ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Εργαζόμενοι προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα