120 δόσεις: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι της ρύθμισης – Ποιοι τη χάνουν οριστικά
Print Friendly, PDF & Email
Οικονομία-Αγορά

120 δόσεις: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι της ρύθμισης – Ποιοι τη χάνουν οριστικά

Με απλά βήματα μπορεί να γίνει η υπαγωγή στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις.

Εκτός ρύθμισης βγαίνουν όσοι καθυστερήσουν να δώσουν δύο δόσεις και εάν δεν καταβάλλουν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019 (δηλαδή οι τρέχουσες εισφορές).

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, για να καθοριστούν ο αριθμός και τα ποσά των μηνιαίων δόσεων που δικαιούται κάθε οφειλέτης – φυσικό πρόσωπο θα λαμβάνονται υπόψη όλα ανεξαιρέτως τα δηλωθέντα εισοδήματα του έτους 2017, δηλαδή ακόμη και τα αυτοτελώς φορολογηθέντα καθώς και αυτά τα οποία απαλλάχθηκαν από τη φορολογία εισοδήματος (όπως αναδρομικά που επιστράφηκαν σε συνταξιούχους, τόκοι καταθέσεων, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδόματα τέκνων, συντάξεις και προνοιακά επιδόματα αναπήρων, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αγροτικές επιδοτήσεις κ.λπ.).

Ωστόσο, με βάση τον «Ελεύθερο Τύπο», η προϋπόθεση αυτή κρύβει μια μεγάλη παγίδα καθώς θα έχει ως συνέπεια μεγάλος αριθμός οφειλετών να εμφανιστεί με «φουσκωμένα» ετήσια εισοδήματα και έτσι να μην μπορέσει να εξασφαλίσει μεγάλο αριθμό δόσεων για την εξόφληση των οφειλών του.

Επιπλέον, η υπαγωγή στη ρύθμιση δεν αναστέλλει τυχόν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς που έχουν ήδη επιβληθεί, αλλά τα ποσά που προκύπτουν από τα μέτρα αυτά θα μειώνουν ισόποσα τα υπόλοιπα των ρυθμιζόμενων οφειλών.

Τα ψιλά γράμματα της ρύθμισης

Για κάθε κατηγορία οφειλετών το νομοσχέδιο προβλέπει, ειδικότερα, τα εξής:

1 Φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Σε φορολογούμενους με συνολικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 (ατομικό δηλωθέν, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο) μέχρι 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, υπό τον περιορισμό ότι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Για τους οφειλέτες με εισόδημα έτους 2017 άνω των 10.000 ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα «βήματα»:

* Με βάση το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 προσδιορίζεται το «ετήσιο ποσό καταβολών» κάθε οφειλέτη με τη χρήση προοδευτικής κλίμακας συντελεστών κλιμακούμενων από 4% έως 25%.

Κάθε ένα από τα ποσοστά συντελεστών μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, ως εξής:

α) κατά μία (1) μονάδα για ένα τέκνο,

β) κατά δύο (2) μονάδες για δύο τέκνα,

γ) κατά τρεις (3) μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

* Το «ετήσιο ποσό καταβολών» διαιρείται, στη συνέχεια, με τον αριθμό 12 και έτσι ανάγεται σε «μηνιαίο ποσό καταβολής».

* Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής διαιρείται με το «μηνιαίο ποσό καταβολής». Το πλήθος των δόσεων της ρύθμισης προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής.

Περιορισμοί

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι τρεις περιορισμοί, βάσει των οποίων το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τους παραπάνω υπολογισμούς:

* το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ

* ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18

* ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120.

Σε περίπτωση που ο περιορισμός της ελάχιστης δόσης των 30 ευρώ έχει ως συνέπεια να προκύπτει αριθμός δόσεων μικρότερος των 18, ο αριθμός των δόσεων ορίζεται – περιορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο των 18. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με ποσά οφειλών χαμηλότερα των 540 ευρώ.

Επιβαρύνσεις

Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 5% ετησίως. Κατ’ εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ ανά ΔΟΥ, Ελεγκτικό Κέντρο ή Τελωνείο, που υπάγονται στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2%.

Στη ρύθμιση δύνανται επίσης να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη και οφειλές που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2018, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε «πάγια ρύθμιση».

Η αίτηση για την υπαγωγή πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι την 28η-6-2019.

Για την υπαγωγή πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση:

α) Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση 100 δόσεων του ν. 4321/2015 ή του ν. 4305/2014, εφόσον η ρύθμιση αυτή απωλέσθη μετά την 6η Μαΐου 2019.

β) Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε σύμβαση/ρύθμιση με τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017 και η οποία ρύθμιση απωλέσθη μετά την 6η-5-2019.

γ) Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

δ) Οφειλές, οι οποίες αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Ποιοι θα χάνουν τη ρύθμιση

Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης:

* δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

* δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

* δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

* υποπέσει σε ορισμένες φορολογικές παραβάσεις καθ’ υποτροπή.

Πηγή: reader.gr

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet