4 βασικές παραβάσεις που θα κυνηγά η Εφορία
Οικονομία-Αγορά

4 βασικές παραβάσεις που θα κυνηγά η Εφορία

Τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές καθόρισε με εγκύκλιό της η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κυρία Κατερίνα Σαββαΐδου. Με τον νόμο 4174/2013 εξαιρέθηκαν από τον ορισμό των βασικών αδικημάτων ορισμένα για τα οποία προβλέπεται ποινή χαμηλότερη της γενικής ρήτρας, δηλαδή ποινή η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη των έξι μηνών φυλάκισης, απαλείφοντας έτσι περιπτώσεις φοροδιαφυγής χαμηλού φορολογικού ενδιαφέροντος σε σχέση με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, προστίθεται ως βασικό και το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, λόγω της σημασίας του εν λόγω αδικήματος στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών τα εξής:

i) Μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των 15.000 ευρώ, καθώς και η αποφυγή πληρωμής φόρου πλοίων.

ii) Μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του ΦΠΑ που συμψηφίστηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

iii) Εκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, καθώς και μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων.

iv) Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, με την εξαίρεση της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές αρχές.

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα ελεγκτικά κέντρα, όταν διαπιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και των λοιπών αδικημάτων αρμοδιότητάς τους που υπάγονται στα βασικά αδικήματα, υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή ενημερώνοντας συγχρόνως και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εφόσον το ποσό των παραβάσεων υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Εξάλλου, με άλλη απόφαση συστήνονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών Ομάδες Εργου, με αντικείμενο την εκτέλεση ενεργειών για την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των εκκρεμών φακέλων υποθέσεων, της σχετικής αλληλογραφίας και του αρχείου των Οργανικών Μονάδων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που είχαν έδρα στον Νομό Αττικής.

Έργο των Ομάδων είναι η εκτέλεση ενεργειών για την ομαδοποίηση, ταξινόμηση και καταγραφή φακέλων των εκκρεμών υποθέσεων και εντολών, την αξιολόγηση τους με σκοπό την, κατά προτεραιότητα, μεταφορά (αποστολή) αυτών στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες υποδοχής για περαιτέρω έλεγχο.

Πηγή: tovima.gr

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet