Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης στις 21/10
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης στις 21/10

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού καταστήµατος, επί της Καλαµβόκη 2Α, στα Μελίσσια.

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.
 2. Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε τµήµα του Ο.Τ. 206 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης ∆ήµου Πεντέλης, σε συµµόρφωση δικαστικών αποφάσεων, για άρση ρυµοτοµικής δέσµευσης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 3. Αποζηµίωση επικειµένων ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. Γ297 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων ∆ήµου Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 4. Έγκριση µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου: Ανάπλαση περιοχής Πόντου – Ψαθά ∆ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 ∆ήµου Πεντέλης ( Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).
 6. Ορισµός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «∆ιαµόρφωση των οδών Ροδώνης και Πίνδου σε ήπιας κυκλοφορίας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Α.Μ. 12/13», βάσει του άρθρου 52 Ν. 3669/08.
 7. Ορισµός δύο δηµοτικών συµβούλων για την παραλαβή µικρών έργων και εργασιών για τα έτη 2014 και 2015 βάσει του άρθρου 15 του Π∆ 171/87 και συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή µικρών έργων και εργασιών των ετών 2014 – 2015 του άρθρου 15 του Π∆ 171/87.
 8. Έγκριση του Πινακίου Συµβατικής Αµοιβής της µελέτης του έργου: Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Αστυνοµικού Τµήµατος Πεντέλης.
 9. Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αντιπληµµυρικά έργα στον ∆ήµο Πεντέλης».
 10. Έγκριση οριστικής δαπάνης κατασκευής εξωτερικών συνδέσεων (διακλαδώσεων) του έργου «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης έτους 2012», Α.Μ. 2/2012 Τ.Υ.
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού Παπαδιαµάντη της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης» Α.Μ. 15/2013 Τ.Υ.
 12. Αίτηµα για δωρεάν παραχώρηση τάφου στο Κοιµητήριο Μελισσίων.
 13. Έγκριση διενέργειας προµήθειας ακατέργαστου άλατος, για τις ανάγκες του ∆ήµου Πεντέλης έτους 2014 – 2015, µε τις διαδικασίες του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) συνολικού κόστους µελέτης 12.972,40 ευρώ συµπ. ΦΠΑ 13% ( Αριθµ. Μελέτης 22/2014 Τ.Υ.) 4.
 14. Έναρξη πλειοδοτικού διαγωνισµού εκποίησης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων – µηχανηµάτων εντός ορίων του ∆ήµου Πεντέλης.
 15. 10η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού έτους 2014 (Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής).
 16. Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Γ΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2014 και υποβολή έκθεσης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής).
 17. 7η Αναµόρφωση Π/Υ του Οργανισµού Πολιτισµού και Αθλητισµού.
 18. Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και έγκριση συµµετοχής στο πρόγραµµα Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 2009-2014 και συγκεκριµένα στη δράση «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)-GR 03».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet