Προσλήψεις από τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού
Κοινωνία

Προσλήψεις από τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά άτομα για την κάλυψη αναγκών του εξέδωσε το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης», που εδρεύει στα Μελίσσια, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Στελέχωση Τμημάτων Υποδομής του ΝΠΔΔ» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 και λήγει τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία του ΝΠΔΔ, Καλαµβόκη 2α, Μελίσσια, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων/∆ιαγωνισµών Φορέων/Συµβάσεων Έργου (ΣΜΕ) και γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet