Όροι Χρήσης του ιστότοπου enypografa.gr

 1. Ο Χρήστης της ιστοσελίδας enypografa.gr της εταιρείας «ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΕΝ ΔΗΜΩ» (εφεξής η «Εταιρεία») αποδέχεται πλήρως τους κατωτέρω Όρους Παροχής Υπηρεσιών και αναγνωρίζει ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε χρήση της ως άνω ιστοσελίδας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα. Η συνέχιση της χρήσεως της ιστοσελίδας από τον Χρήστη και μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων συνεπάγεται την από μέρους του πλήρη αποδοχή τους.
 2. Οι πληροφορίες που παρέχει η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας enypografa.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κανένα μέρος του παρεχομένου στον Χρήστη περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Χρήστη κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσει με βάση τη δική του βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.
 3. Oι άνω πληροφορίες προέρχονται από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και γενικά θεωρούνται αξιόπιστες, η δε Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξακρίβωση της εγκυρότητας και επικαιρότητάς τους. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα και ασφάλεια των πληροφοριών και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη απορρέουσα από την παροχή τους φέρει. Η χρήση της ιστοσελίδας enypografa.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «ανάλογα με τη διαθεσιμότητα», χωρίς καμία εγγύηση της Εταιρείας, ενδεικτικώς αναφερομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς.
 4. Η Εταιρεία ευθύνεται έναντι του Χρήστη μόνο για ζημίες που οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλειά της. Ο Χρήστης ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, των θυγατρικών, συνεργατών, στελεχών, αντιπροσώπων, υπαλλήλων και προμηθευτών της για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική κ.λπ.), απώλεια (κερδών, υπεραξίας κ.λπ.) ή δαπάνη προξένησε σε αυτούς λόγω της παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος ή λόγω της προκλήσεως οποιασδήποτε βλάβης στην ιστοσελίδα enypografa.gr με την αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη διακοπή, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργίας της ιστοσελίδας.
 5. Ο Χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών και ευρεσιτεχνίας τα οποία έχει η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της επί των προϊόντων, υλικού, προγραμμάτων, υπηρεσιών και εν γένει στοιχείων που περιέχονται στις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας, αναλαμβάνει δε τη ρητή υποχρέωση να συμμορφώνεται πάντοτε με οποιονδήποτε περιορισμό απορρέει από τα δικαιώματα αυτά. Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας αναδημοσίευση, πώληση, εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή, ανακοίνωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κ.ά.) εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας enypografa.gr. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή εκτύπωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή τμήματός της για αυστηρά προσωπική χρήση του Χρήστη.
 6. Η Εταιρεία δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στους Χρήστες της ιστοσελίδας enypografa.gr, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει προηγουμένως στην Εταιρεία τη συναίνεσή τους προς τούτο. Σε περίπτωση που οι Χρήστες δεν επιθυμούν πλέον τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την Εταιρεία με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση [email protected].
 7. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι Χρήστες θα χορηγούν στον δικτυακό τόπο, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους Χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες τους.
 8. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση, να διακόψει προσωρινά, να περιορίσει ή και να τερματίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του Χρήστη στην ιστοσελίδα enypografa.gr και τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών και υπηρεσιών, εν όλω ή εν μέρει. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ή περιορίζει τμήμα των υπηρεσιών που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.
 9. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στους Χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης άλλων ιστοσελίδων μέσω δεσμών (links), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Εταιρεία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών, προϊόντων και εν γένει στοιχείων των ιστοσελίδων αυτών ή ότι παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση γι’ αυτά και ιδίως για την ορθότητα ή την πληρότητά τους. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών αυτών. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται μόνο για διευκόλυνση του Χρήστη και όχι για κανέναν άλλο σκοπό.
 10. Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι Χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρ’ όλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι Χρήστες στον δικτυακό τόπο για δημοσίευση, αυτόματα παραχωρούν στην Εταιρεία την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο. Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν στον δικτυακό τόπο υλικό παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τον νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας, η Εταιρεία θα το αφαιρεί από τον δικτυακό τόπο, χωρίς ειδοποίηση. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν στην Εταιρεία το δικαίωμα να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν από τη δημοσίευσή του στον δικτυακό τόπο. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για τον δικτυακό τόπο έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή διαγράφουν περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στον δικτυακό τόπο. Τα παραπάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια του ορισμένου από την Εταιρεία αρμόδιου προσωπικού και οι αποφάσεις του δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες όρους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να αρνηθεί τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα προσώπων ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων. Οι Χρήστες και όχι η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι συνεργάτες και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος Χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας το e-mail info@enypografa.gr. Το περιεχόμενο θα αποσύρεται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.
 11. Η μη εφαρμογή από την Εταιρεία οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος δεν συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα. Επίσης, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο άκυρος ή μη εκτελεστός, δεν θα θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων του παρόντος.
 12. Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ή αμφισβήτησης τυχόν προκύψει με βάση το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Πέμπτο εθελοντικό πότισμα από τον ΣΠΑΠ στο Πεντελικό στις 24/9

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και…

O ΣΠΑΠ παρέδωσε είδη πρώτης ανάγκης στους πλημμυροπαθείς του Δήμου Παλαμά

Κλιμάκιο του ΣΠΑΠ με επικεφαλής τον πρόεδρο του Συνδέσμου, αντιδήμαρχο Πεντέλης, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και του Εποπτικού Συμβουλίου…

Η πρώτη εθελοντική αναδάσωση από τον ΣΠΑΠ για το 2023-24

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) συνεχίζει δυναμικά και το 2023 τις Δράσεις Εθελοντικής Αναδάσωσης…

Επιτυχής η εκδήλωση – δράση αλληλεγγύης του ΣΠΑΠ για τους πλημμυροπαθείς και τους πυρόπληκτους

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 η εκδήλωση – δράση αλληλεγγύης, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Δήμων για την…

Στους αγιασμούς των σχολείων του Δήμου Πεντέλης ο Βλάσσης Σιώμος

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), αντιδήμαρχος Πεντέλης, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας…

Εκδήλωση Τ.Ε. ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ηρακλείου Αττικής στο θεατράκι της πλατείας ΗΣΑΠ

Εκδήλωση Τ.Ε. ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ηράκλειου Αττικής Θεατράκι πλατείας ΗΣΑΠ Ηρακλείου Αττικής Παρασκευή 23 Ιουνίου στις 19.30 Θέμα: «Μπορούμε να ανατρέψουμε την…

Γ. Κουμουτσάκος: Συμμετοχή, επιμονή και ευθύνη για μεγάλη νίκη την 25η Ιουνίου

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,  Από την 21η Μαΐου πορευόμαστε από μία νίκη προς μία νέα, μεγάλη νίκη στις εκλογές…

Ντ. Λιάκου: Προγράμματα καλοκαιρινής απασχόλησης των παιδιών μακριά από τις σύγχρονες ανάγκες τους και τις δυνατότητες των οικογενειών

Πριν λίγες μέρες τα σχολεία έκλεισαν, οι καλοκαιρινές διακοπές ξεκίνησαν, αλλά οι γονείς αναζητούν πώς θα απασχολήσουν τα παιδιά τους…

Εκδήλωση της ΝΕΒΑ ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στον Χολαργό

Στο πλαίσιο υλοποίησης τους προγράμματος δράσης της Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βόρειας Αθήνας, πριν τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (19/6)…

Πολιτική – πολιτιστική εκδήλωση ΚΚΕ – ΚΝΕ στο δημοτικό άλσος Χολαργού

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πλήθους κόσμου όλων των ηλικιών πραγματοποιήθηκε η πολιτική- πολιτιστική εκδήλωση των Οργανώσεων Χολαργού- Παπάγου του…

Νέο ΟΧΙ, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, από τα Μελίσσια στο κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας – Βίντεο

Για δεύτερη φορά συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς και πολίτες έξω από το…

Κοινωνικό ανάχωμα στο κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στα Μελίσσια – Βίντεο

Την καταγορηματική αντίθεσή τους στο επικείμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στα Μελίσσια εξέφρασαν η δημοτική αρχή του Δήμου…

Δεν κατεβαίνει για δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης στις εκλογές του 2023 ο Τάσος Μαυρίδης – Αποχαιρετισμός με συγκίνηση, αλλά και «καρφιά»

Την απόφασή του να μην συμμετάσχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 ανακοίνωσε ο δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης Τάσος…

Η προσαγωγή, η σύλληψη, τα πολιτικά μηνύματα και η επόμενη μέρα – Συνέντευξη Τύπου Σωτήρη Λαπιέρη

Την περασμένη Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 ο επικεφαλής της Πρωτοβουλίας Πολιτών Χαλάνδρι Ενάντια, δημοτικός σύμβουλος Σωτήρης Λαπιέρης δέχθηκε απρόκλητη, όπως…

Ένα νοσοκομείο… ταξιδεύει την ελληνική ιατρική κουλτούρα στον κόσμο

Την ώρα που πληθαίνουν οι δυσάρεστες ειδήσεις γύρω μας, με τα νέα από το ουκρανικό μέτωπο να δημιουργούν ισχυρούς κλυδωνισμούς…

Προβλήματα και στην ακοή προκαλεί η νόσος COVID-19

Προβλήματα και στην ακοή προκαλεί η νόσος του COVID-19, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες που παρουσιάστηκαν στο 16th European Federation Audiology…

Διατροφή στις πανελλαδικές – Οδηγός για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα

Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση, απόδοση και ενέργεια, πόσο μάλλον την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων. Μπορεί να…

Ένα νοσοκομείο… ταξιδεύει την ελληνική ιατρική κουλτούρα στον κόσμο

Την ώρα που πληθαίνουν οι δυσάρεστες ειδήσεις γύρω μας, με τα νέα από το ουκρανικό μέτωπο να δημιουργούν ισχυρούς κλυδωνισμούς…

Δημήτρης Κούβελας: Αντιμετώπιση ήπιων ανεπιθύμητων ενεργειών του εμβολίου κατά της COVID-19

Πολλοί άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι που δημιουργήθηκαν εμβόλια ως το πρώτο βήμα για τη διαχείριση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.  Δυστυχώς, υπήρξε και…

Μ. Αρτόπουλος: Μεγάλη μείωση περιστατικών μέσης ωτίτιδας στον γενικό πληθυσμό από τα προληπτικά μέτρα κατά της πανδημίας!

Μεγάλη μείωση των περιστατικών μέσης ωτίτιδας στον γενικό πληθυσμό (παιδιά και ενήλικες) έφεραν τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του…

ΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Εγγραφείτε στο Newsletter


* Θα λαμβάνετε τα σημαντικότερα νέα της τελευταίας εβδομάδας.

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet