Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στις 25/2
Περιφέρεια Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στις 25/2

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, στις 15:30, στο αμφιθέατρο του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου-Χολαργού).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Επικύρωση Πρακτικών 27ης, 28ης, 29ης, 30ης, 31ης, 32ης και 33ης Συνεδρίασης έτους 2015 του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
 2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Φυλής για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισµού 5.000.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Ι. Βασιλείου).
 3. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Κρωπίας και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.) για την ολοκλήρωση κατασκευής έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων, που αφορούν σε οικισµούς Β΄ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ, µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου).
 4. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ηλιούπολης για το έργο «Κατασκευή νέου Παιδικού Σταθµού επί της Λεωφόρου Ειρήνης και Αριστογείτονος του ∆ήµου Ηλιούπολης» συνολικού προϋπολογισµού 2.860.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) (εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Ερµ. Κυπριανίδου).
 5. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πετρούπολης για το έργο: «∆ράσεις κοινωνικής πολιτικής για την ενίσχυση οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στην περιοχή του ∆ήµου Πετρούπολης» (εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Αικ. Θανοπούλου).
 6. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για την οικονοµική συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στα Κέντρα Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, για το έτος 2016(εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Αικ. Θανοπούλου).
 7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 322/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΤΕΙ Αθήνας για την υλοποίηση του υποπρογράµµατος «Ορθολογική διαχείριση των διατροφικών επιλογών σε µαθητές Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης» (εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Αικ. Θανοπούλου).
 8. Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑ∆Α) «Ολυµπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου» (εισηγητής ο περιφερειακός σύµβουλος Αθ. Αναγνωστόπουλος).
 9. Έγκριση όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ύδρας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Υ∆ΡΑΣ» (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π. Χατζηπέρος).
 10. Έγκριση όρων και σύναψη σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου για το έργο µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ» (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Χρ. Καπάταης).
 11. Έγκριση σκοπιµότητας και όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Καλλιθέας για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Χρ. Καπάταης).
 12. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 450/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής ως προς τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης για το πρόγραµµα «Άθληση για όλους» (Εισηγητής ο περιφερειακός σύµβουλος Σπ. Πάντζας).
 13. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης ποσού 5.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για συνδιοργάνωση µε τον ΙΟΑΣ δράσεων ευαισθητοποίησης µαθητών και πολιτών για την Οδική Ασφάλεια (εισηγητής ο περιφερειακός σύµβουλος Αντ. Γάκης).
 14. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης ποσού 11.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για τη συνδιοργάνωση µε τον εθελοντική οµάδα ΚΟΥΡΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ της εκστρατείας «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ – ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ» (εισηγητής ο περιφερειακός σύµβουλος Αντ. Γάκης).
 15. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης ποσού 5.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για τη συνδιοργάνωση µε το Εθνικό ∆ίκτυο Κυκλοφοριακής Αγωγής της ∆ιεύθυνσης Π.Ε. Ν. Σερρών και την Επιστηµονική Οµάδα EDUCARTOON του Πανελλήνιου Μαθητικού ∆ιαγωνισµού «Χρήση του δρόµου. Είναι στο χέρι σου – Αύριο εγώ θα οδηγώ» (εισηγητής ο περιφερειακός σύµβουλος Αντ. Γάκης).
 16. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «∆ιευθέτηση ρέµατος Κοκκιναρά µεταξύ των οδών Στροφυλίου και Τατοΐου» (εισηγητής ο περιφερειακός σύµβουλος Αθ. Αναγνωστόπουλος).
 17. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: α) Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας χερσαίων εγκαταστάσεων (ιχθυογεννητικού σταθµού Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, συσκευαστηρίου νωπών ψαριών και χερσαίων συνοδών – υποστηρικτικών εγκαταστάσεων), β) ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τεσσάρων γεωτρήσεων µέγιστης ετήσιας υπόγειας άντλησης θαλασσινού νερού 2.200.000m3, γ) αύξηση της ετήσιας δυναµικότητας του συσκευαστηρίου νωπών ψαριών από 300 τόνους σε 500 τόνους, δ) ίδρυση εγκαταστάσεων παραγωγής ιχθυοτροφών και ε) ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, την προσαρµογή – αύξηση της ετήσιας δυναµικότητας και τον εκσυγχρονισµό των πλωτών εγκαταστάσεων της πλωτής µονάδας εκτροφής στη θέση «Πυργιακόνι» Αιαντείου Νήσου Σαλαµίνας, Νοµού Αττικής, της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε.» (εισηγητής ο περιφερειακός σύµβουλος Αθ. Αναγνωστόπουλος).
 18. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας µη µεταλλικών µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών, της εταιρείας ECO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στη θέση «Άκρες» του ∆ήµου Μεγαρέων (εισηγητής ο περιφερειακός σύµβουλος Αθ. Αναγνωστόπουλος).
 19. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας µη επικίνδυνων µεταλλικών αποβλήτων, προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και αποθήκευσης χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών, της επιχείρησης KANYBOWICZ EDYTA MONIKA, επί της οδού Ι. Ράλλη 15 του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντης (εισηγητής ο περιφερειακός σύµβουλος Αθ. Αναγνωστόπουλος).
 20. Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 299/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «Άνοιγµα λογαριασµών Περιφέρειας Αττικής για την πληρωµή προµηθευτών µε πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασµών µέσω του συστήµατος ∆ΙΑΣ» (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Χρ. Καραµάνος).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet