Περιφέρεια Αττικής: Υπήρχαν λόγοι που απορρίφθηκε η ΟΧΕ Βορείου Τομέα
Αυτοδιοίκηση

Περιφέρεια Αττικής: Υπήρχαν λόγοι που απορρίφθηκε η ΟΧΕ Βορείου Τομέα

Σχετικά με τους λόγους απόρριψης της πρότασης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βορείου Τομέα ομάδας δήμων της περιοχής, με επικεφαλής τον Δήμο Αμαρουσίου, και την αίτηση του τελευταίου για παροχή αιτιολογημένες θέσης για την εν λόγω απόρριψη, το Γραφείο Τύπου τους Περιφέρειας Αττικής έστειλε στο «Ε» ανακοίνωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

Σε αυτήν αναφέρονται κάποια από «προβληματικά» στοιχεία εξαιτίας των οποίων η πρόταση των παραπάνω δήμων δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία για να προκριθεί στο 2ο Στάδιο αξιολόγησης. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση γίνεται λόγος για «ασαφείς αναφορές», «αποσπασματική στρατηγική», «ανεπαρκείς ενέργειες διαβούλευσης», «προβληματική τεκμηρίωση» κ.ο.τ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής:

Θέμα: Σχετικά με την ανακοίνωση του δήμου Αμαρουσίου που δημοσιεύτηκε υπό τον τίτλο: «Η Περιφέρεια Αττικής «έκοψε» την ΟΧΕ Βορείου Τομέα – Εξηγήσεις ζητεί ο Δήμος Αμαρουσίου»

Κύριε Διευθυντά,

Σε συνέχεια της ανωτέρω δημοσίευσης στην ιστοσελίδας σας, για την ακριβή και πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών σας, θέτουμε υπόψη σας την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΕ-ΒΑΑ

Με αφορμή την έκδοση του πίνακα κατάταξης των θετικά αξιολογημένων προτάσεων ΟΧΕ-ΒΑΑ, η ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει για τα ακόλουθα:

 1. Η σχετική πρόσκληση 715/2017 δημοσιεύτηκε στις 24/2/2017 και περιελάμβανε πλήρη περιγραφή των κριτηρίων, της μεθοδολογίας και της διαδικασίας αξιολόγησης.
 2. Ειδικότερα, η επιλογή των προτάσεων έγινε με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, με τη χρήση συγκεκριμένων Ομάδων Κριτηρίων και βαθμολόγησης. Η όλη διαδικασία, η οποία διενεργείται σε δύο στάδια, περιγράφεται αναλυτικά τόσο στην Πρόσκληση όσο και στον Οδηγό Εφαρμογής που τη συνοδεύει.
 3. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης που ορίστηκε για τον σκοπό αυτό.
 4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και η σχετική βαθμολογία, τεκμηρίωση, αιτιολόγηση καταγράφονται αναλυτικά στο πρακτικό της επιτροπής, ενώ το πρακτικό της επιτροπής είναι διαθέσιμο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της υπ’ αρ.: 715/24.02.2017 (ΑΔΑ: 69Ρ27Λ7-ΦΤΟ) πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής για υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.), ο Δήμος Αμαρουσίου, ενεργώντας ως επικεφαλής ομάδας δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, υπέβαλε πρόταση με τίτλο:

«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών για τη συγκρότηση του «Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα» της Περιφέρειας Αττικής».

Μαζί με τον Δήμο Αμαρουσίου (επικεφαλής εταίρος) στην παραπάνω πρόταση συμμετέχουν και οι Δήμοι:

 • ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 • ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 • ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ
 • ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
 • ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 •  ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 • ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υπέβαλαν επίσης προτάσεις και άλλοι Δήμοι – σχήματα Δήμων, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός (σε όρους Δημόσιας Δαπάνης) που διατίθεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση προτάσεων ανέρχεται έως το ποσό των 261.091.965,00 ευρώ.

Με το υπ’ αρ. 2775/09-08-2017 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Αττικής γνωστοποιήθηκε το αποτέλεσμα του 1ου Σταδίου της Αξιολόγησης των προτεινόμενων στρατηγικών Σχεδίων Βιώσιμων Αστικών Αναπλάσεων. Σύμφωνα με το παραπάνω αποτέλεσμα, η πρόταση της Ομάδας Δήμων της Π.Ε. του Βορείου Τομέα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία για να προκριθεί στο 2ο Στάδιο αξιολόγησης.

Ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση εξαντλητικά, αναφέρονται παρακάτω κάποιοι από τους λόγους  για τους οποίους η πρόταση των δήμων της Π.Ε. του Βορείου Τομέα με επικεφαλής τον Δήμο Αμαρουσίου, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία για να προκριθεί στο 2ο Στάδιο Αξιολόγησης, όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.

1.    Η πρόταση εμφανίζει υπερβολική διάχυση της περιοχής παρέμβασης, αφού αυτή ακολουθεί τα διοικητικά όρια των Δήμων που μετέχουν στην πρόταση χωρίς να προσδιορίζεται χωρικά. Επιπλέον, δημιουργούνται «κενά» από τους Δήμους που δεν εντάσσονται λειτουργικά στην περιοχή παρέμβασης.

2.    Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται να εστιάζουν σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες της περιοχής παρέμβασης χωρίς να αποτυπώνεται με σαφήνεια ο τρόπος διάχυσης των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων  και οι προσδοκώμενες επιπτώσεις αυτών σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον εντοπίζονται αναφορές που δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ακτίνα χωρικής επιρροής της πρότασης (π.χ. αναφέρεται η προσέλκυση ροών Κρουαζιέρας και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ως αναγνωρισμένου προορισμού αναψυχής πολλαπλών δραστηριοτήτων – σελ. 155 εντύπου υποβολής πρότασης)

3.    Η προτεινόμενη στρατηγική κρίνεται ως αποσπασματική χωρίς ένα ενιαίο χαρακτήρα και όχι ολοκληρωμένη και εντοπισμένη χωρικά. Η περιγραφόμενη περιβαλλοντική και χωροταξική ανάπτυξη δεν είναι ισόρροπη και οριζόντια (συνολική) στην περιοχή παρέμβασης. Περαιτέρω, οι μεμονωμένες αναφορές στην προσέλκυση ροών Κρουαζιέρας, στους ορεινούς όγκους Πεντέλης και Υμηττού, στον θρησκευτικό τουρισμό κ.λπ.,  ενισχύουν τα παραπάνω περί μη ισόρροπης ανάπτυξης και συγκεκριμένης στόχευσης της στρατηγικής.

4.    Οι ενέργειες για το αποτέλεσμα διαβούλευσης κρίνονται ανεπαρκείς λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα της διαδικασίας της  διαβούλευσης του σχεδίου της στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης. Το κείμενο της διαβούλευσης εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2017 και η πρόταση υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2017.  Από το Παράρτημα Ζ του εντύπου Υποβολής Πρότασης, προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε αποστολή μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails) με θέμα «Πρόσκληση Ανοιχτής Διαβούλευσης…» από τις 11/04/2017 έως τις 25/04/2017 – παραμονή της υποβολής της πρότασης. Επίσης, οι ενέργειες διαβούλευσης κρίνονται ανεπαρκείς, λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης και το πληθυσμιακό της μέγεθος

5.    Προκύπτει συγκεχυμένη Στρατηγική στόχευσης και αδυναμία ιεράρχησης – προτεραιοποίησης της αναγκαιότητας και της χρηματοδοτικής βαρύτητας των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται χαρακτηρίζονται ως υψηλής προτεραιότητας.

6.    Παρατηρείται ιδιαίτερα προβληματική τεκμηρίωση της χωρικής συνέπειας των προτεινόμενων παρεμβάσεων με ομαδοποιήσεις σε αστικές λειτουργικές περιοχές με τελείως ανόμοια χαρακτηριστικά (π.χ. θύλακες κοινωνικής υποβάθμισης – Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι – Πόλοι ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων, σελ.190).

7.    Διαπιστώνεται μέτρια τεκμηρίωση της συνάφειας του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης με τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και τους στόχους του ΠΕΠ Αττική 2014-2020. Ουσιαστικά παρατηρείται ελάχιστη χωρική στόχευση των προτεινόμενων δράσεων. Εντοπίζονται σημαντικά κενά στη λογική παρέμβασης (πού – πώς – γιατί). Σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι διακριτό εάν η αναφορά  αποτελεί πρόβλημα ή δυνατότητα/ευκαιρία (π.χ. σελ. 203, ΕΣ – VII, σελ.203, ΕΣ – ΙΧ: «Οι Α.Ε. απασχολούν σχεδόν το σύνολο των υπαλλήλων του Βόρ. Τομέα…»).

8.    Τέλος προκύπτει ανεπαρκής αξιοπιστία της ποσοτικοποίησης των αποτελεσμάτων των προτεινόμενων παρεμβάσεων, καθώς αντιγράφονται αυτούσιοι οι δείκτες του ΠΕΠ, χωρίς να γίνεται κάποια επεξεργασία, ενώ κάποιες αναφορές δημιουργούν αμφιβολίες (π.χ. σελ. 226: χρήση δείκτη για ηλεκτρονικές εφαρμογές στον τομέα των Μεταφορών, ενώ οι δράσεις αφορούν στον τομέα της Υγείας, σελ.225: χρήση ακριβώς της ίδιας τιμής στόχου που εμφανίζει το εγκεκριμένο ΠΕΠ χωρίς να ποσοτικοποιείται η συνεισφορά της προτεινόμενης δράσης στο Πρόγραμμα)».

Με εκτίμηση,

Το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet