Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 21 Νοεμβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 21 Νοεμβρίου

Σε διπλή συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 στο δημαρχείο της πόλης (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα).

Στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, τακτικής, συνεδρίασης, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:00, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
 2. Έγκριση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».
 3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».
 4. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ (υπόθεση: Γαβαλά Ολυμπία).
 5. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτών (υπόθεση: AUTOHELLAS ΑΤΕΕ).
 6. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτών (υπόθεση: ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ Α.Ε.).
 7. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση: Παπαγιαννοπούλου Κυριακή).
 8. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση: Λίβας Αναστάσιος).
 9. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτής (υπόθεση: KARENTA Α.Ε.) (ΦΟΡΜΟΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ).
 10. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτών (υπόθεση: ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ Α.Ε. – LIONRENTAL Α.Ε.).
 11. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτής (υπόθεση: KARENTA Α.Ε.) (LEASEPLAN HELLAS Α.Ε.)
 12. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση: Κυριακίδης Γεώργιος).
 13. Διαγραφή συνολικού ποσού 4.504,00 ευρώ από τους υπ΄ αριθ. 175/23.05.11, 649/30.10.12, 331/20.05.13, 347/09.05.14 χρηματικούς καταλόγους από αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας και προσκύρωσης (υπόθεση: Οικονόμου Νικόλαος).
 14. Διαγραφή χρεώσεων για την καταβολή δημοτικού τέλους 0,5% από τους υπ΄ αριθ. 852-853/14.09.17 χρηματικούς καταλόγους (υπόθεση: Συρίγα Αγγελική).
 15. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: Καϊματζόγλου Ιωάννης).
 16. Διαγραφή οφειλής από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: Βρανά Αλίκη).
 17. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υπόθεση: Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου).
 18. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υπόθεση: Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος).
 19. Διαγραφή οφειλής από τον υπ΄ αριθ. 865/14.09.17 χρηματικό κατάλογο (υπόθεση: ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.).
 20. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και φωτισμού (υπόθεση: Κοκορομύτη Ευγενία).
 21. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση ΚΟΚ (υπόθεση: Δενδρινός Παναγιώτης).
 22. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τέλος ακίνητης περιουσίας (υπόθεση: Λογοθέτης Φίλιππος του Διονυσίου).
 23. Έγκριση ή μη ενοικίασης περιπτέρων για εκδηλώσεις Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
 24. Έγκριση προμήθειας – χορήγησης διατακτικών σε άπορους δημότες – κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου για την προμήθεια αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους.
 25. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017 (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ).
 26. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017.
 27. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 318/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.
 28. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στη 4η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού (Greek Tourism Expo) που θα διεξαχθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo από τις 8 έως και 10 Δεκεμβρίου 2017.
 29. Γνωμοδότηση ή μη για μεταβολές Σχολικών μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης.
 30. Παράταση κατ’ άρθρο 9 Ν. 3023/2002 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 062961/03-08-2012 σύμβαση εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στον Δήμο Αμαρουσίου.
 31. Καταβολή της παροχής γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αμαρουσίου.
 32. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ΙΔΑΧ στον Δήμο, λόγω ουσιώδους πλάνης ως προς το δικαίωμα θεμελίωσης δικαιώματος αναπηρικής σύνταξης.
 33. Επικαιροποίηση της υπ΄ αρ. 172/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου περί ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για τον διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 34. Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 117/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2018.
 35. Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 118/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την έγκριση του Ετήσιου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 36. Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 119/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την κατάρτιση και έγκριση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.
 37. Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 120/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την έγκριση των πινάκων στοχοθεσίας 5Γ οικονομικών αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος 2018.
 38. Καταρχήν έγκριση της απ΄ ευθείας αγοράς ακινήτου.
 39. Έγκριση ή μη της 61/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Εξέταση αιτήματος περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μ. Χατζηδάκη».

Στην ημερήσια διάταξη της ειδικής συνεδρίασης που θα ακολουθήσει στις 20:30 θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018.
 2. Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet