Δήμος Αμαρουσίου: Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών με απόλυτη διαφάνεια
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Δήμος Αμαρουσίου: Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών με απόλυτη διαφάνεια

«Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, αποτελεί προτεραιότητα για τη δημοτική Αρχή» απαντά ο Δήμος Αμαρουσίου στην παράταξη της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, Ενότητα Ανατροπή και Έργο για το Μαρούσι.

Η παράταξη κατηγορεί τη δημοτική αρχή για σπατάλη ύψους 129.000 ευρώ στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου – ΟΚΟΙΠΑΔΑ (βλέπε δημοσίευμα Ενότητα: Σπατάλη 129.000 ευρώ στον ΟΚΟΙΠΑΔΑ).

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δήμου:

Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, προτεραιότητα για τη δημοτική Αρχή

Με αφορμή το περιεχόμενο ανακοίνωσης της δημοτικής παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Δήμο Αμαρουσίου σχετικά με τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ), που αφορά στην έγκριση δαπάνης ποσού 129.000 ευρώ για να επιτελέσει κάποιες σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας του, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Α.Ε. του Δήμου, θα θέλαμε για την αποκατάσταση της αλήθειας να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Πρώτον, προτεραιότητα της δημοτικής Αρχής αποτελεί η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ΟΚΟΙΠΑΔΑ και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, σε εκατοντάδες οικογένειες της πόλης μας και σε χιλιάδες συμπολίτες μας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, προγραμματίζουμε ως Δήμος, σε συνεργασία με το Δ.Σ. του ΟΚΟΙΠΑΔΑ, μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως:

  • Κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας όλων των τμημάτων του ΟΚΟΙΠΑΔΑ (παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, Κοινωνικό Πολυιατρείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και γενικότερα το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών) ώστε να λειτουργεί αποδοτικότερα προς όφελος των εξυπηρετούμενων πολιτών.
  • Ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού του ΟΚΟΙΠΑΔΑ, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.
  • Τεχνοκρατική υποστήριξη του ΟΚΟΙΠΑΔΑ ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου, για να χρηματοδοτήσει τις δράσεις του και να ενισχύσει περισσότερο τον αριθμό των υπηρεσιών που θα προσφέρει το επόμενο διάστημα.

Δεύτερον, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον προγραμματισμό, προς όφελος των συμπολιτών μας που υποστηρίζονται από τις δράσεις του ΟΚΟΙΠΑΔΑ, προχωράμε στη συνεργασία του Οργανισμού με την Αναπτυξιακή Α.Ε. του Δήμου Αμαρουσίου, μια δημοτική δηλ. επιχείρηση, η οποία έχει ως καταστατικό σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης τόσο του Δήμου, όσο και των Νομικών του Προσώπων.

Τρίτον,  η συνεργασία ΟΚΟΙΠΑΔΑ και Αναπτυξιακής Α.Ε. είναι μια απολύτως νόμιμη και διαφανής διαδικασία. Είναι νόμιμη και διαφανής γιατί σύμφωνα με το αρ. 268, παρ. 1. του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», προβλέπεται ότι: «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ειδικού σκοπού, παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις».

Τέταρτον, η συνεργασία ΟΚΟΙΠΑΔΑ και Αναπτυξιακής Α.Ε. Δήμου Αμαρουσίου είναι «μονόδρομος» για μια σειρά από λόγους:

  • Ο ΟΚΟΙΠΑΔΑ δεν έχει επαρκές προσωπικό για να συντάξει και καταρτίσει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των τμημάτων του, αφού ο αριθμός του μειώθηκε αισθητά το τελευταίο διάστημα λόγω αποχωρήσεων (ενδοδημοτικής κινητικότητας και παραιτήσεων), ενώ το υπάρχον σήμερα προσωπικό απασχολείται με άλλες αρμοδιότητες που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία των τμημάτων του Νομικού Προσώπου. Οι ανωτέρω Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας είναι απαραίτητοι για την ορθή λειτουργία και οργάνωση του Νομικού Προσώπου, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει.
  • Η ανάγκη για ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού είναι προφανής, κι αυτή μπορεί να επιτευχθεί με εξειδικευμένα σεμινάρια που δεν προσφέρονται σήμερα από κρατικούς φορείς. Αυτά τα εξειδικευμένα σεμινάρια σε αντικείμενα όπως παιδαγωγικά ζητήματα, την αντιμετώπιση προβλημάτων της τρίτης ηλικίας, κ.λπ. δεν έχουν καμία σχέση με εκπαιδευτικά σεμινάρια που κατά καιρούς προσφέρονται από διάφορους κρατικούς φορείς και στα οποία πράγματι μετέχουν οι εργαζόμενοι μας.
  • Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης δεν μπορεί να γίνει από το υπάρχον προσωπικό του ΟΚΟΙΠΑΔΑ ή του Δήμου. Γι΄ αυτό άλλωστε πρόσφατα η Αναπτυξιακή Α.Ε. ανέλαβε να υποστηρίξει τον Δήμο Αμαρουσίου ως τεχνικός σύμβουλος για την προετοιμασία, διαχείριση και ωρίμανση έργων ΕΣΠΑ που θα διεκδικήσει ο Δήμος κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη νομιμότητα και κανονικότητά της. Κατά συνέπεια, αντίστοιχη βοήθεια τεχνικής και επιστημονικής φύσεως θα παρέχει η Αναπτυξιακή Α.Ε. και στον ΟΚΟΙΠΑΔΑ για τη διεκδίκηση και ωρίμανση κοινοτικών προγραμμάτων ενδιαφέροντος του.

Με βάση τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η δημοτική Αρχή της πόλης έχει δύο επιλογές:

  • Η πρώτη επιλογή είναι να διασφαλίσει με κάθε νόμιμο και διαφανή τρόπο την αναβάθμιση της λειτουργίας όλων των δημοτικών της υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών. Ιδιαίτερα των υπηρεσιών εκείνων που στόχο έχουν την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό επιδιώκει να κάνει μέσα από τη συνεργασία του ΟΚΟΙΠΑΔΑ με την Αναπτυξιακή Α.Ε. του Δήμου Αμαρουσίου.
  • Η άλλη επιλογή είναι να ακούσουμε την αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου και να μην κάνουμε τίποτα. Καμία προσπάθεια για αναβάθμιση των δημοτικών μας υπηρεσιών. Καμία συνεργασία μεταξύ των Νομικών Προσώπων του Δήμου και των Δημοτικών του Επιχειρήσεων. Καμία προσπάθεια για να βοηθήσουμε με αποτελεσματικότερο τρόπο αυτούς που μας χρειάζονται περισσότερο, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη. Ο Δήμος Αμαρουσίου θα παραμείνει Δήμος πρότυπο όσον αφορά τις κοινωνικές του υπηρεσίες. Θα προσπαθούμε καθημερινά να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας προς τους πολίτες, σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και νομιμότητας.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2021
Powered by Wisenet