Αναμένεται έκρηξη των αιτήσεων για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
Print Friendly, PDF & Email
Οικονομία-Αγορά

Αναμένεται έκρηξη των αιτήσεων για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Περισσότεροι από 5.000 οφειλέτες έχουν επιδιώξει έως αυτή τη στιγμή να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς έχουν εισέλθει στη διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων της σχετικής αίτησης.

Εκ του παραπάνω αριθμού, οι 600 έχουν ήδη υποβάλει τουλάχιστον τα μισά δικαιολογητικά, ενώ 30 αιτήσεις είναι ολοκληρωμένες και έχουν ανατεθεί στους συντονιστές, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές.

Αν και ο αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων (σ.σ. 30) μπορεί να χαρακτηρισθεί μικρός, στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υπογραμμίζουν ότι «είναι ενθαρρυντικός» διότι η έναρξη εφαρμογής του νόμου έγινε στις 3 Αυγούστου, μήνα έναρξης των διακοπών για την πλειονότητα των Ελλήνων. Συνεπώς εξηγούν, ότι αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι περισσότεροι από 5.000 οφειλέτες «χτίζουν» σταδιακά τις αιτήσεις, τότε προκύπτει ότι το ενδιαφέρον είναι «πολύ μεγάλο».

Οι ίδιοι παράγοντες εκτιμούν ότι από τον επόμενο μήνα θα υπάρξει έκρηξη των αιτήσεων, αφού η διαδικασία θα είναι πιο απλή, λόγω του ότι θα υπάρξει μια σημαντική αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων. Συγκεκριμένα, από την αναβάθμιση που θα τεθεί σε εφαρμογή στις 3 Σεπτεμβρίου, οι οφειλέτες θα βρίσκουν τα χρέη τους προς την εφορία και τις τράπεζες ενσωματωμένα, κάτι που αυτή τη στιγμή ισχύει μόνο για τις οφειλές προς τους ασφαλιστικούς φορείς. Δηλαδή, αντί να καταχωρούν οι οφειλέτες από μόνοι τους τα χρέη στην αίτηση, όπως γίνεται έως σήμερα, θα τα βρίσκουν απευθείας μέσω του συστήματος.

Επιπλέον στοιχεία, ώστε η διαδικασία να είναι πλήρως ηλεκτρονική θα παρέχονται στην πλατφόρμα στην επόμενη μεγάλη αναβάθμιση, η οποία προγραμματίζεται για τις αρχές Οκτωβρίου. Στην αναβάθμιση αυτή θα περιλαμβάνονται πρόσθετα στοιχεία των οφειλετών, π.χ. τραπεζικά εμβάσματα, ομόλογα, μετοχές κ.ο.κ.

Ποιοι εντάσσονται στον εξωδικαστικό

Στον νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν να υπαχθούν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις 3 προϋποθέσεις:

1. Να έχουν συνολικό ύψος οφειλών προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες) άνω των 20.000.

2. Να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν υποβάλουν την αίτησή τους (δηλ. 2016 ή 2015 ή 2014):

α) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

β) θετική καθαρή θέση (equity).

3. Να έχουν ένα από τα ακόλουθα:

α) οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία) σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016 ή

β) οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή

γ) ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την 31/12/2016 ή

δ) έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή

ε) έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές) κατά την 31/12/2016.

Ποιοι δεν μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία

Στη διαδικασία δεν μπορούν να υπαχθούν:

  • Πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα και πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων και παρόχων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
  • Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων και οι διαχειριστές αυτών.
  • Ασφαλιστικές εταιρείες.
  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4307/2014 (αναφορικά με την έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων) ή του Πτωχευτικού Κώδικα, ή έχουν υπαχθεί στις ως άνω διαδικασίες, ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης/εκκαθάρισης, ή έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα προβλεπόμενα στο νόμο αδικήματα (π.χ. φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, κ.λπ.).
Ποιος εκκινεί τη διαδικασία για την υπαγωγή στον μηχανισμό

Καταρχάς ο οφειλέτης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ.

Τη διαδικασία μπορούν να εκκινήσουν ως πιστωτές το ελληνικό Δημόσιο, οι ΦΚΑ ή άλλο ΝΠΔΔ (περιλαμβανομένων των ΟΤΑ), ή οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν κοινοποιώντας στον οφειλέτη έγγραφη πρόσκληση να υπαχθεί στον νόμο. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί χάνει το δικαίωμα να κινήσει ο ίδιος τη διαδικασία μεταγενέστερα, χωρίς να προσκληθεί εκ νέου από τους πιστωτές.

Συντονιστής
Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται μετά την υποβολή της αίτησης

Η ΕΓΔΙΧ ορίζει έναν συντονιστή από το ειδικό μητρώο που έχει συστήσει και ο οποίος καλείται να φέρει σε επαφή τον οφειλέτη και τους πιστωτές και να επιβλέψει έως το τέλος τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών. Για να προχωρήσει η διαδικασία απαιτείται να συμμετέχουν δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη (μη λαμβανομένων υπ’ όψιν των απαιτήσεων προσώπων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη).

Πώς προαφαιρούνται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις

Εάν από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των χρεών μιας επιχείρησης οι πιστωτές δεν έρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τότε προαφαιρούνται:

  • το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,
  • ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και
  • ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Πότε πληρώνονται και πότε διαγράφονται

Τα παραπάνω ποσά συνυπολογίζονται στη διανομή μόνο στην περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και αποπληρώνονται, εν όλω ή εν μέρει, μόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών. Δηλαδή αν η επιχείρηση έχει δυνατότητα αποπληρωμής και αυτών των οφειλών, θα τις αποπληρώνει.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν η επιχείρηση δεν μπορεί, τα παραπάνω ποσά διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών, με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Η έγκριση αναδιάρθρωσης
Τι ποσοστό απαιτείται για την έγκριση αναδιάρθρωσης

Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, ήτοι υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο προνόμιο του άρθρου 976 του ΚΠολΔ. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών από τον οφειλέτη και τους συναινούντες πιστωτές, διαφορετικά η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη.

Τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Στο πλαίσιο του νόμου, πρόβλεψη ρύθμισης οφειλών με το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία υπάρχει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ακόμα κι αν οφείλουν λιγότερα από 20.000, που τάσσονται εκτός του γενικού πεδίου εφαρμογής αυτού του νόμου, καθώς δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με τις ευνοϊκές προβλέψεις αυτού του νόμου, δηλαδή με ρυθμίσεις που θα απομειώνουν πρόστιμα και προσαυξήσεις αλλά και βασική οφειλή με δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου σε έως 120 δόσεις. Για τη ρύθμιση των οφειλών τους θα καταθέτουν αίτηση στη φορολογική διοίκηση και στα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία οφείλουν και θα λαμβάνουν πρόταση των εφοριών και των ταμείων.

Πηγή: naftemporiki.gr/ του Σταμάτη Ζησίμου

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2021
Powered by Wisenet