ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρία