Τέσσερις θέσεις εργασίας στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού
Κοινωνία

Τέσσερις θέσεις εργασίας στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, συνολικά τεσσάρων εργαζομένων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοίνωσε ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού.

Οι προσλήψεις αφορούν στους ακόλοθους κωδικούς θέσης και στις εξής ειδικότητες:

  • Κωδικός Θέσης: 101, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Κωδικός Θέσης: 103, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρο – ομάδας Ι΄τάξης Γ΄)
  • Κωδικός Θέσης: 104, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτής – ομάδας Ε΄ τάξης Δ΄)
  • Κωδικός Θέσης: 105, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Αυτοκινήτου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ. 15452 Ψυχικό, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Άννας Ζαφειροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2014737, 765).

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου και λήγει την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet