Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 15/12
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 15/12

Σε διπλή συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, στο δημαρχείο της πόλης (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, τακτικής, συνεδρίασης, η οποία ξεκινά στις 18:30, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016.
 2. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».
 3. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2016.
 4. Διαγραφή 60% οφειλής λόγω προσφυγής – ΟΤΕ Α.Ε.
 5. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (Υπόθεση: Αφοί Ρουμελιώτη Τεχνική Ο.Ε.).
 6. Ορθή Επανάληψη της υπ΄ αριθ. 350/2016 απόφασης που αφορά «Διαγραφές οφειλών-οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους για τέλη Νεκροταφείου».
 7. Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 40 ευρώ από την πληρωμή προστίμου ΚΟΚ (Υπόθεση:. Ιωάννου Δέσποινα).
 8. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης οπτικών ινών (Υπόθεση: TI Sparkle Greece S.A. (πρώην Mediterranean Nautilus Greece S.A).
 9. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016.
 10. Καταβολή ποσού ως αποζημίωση χρήσης, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/09/2015 έως 30/4/2016 ως υπόλοιπο ποσό, και το αναλογούν ποσό για τους μήνες Μάιο – Αύγουστο 2016.
 11. Καταβολή ποσού ως αποζημίωση χρήσης, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την μίσθωση του 11ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/09/2015 έως 30/4/2016.
 12. Καταβολή ποσού ως αποζημίωση χρήσης, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την μίσθωση του 11ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου στους δικαιούχους εκμισθωτές, χρονικής περιόδου από 01/07/2011 έως 31/08/2015.
 13. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Λέσβου Δήμου Αμαρουσίου».
 14. Έγκριση ή μη συγκριτικού πίνακα και παράταση για το έργο «Υδραυλικές – Γεωλογικές Μελέτες και τοπογράφηση ρέματος Σαπφούς».
 15. Έγκριση παράτασης ή μη της ημερομηνίας λήξης του έργου «Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων».
 16. Έγκριση προμήθειας – χορήγησης διατακτικών σε απόρους δημότες – κάτοικους του Δήμου για την προμήθεια αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους.
 17. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή A/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου», εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου και ορισμός θητείας αυτών.
 18. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή B/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου», εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου και ορισμός θητείας αυτών.
 19. Ορισμός: α) ενός (1) δημοτικού συμβούλου ως προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αμαρουσίου (ΔΕΠΑ) με τον αναπληρωτή του και β) μέχρι δύο (2) εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη της παραπάνω επιτροπής.
 20. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης ενεργητικής και παθητικής Πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το κτήριο του δημαρχείου».
 21. Καθορισμός αμοιβής στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 230/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 22. Έγκριση μελετών για το έργο: «Αξιοποίηση του διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας».
 23. Προσωρινή ρύθμιση οφειλής του Δήμου Αμαρουσίου προς την Εθνική Τράπεζα.
 24. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (ΟΚΟΙΠΑΔΑ) περί μη ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για τη δομή του ΚΔΑΠ- ΜΕΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».
 25. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001478, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
 26. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία “Κέντρου Κοινότητας” Δήμου Αμαρουσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002032, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
 27. Τροποποίηση της 359/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά αναπροσαρμογή τελών χρήσης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, οδοστρώματος, υπεδάφους και λοιπών κοινοχρήστων χώρων κατάληψης σύμφωνα με το υπ΄ αρ. πρ. 91767/33764/14.11.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 28. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Χωροθέτηση νέας συμπληρωματικής θέσης (πιάτσας) στάσης – στάθμευσης ΤΑΞΙ (δύο θέσεων αυτοκινήτων), επί της οδού Β. Όλγας, στο τμήμα μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ερμού».
 29. Έγκριση ή μη της 140/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Ακακιών, στο Μαρούσι».
 30. Έγκριση ή μη της 89/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση πρότασης υψομετρικής μελέτης οδών πέριξ Ο.Τ. Γ-1059».

Στην ημερήσια διάταξη της δεύτερης, ειδικής, συνεδρίασης, η οποία θα ξεκινήσει στις 20:00, θα συζητηθεί το ακόλουθο θέμα:

 1. Έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσεως του ∆ήµου έτους 2015.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet