Έως 19/9 οι δηλώσεις συμμετοχής στην Επιτροπή Διαβούλευσης
Κοινωνία

Έως 19/9 οι δηλώσεις συμμετοχής στην Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος καλεί τους φορείς, συλλόγους και οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, καθώς και τους δημότες του Δήμου που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους έως την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014, στις 14:00, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής (Λ. Μεσογείων 415-417, 2ος όροφος, Τμήμα Δημοτικών Οργάνων, κ. Γιαμτσίδου, κ. Κουτρουμάνη).

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας θα πρέπει να έχει συσταθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την είσοδό του στην Επιτροπή Διαβούλευσης.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του φορέα, ο εκπρόσωπός του, καθώς και ο αναπληρωτής αυτού. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί και η πράξη σύστασης αυτού.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, όπως μας ενημερώνει ο Δήμος.

Με το άρθρο 76 του Ν. 3852/10 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες με διάρκεια θητείας έως δυόμισι έτη. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

 • των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
 • των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
 • των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
 • των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
 • των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
 • των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
 • των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
 • άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
 • των τοπικών συμβουλίων νέων,
 • δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης συμπεριλαμβανομένου του προέδρου μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη.

Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

 • Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
 • Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
 • Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 • Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΚΔΚ.

Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

3. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 396/2011 (ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩ6Υ-ΜΡΕ) απόφασή του έχει εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του Δήμου».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet