Όροι Χρήσης του ιστότοπου enypografa.gr

 1. Ο Χρήστης της ιστοσελίδας enypografa.gr της εταιρείας «ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΕΝ ΔΗΜΩ» (εφεξής η «Εταιρεία») αποδέχεται πλήρως τους κατωτέρω Όρους Παροχής Υπηρεσιών και αναγνωρίζει ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε χρήση της ως άνω ιστοσελίδας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα. Η συνέχιση της χρήσεως της ιστοσελίδας από τον Χρήστη και μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων συνεπάγεται την από μέρους του πλήρη αποδοχή τους.
 2. Οι πληροφορίες που παρέχει η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας enypografa.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κανένα μέρος του παρεχομένου στον Χρήστη περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Χρήστη κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσει με βάση τη δική του βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.
 3. Oι άνω πληροφορίες προέρχονται από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και γενικά θεωρούνται αξιόπιστες, η δε Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξακρίβωση της εγκυρότητας και επικαιρότητάς τους. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα και ασφάλεια των πληροφοριών και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη απορρέουσα από την παροχή τους φέρει. Η χρήση της ιστοσελίδας enypografa.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «ανάλογα με τη διαθεσιμότητα», χωρίς καμία εγγύηση της Εταιρείας, ενδεικτικώς αναφερομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς.
 4. Η Εταιρεία ευθύνεται έναντι του Χρήστη μόνο για ζημίες που οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλειά της. Ο Χρήστης ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, των θυγατρικών, συνεργατών, στελεχών, αντιπροσώπων, υπαλλήλων και προμηθευτών της για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική κ.λπ.), απώλεια (κερδών, υπεραξίας κ.λπ.) ή δαπάνη προξένησε σε αυτούς λόγω της παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος ή λόγω της προκλήσεως οποιασδήποτε βλάβης στην ιστοσελίδα enypografa.gr με την αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη διακοπή, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργίας της ιστοσελίδας.
 5. Ο Χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών και ευρεσιτεχνίας τα οποία έχει η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της επί των προϊόντων, υλικού, προγραμμάτων, υπηρεσιών και εν γένει στοιχείων που περιέχονται στις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας, αναλαμβάνει δε τη ρητή υποχρέωση να συμμορφώνεται πάντοτε με οποιονδήποτε περιορισμό απορρέει από τα δικαιώματα αυτά. Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας αναδημοσίευση, πώληση, εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή, ανακοίνωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κ.ά.) εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας enypografa.gr. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή εκτύπωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή τμήματός της για αυστηρά προσωπική χρήση του Χρήστη.
 6. Η Εταιρεία δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στους Χρήστες της ιστοσελίδας enypografa.gr, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει προηγουμένως στην Εταιρεία τη συναίνεσή τους προς τούτο. Σε περίπτωση που οι Χρήστες δεν επιθυμούν πλέον τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την Εταιρεία με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση [email protected].
 7. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι Χρήστες θα χορηγούν στον δικτυακό τόπο, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους Χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες τους.
 8. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση, να διακόψει προσωρινά, να περιορίσει ή και να τερματίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του Χρήστη στην ιστοσελίδα enypografa.gr και τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών και υπηρεσιών, εν όλω ή εν μέρει. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ή περιορίζει τμήμα των υπηρεσιών που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.
 9. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στους Χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης άλλων ιστοσελίδων μέσω δεσμών (links), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Εταιρεία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών, προϊόντων και εν γένει στοιχείων των ιστοσελίδων αυτών ή ότι παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση γι’ αυτά και ιδίως για την ορθότητα ή την πληρότητά τους. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών αυτών. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται μόνο για διευκόλυνση του Χρήστη και όχι για κανέναν άλλο σκοπό.
 10. Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι Χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρ’ όλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι Χρήστες στον δικτυακό τόπο για δημοσίευση, αυτόματα παραχωρούν στην Εταιρεία την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο. Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν στον δικτυακό τόπο υλικό παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τον νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας, η Εταιρεία θα το αφαιρεί από τον δικτυακό τόπο, χωρίς ειδοποίηση. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν στην Εταιρεία το δικαίωμα να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν από τη δημοσίευσή του στον δικτυακό τόπο. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για τον δικτυακό τόπο έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή διαγράφουν περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στον δικτυακό τόπο. Τα παραπάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια του ορισμένου από την Εταιρεία αρμόδιου προσωπικού και οι αποφάσεις του δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες όρους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να αρνηθεί τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα προσώπων ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων. Οι Χρήστες και όχι η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι συνεργάτες και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος Χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας το e-mail info@enypografa.gr. Το περιεχόμενο θα αποσύρεται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.
 11. Η μη εφαρμογή από την Εταιρεία οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος δεν συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα. Επίσης, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο άκυρος ή μη εκτελεστός, δεν θα θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων του παρόντος.
 12. Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ή αμφισβήτησης τυχόν προκύψει με βάση το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Ο Κ. Χατζηδάκης σε ένα… ιδιαίτερο ματς στη Μεταμόρφωση

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ o βουλευτής Βόρειου Τομέα και υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Kωστής Χατζηδάκης, έδωσε το…

Άδωνις Γεωργιάδης: Παρών σε εκδήλωση στη ΔΗΜΤΟ Παπάγου-Χολαργού

«Χθες (σ.σ. 1η Δεκεμβρίου) στο δημαρχείο Παπάγου/Χολαργού η ΔΗΜΤΟ διοργάνωσε μία ωραία εκδήλωση για την Πανδημία και την Οικονομία με…

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος για την εγκληματικότητα ανηλίκων

Επίκαιρη Ερώτηση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, κατέθεσε ο βουλευτής Βόρειου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος, καθώς…

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Η μετάλλαξη Όμικρον και η ανάγκη για διεθνισμό απέναντι στον εθνικισμό

«Ολόκληρη η Δύση πλέον ανησυχεί για τη μετάλλαξη Όμικρον που προέρχεται από την Αφρική. Θα δούμε πόσο σοβαρή είναι η…

Στη «ΘΕΟΤΟΚΟ» η Νίκη Κεραμέως

«Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία σήμερα (σ.σ. 3 Δεκεμβρίου). Και επιλέξαμε να την τιμήσουμε μαζί με παιδιά αφενός από το…

Στον υπό διαμόρφωση ΣΜΑ στα Μελίσσια οι Αγγ. Παπάζογλου και Αντ. Φειδοπιάστης

Τον υπό διαμόρφωση Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Κοιμητήριο Μελισσίων επισκέφθηκαν την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 η επικεφαλής της δημοτικής…

Το «χαμηλό βαρομετρικό» ήρθε για να μείνει στον Δήμο Πεντέλης – Συνέντευξη Τύπου των επικεφαλής 4 παρατάξεων (βίντεο)

Βαρύς αναμένεται ο επερχόμενος χειμώνας στον Δήμο Πεντέλης από πολιτικής απόψεως, καθώς η ύπαρξη «χαμηλού βαρομετρικού» στις σχέσεις τεσσάρων παρατάξεων…

Φεστιβάλ Αμαρουσίου: Με την ευχή στις 2 Σεπτεμβρίου να ακουστεί διά ζώσης η σπουδαία λαϊκή φωνή της Γ. Νέγκα (video)

Να πάνε καλά και η σπουδαία λαϊκή φωνή της Γιώτας Νέγκα να ακουστεί διά ζώσης στο αίθριο θέατρο του Δήμου…

Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης: Πάμε σαν άλλοτε… στο αδιέξοδο – Σκηνές απείρου κάλλους στη διά ζώσης συνεδρίαση (βίντεο)

Χειρότερο διά ζώσης ξεκίνημα συνεδριάσεων από αυτό της Τρίτης 30 Ιουνίου 2020 (τελικώς όταν ολοκληρώθηκε είχαμε μπει ήδη στην Τετάρτη…

Η… ανήσυχη νύχτα της Τρίτης 5/5 στην πλατεία Άη Γιάννη, στην Αγ. Παρασκευή (βίντεο) – Θα επαναληφθεί απόψε;

Η… ανήσυχη νύχτα που έζησε η περιοχή γύρω από την πλατεία Άη Γιάννη στην Αγία Παρασκευή την Τρίτη 5 Μαΐου…

Μ. Αρτόπουλος: Μεγάλη μείωση περιστατικών μέσης ωτίτιδας στον γενικό πληθυσμό από τα προληπτικά μέτρα κατά της πανδημίας!

Μεγάλη μείωση των περιστατικών μέσης ωτίτιδας στον γενικό πληθυσμό (παιδιά και ενήλικες) έφεραν τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του…

Βασίλης Νομικός: Οι πανδημίες στην ιστορία του ανθρώπου

Όταν κάποιος διαβάζει και μελετά είναι δύσκολο να μπορέσουν διάφοροι να του μεταφέρουν ψευδείς πληροφορίες, γιατί πάρα πολλά γεγονότα έχουν…

Ε. Καραμολέγκου: Ηλιακά εγκαύματα – Πώς να τα προλαμβάνουμε, αλλά και να τα αντιμετωπίζουμε

Πολύ συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες ερχόμαστε στην δυσάρεστη κατάσταση να αντιμετωπίσουμε ένα ηλιακό έγκαυμα, δικό μας ή προσφιλούς μας ατόμου….

Γ. Κεχρής: Πιστοποιητικά εμβολιασμού και ενημέρωση τα «υπερόπλα» κατά του κορωνοϊού

Ο πλήρης έλεγχος της πανδημίας και η δημιουργία τείχους ανοσίας ώστε να μην εμφανισθεί ένα τέταρτο, καταστροφικό για τη χώρα,…

Η ανδρική τριχόπτωση περνά και από το… πιάτο

Η τριχόπτωση είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα –και… άγχος- στους άνδρες κυρίως. Οι αιτίες της μπορεί να είναι είτε προσωρινές…

ΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Εγγραφείτε στο Newsletter


* Θα λαμβάνετε τα σημαντικότερα νέα της τελευταίας εβδομάδας.

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Enypografa.gr © 2014 - 2021
Powered by Wisenet