Συνεδριάζει το Δ.Σ. Κηφισιάς στις 22/10
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Κηφισιάς στις 22/10

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» στο δημαρχείο Κηφισιάς.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν τα ακόλουθα θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 24-9-2014
Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως
Δ. Έκτακτα θέματα.
Ε. Τακτικά θέματα.

 1. Λήψη απόφασης επί της 554/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την επιβολή ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού ως και καθορισμό συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κ.λπ.) και επιβολή φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και καθορισμό συντελεστή αυτού οικ. έτους 2015.
 2. Λήψη απόφασης επί της 551/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την επιβολή τελών & Δικαιωμάτων Ύδρευσης οικ. έτους 2015.
 3. Μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη (παρ. 3 άρθρ. 202 Ν. 3463/2006 και παρ. 3 άρθρ. 84 Ν. 3852/2010).
 4. Μείωση ή απαλλαγή από τέλη ύδρευσης (παρ. 3 άρθρ. 202 Ν.3463/2006).
 5. Λήψη διαπιστωτικής απόφασης σε συνέχεια της απόφασης 494/2014 της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.06 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
 6. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» και αντικατάστασή του.
 7. Αντικατάσταση υπευθύνου πράξης του εγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
 8. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης από τον Δήμο Κηφισιάς για 100% χρηματοδότηση από τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος), για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) σε επιλεγμένα ενεργοβόρα κτήρια της περιοχής του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς, σε συνδυασμό με δράσεις βιώσιμης κινητικότητας. Καθώς επίσης, για τον ορισμό Επιστημονικού Υπευθύνου και Υπευθύνου Υλοποίησης.
 9. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Κηφισιάς ως εταίρου στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ), με τίτλο «Κηφισός Β. Αττική».
 10. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Εφαρμογής σήμανσης για τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 1] α) πέριξ της οδού Ρόδων στην Εκάλη και β) πέριξ της οδού Παλαιολόγου στη Νέα Ερυθραία» 2] «Μελέτη βελτίωσης της ισόπεδης διασταύρωσης των οδών Δαγκλή & Κρήτης στην Κηφισιά» .
 11. Λήψη απόφασης για τις διαγραφές χρεών οφειλετών εγγεγραμμένων σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους (περ. δ.παρ. 1 αρθρ. 174 Ν.3463/2006).
 12. Λήψη απόφασης για τις διαγραφές – μειώσεις – επαναβεβαιώσεις χρεών οφειλετών εγγεγραμμένων σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους.
 13. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (484,00 ευρώ) από εισφορά σε γη και σε χρήμα.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής καταβληθέντος ποσού για παράβολο τέλεσης πολιτικού γάμου.
 15. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού από τοποθέτηση container επί της οδού Παναγίτσας ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 16. Μεταβίβαση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου – κυλικείου αποβιώσαντος δικαιούχου επί της οδού Ιλισίων 29 και Αιολίας.
 17. Μεταβίβαση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου – κυλικείου αποβιώσαντος δικαιούχου εντός του Νοσοκομείου ΚΑΤ.
 18. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή προσαυξήσεων ποσού διακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (247,78 ευρώ).
 19. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή προσαυξήσεων ποσού χιλίων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (1.724,79 ευρώ).
 20. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή προσαυξήσεων ποσού εξακοσίων τριάντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (630,56 ευρώ).
 21. Λήψη απόφασης επί εγγράφου της ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ.
 22. Λήψη απόφασης επί της 1/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς σχετικά με την αποξήλωση τσιμεντένιας βάσης στήριξης απορριμμάτων επί της οδού Διονύσου 14.
 23. Λήψη απόφασης επί της 76/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς σχετικά με την αναρίθμηση των ιδιοκτησιών της οδού Λήμνου στη Νέα Ερυθραία.
 24. Λήψη απόφασης επί της 71/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την εγκατάσταση πλαστικών εμποδίων επί της οδού Τατοΐου 80.
 25. Λήψη απόφασης επί της 61/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων κατεύθυνσης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Δημοτικού Πολυϊατρείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 26. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 381/2007 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημιώσεως απαλλοτριωθείσης εκτάσεως στην περιοχή «ΟΥΛΕΝ».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet