Πρόσληψη 15 εργατών στον Δήμο Πεντέλης
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Πρόσληψη 15 εργατών στον Δήμο Πεντέλης

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Εργατών, ανακοίνωσε ο Δήμος Πεντέλης.

Η πρόσληψη αφορά σε 15 άτομα ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την εξής υπεύθυνη δήλωση:
α) πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (Άρθρο 69 του Ν.3584/2007 και Άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001),
β) δεν έχω κώλυμα τρίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/19-07-2004/Τεύχος Α΄). Δεν έχω συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με τον Δήμο Πεντέλης, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών κατά τους προηγούμενους τρεις (3) μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσης.
γ) δεν έχω κώλυμα τρίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 1434/28-06-2007/Τεύχος Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν έχω συνάψει καμία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με φορέα του Δημοσίου Τομέα, της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει του τρεις (3) μήνες μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών,
δ) δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 2207/1994 δηλ. δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, δεν είμαι υπόδικος, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, δεν έχω απολυθεί από άλλη δημόσια υπηρεσία λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου κατά την τελευταία 5ετία και
ε) διαθέτω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 στο πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης (Καλαμβόκη 2α, Μελίσσια τηλ: 213 2050077) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την ανακοίνωση.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet