Στα… 10 βήματα βάζει τον Δήμo το Σωματείο Εργαζομένων
Κοινωνία

Στα… 10 βήματα βάζει τον Δήμo το Σωματείο Εργαζομένων

Το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρο Ρακιντζή, στην οποία καταγγέλει τον Δήμο Αμαρουσίου για παράνομη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου στον τομέα της Καθαριότητας. Ακολουθεί η επιστολή.

ΠΡΟΣ

Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, νομίμως εκπροσωπουμένης.

Θέμα: «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αμαρουσίου με κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των αναγκών του Δήμου Αμαρουσίου στον τομέα της καθαριότητας»

Αξιότιμε κ. Γενικέ Επιθεωρητά

Το αναφερόμενο σωματείο αποτελεί νομίμως συσταθείσα πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Το σωματείο μας καλύπτει συνδικαλιστικά όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Αμαρουσίου με σχέση εργασίας Δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, τους εργαζόμενους στα Δημοτικά Ιδρύματα, ΝΠΔΔ, ενώσεις και συνδέσμους που εποπτεύονται ή συντηρούνται με οποιονδήποτε τρόπο από τον Δήμο Αμαρουσίου και κατέχουν οργανικές θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 1264/1982 καθώς και τους εργαζόμενους στις αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ενόψει, λοιπόν της αποστολής του σωματείου μας για τη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων του Δήμου μας, έχουμε τη νομική και μέγιστη ηθική υποχρέωση να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα στοιχεία, που αφορούν στην παράνομη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αμαρουσίου με κοινωνική συνεταιριστική οργάνωση του ν. 4019/2011 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου στον τομέα της καθαριότητας.

Συγκεκριμένα, με την υπ΄ αριθμ. 211/2013 (αρ. πρωτ. 052822/17-06-2013) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, η οποία ελήφθη κατά την 16η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 11-06-2013, ενεκρίθη κατά πλειοψηφία η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Καθαρή Συνεργασία», καθώς και οι όροι αυτής. Προς εκπλήρωση, δε, της ανωτέρω σύμβασης το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (370.000 €) σε βάρος του ΚΑΔ 00-6736.027 για το οικονομικό έτος 2013.

Η ως άνω απόφαση, όμως, αφορά στη σύναψη σύμβασης με κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, που ανάγονται σε υπηρεσίες που συνιστούν, έως σήμερα, συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων –μελών του Σωματείου μας-, που απασχολούνται στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου και οι οποίοι έχουν προσληφθεί στον Δήμο μας μέσω της συνταγματικά επιβεβλημένης διαδικασίας των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Δεδομένου ότι η ανωτέρω απόφαση επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στο εργασιακό καθεστώς των μελών του Σωματείου μας, έχουμε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να σας αναφέρουμε τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου να διεξάγετε έλεγχο και να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας.

Ειδικότερα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»: «5.Οι Κοιν.Σ.Επ. ως συμβαλλόμενοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλομένους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά των αναφερόμενων στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010». Το, δε, άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπει ότι: «1α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. …2α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι Πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης…».

2. Με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων, οι οποίες αποτελούν συμφωνίες που θέτουν το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση και διαχείριση δημοσίων υπηρεσιών και την άσκηση κρατικών δραστηριοτήτων δια μέσου των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της καθ’ ύλην αποκεντρωμένης διοίκησης, με τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών. Σκοπός της σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων, που αναφέρονται στις προεκτεθείσες διατάξεις –μεταξύ των οποίων και οι Κοινωνικές Συνεταιριστές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)-, είναι η ανάπτυξη της περιοχής στην οποία εκτελούνται τα έργα ή προγράμματα ή παρέχονται οι υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της οικείας προγραμματικής σύμβασης.

3. Ο αναπτυξιακός σκοπός της σύναψης των ανωτέρω συμβάσεων προκύπτει τόσο από τα αναφερόμενα στην εισηγητική έκθεση του ν. 1416/1984, με τις διατάξεις του άρθρου 11 του οποίου προβλέφθηκε το πρώτον ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων, καθώς και από τα πρακτικά της ΝΣΤ συνεδρίασης της Βουλής της 9ης Ιανουαρίου 1984, κατά την οποία συζητήθηκε το οικείο σχέδιο νόμου, όπου αναφέρεται ότι στόχος του θεσμού των προγραμματικών συμβάσεων είναι η ανάπτυξη μιας περιοχής. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2738/1999, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του προϊσχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 410/1995), υπενθυμίζεται ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του θεσμού των προγραμματικών συμβάσεων. Συνεπώς, τόσο τα έργα και τα προγράμματα, που εκτελούνται στο πλαίσιο σύναψης μιας προγραμματικής σύμβασης, όσο και οι υπηρεσίες που παρέχονται κατ’ εφαρμογή της πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και να μη μπορούν –όσον αφορά ειδικότερα τις υπηρεσίες- να παρασχεθούν με άλλο τρόπο, εκτός της σύναψης της οικείας προγραμματικής σύμβασης. Για το λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται να εμπίπτουν οι ως άνω υπηρεσίες στα συνήθη καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπηρεσιών του συμβαλλόμενου Ο.Τ.Α., όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, καθόσον η εκτέλεση τέτοιων υπηρεσιών στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης προκαλεί αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του Ο.Τ.Α. (βλ. ενδεικτικά υπ’ αριθμ. 171/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Τούτο, δε, ιδίως ισχύει όταν προς εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών υφίσταται και λειτουργεί ειδική Διεύθυνση του οικείου Ο.Τ.Α., η οποία διαθέτει, προς εκπλήρωση του σκοπού της, το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

4. Εν προκειμένω, η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου αφορά στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, που ανάγονται σε υπηρεσίες που συνιστούν, έως σήμερα, συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων –μελών του Σωματείου μας-, και συγκεκριμένα όσων απασχολούνται στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου. Η εξωτερική συμβατική ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας (outsourcing) βλάπτει άμεσα τα εργασιακά συμφέροντα των υπαλλήλων – μελών του Σωματείου μας, καθώς συνεπάγεται την αφαίρεση των συγκεκριμένων καθηκόντων, που ανήκουν ex lege κατ΄ αποκλειστικά στους σκοπούς και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτή και την ανάθεση αυτών σε φερόμενο ως «κατάλληλο εργατικό και λοιπό δυναμικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα». Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η αυθαίρετη αποψίλωση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας από τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, η οποία συνιστά κατ’ ουσίαν θεσμική κατάργησή της, θα έχει ως αναπόδραστη, αλυσιδωτή συνέπεια τον χαρακτηρισμό των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας ως «πλεονάζοντος προσωπικού».

5. Περαιτέρω, στην εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη της σχετικής απόφασης αναφέρεται ρητώς και κατηγορηματικώς ότι: «Ο Δήμος Αμαρουσίου θα εξακολουθήσει να ασκεί την δραστηριότητα (έχοντας την ευθύνη, τον προγραμματισμό υλοποίησης κλπ.), αντλώντας το απαιτούμενο προσωπικό για την άσκησή της από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Επιπρόσθετα, δεδομένης της φύσης της ΚοινΣΕπ, ο Δήμος θα εξοικονομήσει με το όφελος τυχόν ιδιώτη εργοδότη, καθώς τα μέλη της ΚοινΣΕπ είναι παράλληλα εργαζόμενοι σε αυτήν». Με άλλα λόγια, συνομολογείται εξόφθαλμα ότι στόχος της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης είναι η χρησιμοποίηση του προσωπικού που απασχολείται στην ΚοινΣΕπ για την άσκηση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων του Δήμου, ήτοι κατ’ ουσίαν συμφωνείται ένας άτυπος «δανεισμός» εργαζομένων της ΚοινΣΕπ. Τούτο συνιστά αναμφίβολα κατάφωρη καταστρατήγηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, οι οποίες απαιτούν την πρόσληψη του παντός είδους προσωπικού του Δημοσίου μέσω αδιάβλητων διαγωνιστικών διαδικασιών, διεξαγόμενων υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Πράγματι, με τον τρόπο αυτό υποκαθίστανται οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου, που ήταν επιφορτισμένοι με την εκπλήρωση των συγκεκριμένων καθηκόντων καθαριότητας, από το προσωπικό της ΚοινΣΕπ, το οποίο prima facie δεν συνδέεται με οιαδήποτε σχέση με το Δήμο, και ως εκ τούτου, δεν έχει προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ! Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ήδη και η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει καταγγείλει κατηγορηματικά την πρακτική πολλών Δήμων της χώρας μας, οι οποίοι «χρησιμοποιούν» τους εργαζομένους των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων προκειμένου να παρακάμψουν τον συνταγματικώς επιβεβλημένο έλεγχο του ΑΣΕΠ επί των προσλήψεων σε αυτούς.

6. Επιπροσθέτως, από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι οι προγραμματικές συμβάσεις οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο, να έχουν ένα ελάχιστο περιεχόμενο. Ειδικότερα, απαιτείται να καθορίζεται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, το αντικείμενο της σύμβασης, το οποίο θα πρέπει να αναλύεται σε συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη του σκοπού της, συνοδευόμενες από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Συναφώς, πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια και το αντικείμενο και ειδικότερο περιεχόμενο των υποχρεώσεων, ήτοι μελετών, έργων προγραμμάτων ανάπτυξης ή υπηρεσιών που αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο των συμβάσεων αυτών, να εκτελέσουν οι συμβαλλόμενοι φορείς. Ο κατά τα ανωτέρω καθορισμός, στο κείμενο της προγραμματικής σύμβασης, του συμβατικού αντικειμένου και του ειδικότερου περιεχομένου των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων από τους συμβαλλόμενους φορείς είναι αναγκαίος, αφού με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται: α) η εξοικονόμηση πόρων, με τη διάθεση των απολύτως αναγκαίων χρημάτων, προσώπων και υλικών μέσων για την εκτέλεση των προβλεπόμενων σε αυτές έργων, υπηρεσιών και εν γένει προγραμμάτων και β) η αποφυγή της χρησιμοποίησης των προγραμματικών συμβάσεων για την έμμεση επιχορήγηση επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν σ’ αυτές (βλ. ενδεικτικά υπ΄ αριθμ. 28/2012, 126/2007 Πράξεις του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

7. Εν προκειμένω, με την προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου ενεκρίθη η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με αντικείμενο «την συνεργασία των συμβαλλομένων μερών με στόχο τον εξωραϊσμό και προστασία του περιβάλλοντος, την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και τον οδοκαθαρισμό, με σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών και της εμφάνισης της πόλης του Αμαρουσίου και την ανάπτυξη συναφών δράσεων». Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, «Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο συντονισμός των συμβαλλομένων και συμμετεχόντων μερών και ο καθορισμός του βαθμού και του μεγέθους συνδρομής και συνεισφοράς ενός εκάστου στην επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη συνολική κοινωνική δραστηριότητα του Δήμου Αμαρουσίου για την καθαριότητα, επιδιώκει την διαμόρφωση των βέλτιστων προϋποθέσεων για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσιών στους παραπάνω τομείς.

Οι επί μέρους στόχοι είναι:

Η συμβολή του Δήμου Αμαρουσίου ως αρμόδιου φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, τον εξωραϊσμό της πόλης, την καθαριότητα της πόλης μέσα από δράσεις οδοκαθαρισμού και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και συναφών δράσεων.

Η συνεργασία με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό εκ μέρους της Κοινσεπ, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, με σκοπό την υλοποίηση των δράσεων και την εφαρμογή προγραμμάτων του Δήμου Αμαρουσίου, στους προαναφερόμενους φορείς.

Ο συντονισμός των συμβαλλομένων και ο καθορισμός του βαθμού και της συνδρομής/συνεισφοράς καθενός προς την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος». Συναφώς, στο άρθρο 11 της Προγραμματικής Σύμβασης τονίζεται ότι η συγκεκριμένη σύμβαση είναι «πλαίσιο συμφωνίας» και το περιεχόμενο της μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων. Αναφορικά, δε, με τη χρηματοδότηση, η σύμβαση αναφέρει γενικά ότι «η εκταμίευση των ποσών θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα σύμφωνα με τα παραδοτέα στοιχεία και την έγκριση της Επιτροπής παρακολούθησης».

8. Ενόψει των ανωτέρω, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, με την οποία ενεκρίθη η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Καθαρή Συνεργασία» με το προμνησθέν περιεχόμενο, είναι παράνομη. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της εγκριθείσας προγραμματικής σύμβασης δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και μη νόμιμα συνίσταται σε υπηρεσίες που ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου Αμαρουσίου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Καθαριότητας. Επομένως, η εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης προκαλεί αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Αμαρουσίου, κατά το μέτρο που το συμβατικό αντικείμενο της εκπληρώνεται από το ήδη υπηρετούν στο Δήμο προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

9. Υπογραμμίζεται, δε, ότι το αντικείμενο του έργου δεν είναι σαφές και ορισμένο, καθώς δεν εξειδικεύεται ως προς τα σημεία που θα παρέμβουν τα συμβαλλόμενα μέρη και τις αναγκαίες δράσεις στις οποίες δεσμεύονται να προβούν, ούτε έχει καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων για την επίτευξη του επικαλούμενου σκοπού της σύμβασης. Επίσης, οι υποχρεώσεις των μερών είναι αόριστες και γενικόλογες, καθώς δεν προσδιορίζεται, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, το ειδικότερο περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων από αυτούς υποχρεώσεων προς το σκοπό της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό γίνεται αόριστη αναφορά στη δυνατότητα σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων, χωρίς να προσδιορίζονται συγκεκριμένες προς σύναψη εκτελεστικές συμβάσεις ούτε και οι σημαντικές ρήτρες αυτών, στοιχεία τα οποία έχουν κριθεί από τη διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως απολύτως αναγκαία για τη νομιμότητα των προγραμματικών συμβάσεων (βλ. Πρακτικά 6ης Γεν. Συν./ 6-03-2002 Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Ιδίως, όσον αφορά το ζήτημα της μεταγενέστερης εξειδίκευσης της προγραμματικής σύμβασης με τη σύναψη νέων συμβάσεων –κατά τη βούληση των συμβαλλομένων- έχει κριθεί ότι δεν επιτρέπεται κατά τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων να τίθενται όροι περί τροποποίησης ή συμπληρώσεώς τους, οι οποίοι επαφίενται στην απόλυτη ελεύθερη βούληση των συμβαλλομένων (βλ. ενδεικτικά υπ΄ αριθμ. 28/2012 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Συνεπώς, το περιεχόμενο της εγκριθείσας προγραμματικής σύμβασης δεν είναι νόμιμο.

10. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι στην ανωτέρω σύμβαση δεν θεσμοθετείται μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, όπως απαιτεί ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων. Αντιθέτως, τα μέρη εκκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και συγκεκριμένα ο μεν Δήμος Αμαρουσίου λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή που επιδιώκει την εκτέλεση υπηρεσίας εκ μέρους της ΚοινΣΕπ, η δε αντισυμβαλλόμενη αποσκοπεί στο καταβληθέν από το Δήμο αντάλλαγμα για την παροχή της συμφωνηθείσας από μέρους της υπηρεσίας. Πρόκειται δηλαδή για τη σύναψη μιας σύμβασης με σκοπό την έναντι τιμήματος παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τον Δήμο των οποίων αυτός έχει την ευθύνη, το δε συμφωνηθέν ποσό, π ου θα καταβληθεί από το Δήμο προς την αντισυμβαλλόμενη και το οποίο συνιστά και το αποκλειστικό οικονομικό αντικείμενο της συμφωνίας, αποτελεί το αντάλλαγμα για την εκτέλεση του συνόλου του συμφωνηθέντος συμβατικού αντικειμένου. Επομένως, όπως έκρινε πρόσφατα το Ζ’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ’ αριθμ. 250/2013 Πράξη του επ’ αφορμή του ελέγχου νομιμότητας αντίστοιχης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Μεταμόρφωσης με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η ως άνω περιγραφόμενη σύμβαση, καίτοι φέρεται ως προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό αποτελεί εξ επαχθούς αιτίας σύμβαση παροχής υπηρεσιών και απευθείας ανάθεση υπηρεσιών από τον Δήμο Αμαρουσίου προς την «Καθαρή Συνεργασία», η οποία αντιβαίνει ευθέως τις διατάξεις των π.δ. 60/2007 και 28/1980 και του άρθρου 209 του ν. 3463/2006. Τούτο διότι εν προκειμένω πραγματοποιήθηκε απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης. Τονίζεται, δε, ότι ο Δήμος δεν επικαλέστηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 25 του π.δ. 60/200 για την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης, αλλά τουναντίον προέβη στην απευθείας ανάθεση με τη μορφή της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η παραπάνω απόφαση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αμαρουσίου με την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Καθαρή Συνεργασία» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των αναγκών του Δήμου Αμαρουσίου στον τομέα της καθαριότητας είναι παράνομη, υπό την ιδιότητά μας ως νόμιμα συσταθείσας πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου σας καλούμε να προχωρήσετε σε εξέταση της παράνομης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου προκειμένου να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

Για το σωματείο

Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet