διεξάγονται περιοδικά ή οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΕΑΕ.

6. Η διάσταση απόψεων μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών ως προς τα ασφαλή όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που εκπέμπονται από ένα σύστημα ακτινοβολίας (κεραία), οδήγησε στην έκδοση του Ν. 4053/2012 με τον οποίο προβλέπεται η δημιουργία ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για την Ελληνική Επικράτεια. Το έργο αυτό βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2015 και αφορά στην ανάπτυξη ενός διασυνδεδεμένου συστήματος 500 σταθερών και 13 κινητών σταθμών μέτρησης, που θα αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες  με στόχο τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν τις εκπομπές Η/Α από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στις μετρήσεις αυτές με δυνατότητα ενστάσεων και καταγγελιών με όλα τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και οι ΟΤΑ οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους με τον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης να μην έχει ενταχθεί, μέχρι τώρα, στον κατάλογο των ενδιαφερομένων φορέων.   

7. Μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική διαπίστωση: Είναι γεγονός πως έχει συσσωρευτεί πληθώρα καταγγελιών μεταξύ των πολιτών και των παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Οι κινητοποιήσεις των κατοίκων για την απομάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από κατοικημένες περιοχές έχουν οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των κεραιών σε Δήμους ή σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθόλου σήμα, άρα έλλειψη τηλεπικοινωνιακής κάλυψης. Η μείωση όμως του αριθμού των κεραιών σε μια περιοχή δεν σημαίνει πως οι κάτοικοι προστατεύονται από την Η/Α, καθώς το εξασθενημένο σήμα επιβαρύνει τον ίδιο τον χρήστη ενός κινητού που προσπαθεί απεγνωσμένα να μιλήσει έχοντας χαμηλό σήμα, επειδή η συσκευή του εκείνη τη στιγμή εκπέμπει το μέγιστο της Η/Α για να μπορέσει να συνδεθεί με την πλησιέστερη κεραία κινητής τηλεφωνίας.

Αγαπητοί συμπολίτες

Η δημοτική ομάδα Λυκόβρυση – Πεύκη 2020 προσπάθησε με τα όσα σας προανέφερε να σας ενημερώσει υπεύθυνα για ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες του Δήμου μας αλλά και όχι μόνο. Η εμπεριστατωμένη αναφορά μας στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δηλώνει την πρόθεσή μας να διαφωτίσουμε τους συμπολίτες μας, αλλά και να τους υποδείξουμε θεσμοθετημένους δρόμους ασφάλειας. Το Εθνικό Παρατηρητήριο Η/Α θα παρέχει στον πολίτη άμεση πληροφόρηση και στοιχεία μετρήσεων στην περιοχή της κατοικίας του, που μπορεί να αποτελέσει τη βάση, για να αποκατασταθεί η δυσπιστία των πολιτών στις τοπικές κοινωνίες και στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι αδιαπραγμάτευτη καθώς και η ευθύνη της Πολιτείας να φροντίζει για την προστασία του κοινού, αλλά και την τήρηση των ασφαλών ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θα είναι τα θεμέλια ώστε να αναπτυχθούν πολιτικές και επενδύσεις που θα καλύψουν την εκθετική αύξηση της ζήτησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με γνώμονα ΠΑΝΤΑ την ανθρώπινη υγεία.

Για τη Δημοτική Ομάδα

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗ 2020

Ιωάννης Βακαλόπουλος

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet