ΠΟΕ – ΟΤΑ: Παράνομη η επέκταση του Ν.4250/2014 στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
Αυτοδιοίκηση

ΠΟΕ – ΟΤΑ: Παράνομη η επέκταση του Ν.4250/2014 στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

Η ΠΟΕ – ΟΤΑ με επιστολή της προς τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, ζητά να σταματήσει κάθε ενέργεια για την επέκταση και εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4250/2014, (περί διοικητικών απλουστεύσεων, καταργήσεων, συγχωνεύσεων Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα) στους εργαζόμενους των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, την οποία χαρακτηρίζει παράνομη.

Ακολουθεί η επιστολή της ΠΟΕ – ΟΤΑ:

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4250/2014

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ.: 375/14-4-2014 έγγραφό μας

Κύριοι Υπουργοί,

Σε συνέχεια του πιο πάνω εγγράφου μας, όπου με σαφήνεια σας γνωρίζαμε ότι όλως παρανόμως επιχειρείται η επέκταση των διατάξεων του Ν.4250/2014 στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με μια απλή αναφορά στην εγκύκλιο που εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει. Αντίθετα, βλέπουμε την επιμονή σας για την παράνομη εφαρμογή των διατάξεων, χωρίς αυτό να προβλέπεται από καμία διάταξη Νόμου.

Για αυτό επανερχόμαστε στο ίδιο θέμα γνωρίζοντάς σας επιπρόσθετα τα πιο κάτω:

Με τη με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7-4-2014 εγκύκλιο σας με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4250/2014 που τροποποιεί διατάξεις του Π.Δ. 318/1992.

Στο τέλος της εγκυκλίου αναφέρεται επί λέξη:

«Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να ενημερώσει τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού, δεδομένου ότι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992 βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν.1188/1981 (Α΄ 204)».

Με αφορμή αυτή την εντολή, επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Η πιο πάνω παραπομπή στις διατάξεις του Ν.1188/1998 είναι άστοχη καθώς οι διατάξεις του έχουν καταργηθεί με το Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ.143 Α΄).

2. Στο σύνολο των διατάξεων του Ν.4250/2014 που αφορούν στην αξιολόγηση του προσωπικού, δηλαδή στις τροποποιούμενες διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, ουδεμία αναφορά γίνεται στο προσωπικό της Α΄ Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και τούτο ορθώς, δεδομένου ότι το τροποποιούμενο Προεδρικό Διάταγμα, με μεγάλη σαφήνεια και χωρίς ερμηνευτική δυσκολία, με τις ρητές του εξαιρέσεις, καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους υπαλλήλους που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα και τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. των οποίων σαφέστατα το υπαλληλικό καθεστώς ρυθμίζεται από τις ίδιες διατάξεις (Υ.Κ).

3. Για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. είναι παγία η νομοθετική πρακτική, ότι αν και Ν.Π.Δ.Δ., πρέπει να γίνεται ρητή, κάθε φορά αναφορά στις σχετικές διατάξεις του Νόμου, προκειμένου αυτές να αφορούν και στους Δήμους ή και στα Νομικά τους Πρόσωπα. Σε ενίσχυση τούτου θα αναφέρουμε μόνο ένα, αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφοράς του Νόμου στους Ο.Τ.Α. ως Ν.Π.Δ.Δ. για τα οποία και γίνεται η κατά τα ανωτέρω ειδική μνεία.

Είναι αυτό της οριοθέτησης του Δημόσιου Τομέα, όπως ισχύει κάθε φορά, όπου γίνεται ρητή αναφορά στους Ο.Τ.Α. προκειμένου να τους καταλαμβάνει η σχετική διάταξη, διακρίνοντάς τους, και χωρίς να τους εντάσσει στα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που επίσης περιλαμβάνονται στην ίδια διάταξη.

4. Το τροποποιούμενο Π.Δ. 318 έχει εκδοθεί το έτος 1992. Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το 2007, δηλαδή 15 έτη αργότερα, στη διαδικασία της οποίας (κωδικοποίησης) συμμετείχαμε στη σχετική Επιτροπή.

Είναι γνωστό και προφανώς προκύπτει και από τα σχετικά πρακτικά στα οποία και μπορείτε να ανατρέξετε, ότι ουδεμία βούληση υπήρξε για την επέκταση των διατάξεων του και τότε ισχύοντος Π.Δ. 318/1992 και στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.

Αντιθέτως, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 84 του Ν.3584/2007:

1. Τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων αξιολογούνται βάσει συστήματος αξιολόγησης το οποίο διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας του υπαλλήλου και της αποδοτικότητάς του.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α., η οποία διατυπώνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, τα κριτήρια αξιολόγησης, ο χρόνος, η συχνότητα, ο τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, καθώς και τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των υπαλλήλων σε σχέση με αυτήν.

3. Ήδη μέσω των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών, έχουν εκλεγεί οι νέες Δημοτικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλάβουν από 1 Σεπτεμβρίου 2014. Είναι προφανές ότι ουδεμία υπηρεσιακή μεταβολή μπορεί να λάβει χώρα έως και 31-8-2014 καθώς η επιμονή σας για την παράνομη-επέκταση των διατάξεων του Ν.4250/2014 δεν μπορεί να εφαρμοσθεί και λόγω των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4257/2014.

Κύριοι Υπουργοί,

Κατόπιν όλων των πιο πάνω αλλά και όσων αναφέρουμε στο έγγραφό μας (375/14-4-2014), σας ζητούμε όπως ΑΜΕΣΑ σταματήσετε κάθε ενέργεια για την παράνομη επέκταση και εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4250/2014 στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, ενός Νόμου που μοναδικό στόχο έχει τη διάλυση και κατάργηση υπηρεσιών, την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων και τον εξευτελισμό και την απαξίωση των υπολοίπων.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                   Γιάννης Τσούνης

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet