Προκήρυξη θέσης εργασίας στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης
Κοινωνία

Προκήρυξη θέσης εργασίας στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την υλοποίηση του Υποέργου 1, της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης» με κωδικό ΟΠΣ 6002707, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021-2027», προκήρυξε ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 31 Μαΐου έως και 10 Ιουνίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Ελ. Βενιζέλου 15Α, Τ.Κ. 15121, Πεύκη, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Βρεττού Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2106145124 και 2106145127).

Ανακοίνωση

Παράρτημα ανακοινώσεων

Παράρτημα ΗΥ

Έντυπο αίτησης

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet