ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση