Έρχεται καθολική απελευθέρωση όλων των επαγγελμάτων
Οικονομία-Αγορά

Έρχεται καθολική απελευθέρωση όλων των επαγγελμάτων

«Καθολική» απελευθέρωση όλων των επαγγελμάτων σχεδιάζει τώρα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στο πλαίσιο ικανοποίησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί έναντι των δανειστών, οι οποίοι σε όλες τις εκθέσεις τους υπογραμμίζουν ότι η απελευθέρωση των «κλειστών» επαγγελμάτων, αλλά και ευρύτερα κάποιων οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας, εξελίσσεται με ρυθμούς σημαντικά βραδύτερους του αναμενόμενου.

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση, προκειμένου να αποφύγει μια νέα «κόκκινη» κάρτα στο Παρίσι, που μπορεί να ανατρέψει τις όποιες επιδιώξεις μπορεί να έχει για την έγκριση του «πακέτου» των φοροελαφρύνσεων, να «μπλοκάρει» το σχέδιο των πλειστηριασμών, ακόμη και των δόσεων για τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, ακόμη και να προκαλέσει νέες πιέσεις για αλλαγές στο ασφαλιστικό και τα εργασιακά από την πλευρά της τρόικας, ξεπερνά το μνημονιακό σκόπελο με μια ακόμη επιτροπή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, η εν λόγω διυπουργική ομάδα θα πρέπει, υιοθετώντας τη νομοθεσία της Ε.Ε., τις βέλτιστες πρακτικές σε χώρες της Ε.Ε., καθώς και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της πλήρους απελευθέρωσης των επαγγελμάτων.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ραγδαίες θα είναι οι ανατροπές σε αρκετούς επαγγελματικούς κλάδους, με δεδομένο ότι ήδη στις δεσμεύσεις της χώρας μας περιλαμβάνεται μία σειρά αλλαγών σε διάφορα επαγγέλματα, μεταξύ άλλων σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, υποθηκοφυλακεία, μηχανικούς, διυλιστήρια, επαγγέλματα υγείας και τεχνικούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανωτέρω ομάδα, η οποία θα αποτελείται από στελέχη τουλάχιστον έξι υπουργείων, θα πρέπει τάχιστα να προχωρήσει στη σύνταξη πλήρους επικαιροποιημένου καταλόγου όλων των επαγγελμάτων -οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κάθε υπουργείου και γενικής γραμματείας, καθώς και στην καταγραφή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και προϋποθέσεων για την έναρξη και άσκηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, ενώ όσον αφορά την αξιολόγηση αυτή θα λάβει υπόψη τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η 40μελής διυπουργική ομάδα θα πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων προς την κυβέρνηση σχετικά με τις νομοθετικές ή διοικητικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την άρση των «δυσανάλογων» περιορισμών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Tο μνημόνιο προβλέπει την άρση μιας σειράς περιορισμών που έχει διαπιστώσει η τρόικα σε νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων είναι:

Δικηγόροι: Αποσαφήνιση της αναφοράς του Κώδικα Δικηγόρων με τον κατώτατο μισθό για τους μισθωτούς δικηγόρους, θέσπιση νομοθεσίας για την κατάργηση από τον κώδικα των δικηγόρων της αποζημίωσης απόλυσης σε περίπτωση εθελουσίας εξόδου και εισαγωγή διάταξης παρόμοιας με το άρθρο 7 του Ν. 2112/1920 του Κώδικα Δικηγόρων, έτσι ώστε κάθε μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης που είναι επιβλαβής για τον δικηγόρο να θεωρείται ως καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη.

Συμβολαιογράφοι: Αξιολόγηση των αμοιβών και του πλαισίου διατήρησης της δραστηριότητας των συμβολαιογράφων. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την ευθυγράμμισή τους με τις βέλτιστες πρακτικές στην Ε.Ε.

Δικαστικοί επιμελητές: Αξιολόγηση των απαιτήσεων εισόδου, των τελών σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων απαιτήσεων, σύμφωνα με γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Υποθηκοφυλακεία: Αξιολόγηση απαιτήσεων εισόδου, πάγια τελών σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων απαιτήσεων, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Μηχανικοί (συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτόνων και των τοπογράφων): Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Υποβολή προς το Συμβούλιο Επικρατείας Προεδρικών Διαταγμάτων καθορισμού των προτύπων για σύνθετες δραστηριότητες.

Επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων-διυλιστήρια: Υιοθέτηση νομοθεσίας που να απαιτεί την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών σε όλη τη διύλιση και χονδρική προμήθεια συναλλαγών. Εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών σε όλη την Ελλάδα.

Μεσολαβητές: Υιοθέτηση νομοθεσίας για το άνοιγμα του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή σε μη νομικούς.

Επαγγέλματα υγείας: Νομοθεσία για τη δημιουργία κλινικών ημερήσιας φροντίδας, υιοθέτηση της δευτερογενούς νομοθεσίας για να καθοριστούν τα τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό κλινικών, νομοθεσία για τη μείωση των ελάχιστων απαιτήσεων σε τετραγωνικά.

Κομμωτήρια – μανικιουρίστες: Επανέλεγχος στις απαιτήσεις αδειοδότησης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε.

Φορτοεκφορτωτές: Καθιέρωση κατάρτισης για την είσοδο στο επάγγελμα.

Τεχνικοί τηλεόρασης: Κατάργηση του συστήματος αδειοδότησης.

Ενεργειακοί επιθεωρητές: Εξετάσεις πιστοποίησης συμπεριφοράς.

Φαρμακεία: Εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ σχετικά με την ιδιοκτησία και τη λειτουργία των φαρμακείων.

Ψυχαγωγικές δραστηριότητες και αθλητικά κέντρα: Επανεξέταση των περιορισμών για τη δημιουργία κέντρων αναψυχής και αθλητισμού (ελάχιστες απαιτήσεις χώρου, περιορισμένος κατάλογος των προσφερόμενων υπηρεσιών κ.λπ.) σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων απαιτήσεων, σύμφωνα με γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ναυτικοί: Αξιολόγηση εισόδου στο επάγγελμα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων απαιτήσεων, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της κατάργησης της υποχρέωσης παρακράτησης αμοιβών από τους μισθούς των ναυτικών.

Αναλογιστές: Νομοθεσία που θα ρυθμίζει τις εξετάσεις πιστοποίησης και έναρξη εξετάσεων.

Τεχνικά επαγγέλματα (56 επαγγέλματα): Υποβολή προς το Συμβούλιο της Επικρατείας Προεδρικού Διατάγματος για την αντικατάσταση της επαγγελματικής εμπειρίας από σεμινάρια.

Εμπόριο λιπασμάτων (10 επαγγέλματα): Υποβολή προς το Συμβούλιο της Επικρατείας Προεδρικών Διαταγμάτων για τον καθορισμό των προδιαγραφών για τα προγράμματα κατάρτισης, έκδοση του παράγωγου δικαίου και καθιέρωση μαθημάτων.

Γεωτεχνικοί (γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι, ιχθυολόγοι): Υιοθέτηση νομοθεσίας για να καταργήσει την υποχρεωτική έκδοση των επαγγελματικών ταυτοτήτων και της ένταξης στο Επιμελητήριο και κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας για δήμους άνω των 5.000 κατοίκων.

Σύσταση ομάδας εργασίας 40 ατόμων

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη συστήνεται 40μελής διυπουργική ομάδα εργασίας που μέχρι τις 28 Νοεμβρίου θα πρέπει να αξιολογήσει τις μέχρι σήμερα νομοθετικές και διοικητικές ενέργειες για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, να καταγράψει τους υπάρχοντες περιορισμούς, αλλά και να διατυπώσει προτάσεις για περαιτέρω απελευθέρωση όπου αυτό κριθεί επ’ ωφελεία του δημόσιου συμφέροντος.

Πενιχρά έως τώρα αποτελέσματα

Από τα στοιχεία που συγκεντρώνει το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την απόδοση που έχει η απελευθέρωση των «ρυθμιζόμενων» επαγγελμάτων φαίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι μάλλον μικρά. Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι μετά την άρση των νομικών και γραφειοκρατικών εμποδίων θα πρέπει τώρα να ξεπεραστεί και η οικονομική κρίση.

Με βάση λοιπόν τα τελευταία στοιχεία, τα αποτελέσματα σε επίπεδο απασχόλησης έχουν ως εξής:

Στους δικηγόρους: Από 42.025 το 2011, στο τέλος του 2013 δραστηριοποιούντο 42.022 επαγγελματίες. Υπάρχει συνεχής ροή νεοεισερχόμενων (263 άτομα το τελευταίο τρίμηνο του 2013), αλλά και αποχωρήσεων (418 άτομα αντίστοιχα). Ταχύτεροι είναι οι ρυθμοί αύξησης στις δικηγορικές εταιρείες: Εφτασαν τις 523 στο τέλος Δεκεμβρίου από 81 που ήταν στο τέλος του 2011 και 93 στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2013.

Στον κλάδο των φαρμακείων: Παρατηρείται αύξηση του αριθμού τους στα 10.428 στο τέλος του Σεπτεμβρίου από 10.223 στο τέλος του 2011.

Στους γιατρούς: Τα στοιχεία καταγράφουν αύξηση από 76.438 στο τέλος του 2011 στους 78.848 το τελευταίο τρίμηνο του 2013.

Στους οδοντιάτρους: Από τους 15.818 που καταγράφονταν το 2011, στο τέλος του 2013 έφτασαν τους 16.335, με συνεχή ροή σε αριθμό νεοεισερχόμενων.

Στους ορκωτούς λογιστές: Υπάρχει μια σαφής αύξηση νεοεισερχόμενων στον κλάδο μετά την άρση των εμποδίων. Με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, από 938 άτομα που ήταν στο τέλος του 2011, στο τέλος του 2013 ήταν 1.037 άτομα.

Πηγή: naftemporiki.gr

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet