Ορισμός νέων αντιδημάρχων
Πολιτική

Ορισμός νέων αντιδημάρχων

Στον ορισμό νέων αντιδημάρχων προχώρησε ο δήμαρχος Χαλανδρίου Γιώργος Κουράσης για την περίοδο από 5/03/2014 έως 31/08/2014, σύμφωνα με την σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Συγκεκριμένα ο δήμαρχος ορίζει:

Α. Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου τη δηµοτική σύµβουλο της πλειοψηφίας Τσικίνη Άννα – Μαρία και της µεταβιβάζει τις εξής αρµοδιότητες :

 1. Την εποπτεία όλων των τµηµάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στο νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ∆ήµου.
 2. Την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται µε την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων.
 3. Την συνυπογραφή µε τον αρµόδιο διευθυντή των εισηγήσεων των θεµάτων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 4. Την τέλεση πολιτικών γάµων.

Β. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ∆ήµου τη δηµοτική σύµβουλο της πλειοψηφίας  Μπασιάκου Περσεφόνη – Ευαγγελία και της µεταβιβάζει τις εξής αρµοδιότητες:

 1. Την εποπτεία όλων των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης όπως αυτές περιγράφονται στον νέο Οργανισµό ΕσωτερικήςΥπηρεσίας (ΟΕΥ) του ∆ήµου.
 2. Την ευθύνη στα ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 3. Τη συνυπογραφή µε τον αρµόδιο ∆/ντή των εισηγήσεων των θεµάτων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 4. Την τέλεση πολιτικών γάµων.

Γ. Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης (πλήν του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου) τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας Κρανίδη Εµµανουήλ και του µεταβιβάζει τις εξής αρµοδιότητες:

 1. Την εποπτεία όλων των τµηµάτων των ∆ιευθύνσεων Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης (πλήν των αρµοδιοτήτων του τµήµατος του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου) όπως αυτές περιγράφονται στον νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ∆ήµου.
 2. Την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται µε την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων.
 3. Την συνυπογραφή µε τον αρµόδιο διευθυντή των εισηγήσεων των θεµάτων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 4. Την τέλεση πολιτικών γάµων.

∆. Αντιδήµαρχο Παιδείας Αθλητισµού και Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Μέριµνας τη δηµοτική σύµβουλο της πλειοψηφίας Νιώτη Ελένη και της µεταβιβάζει τις εξής αρµοδιότητες:

 1. Την εποπτεία όλων των τµηµάτων των ∆ιευθύνσεων Παιδείας Αθλητισµού και Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Μέριµνας, όπως αυτές περιγράφονται στον νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ∆ήµου.
 2. Την ευθύνη λειτουργίας του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν.3852/10).
 3. Την ευθύνη λειτουργίας του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν.3852/10).
 4. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, που σχετίζονται µε την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων.
 5. Τη συνυπογραφή µε τον αρµόδιο ∆ιευθυντή των εισηγήσεων των θεµάτων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 6. Την τέλεση πολιτικών γάµων.

Ε. Αντιδήµαρχο Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας Κόσσυβα Μιχαήλ και του µεταβιβάζει τις εξής αρµοδιότητες:

 1. Την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης ΚΕΠ και των παραρτηµάτων, όπως αυτές περιγράφονται στον νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ∆ήµου.
 2. Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του προγράµµατος αντιµετώπισης αδέσποτων ζώων, της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος.
 3. Την εποπτεία του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου.
 4. Την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται µε την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων.
 5. Την συνυπογραφή µε τον αρµόδιο διευθυντή των εισηγήσεων των θεµάτων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 6. Την αποκλειστική διαχείριση όλων των θεµάτων που αφορούν τους ROMA που διαµένουν στον ∆ήµο.
 7. Την τέλεση πολιτικών γάµων.

Όταν ο δήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Άννα-Μαρία Τσικίνη και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του δηµάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήµαρχο Τοπικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Κόσσυβα.

Εκ των ανωτέρω αντιδηµάρχων αντιµισθίας δικαιούνται οι Τσικίνη Άννα – Μαρία, Κρανίδης Εµµανουήλ, Νιώτη Ελένη.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet