Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου στις 31/3
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου στις 31/3

Σε τακτική συνεδρίαση καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, στις 19:00, στο δημαρχείο της πόλης (Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. ∆ιαγραφή παραβάσεων ΚΟΚ από τον υπ΄ αριθ. 773/26.11.13 χρηµατικό κατάλογο και επαναβεβαίωση Υπόθεση: ASTARTI PRODUCTIONS AE.
 2. ∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υποθ. Τσαντήλας, κ.λπ.).
 3. ∆ιαγραφή τέλους καθαριότητας, φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων ΤΑΠ από τους υπ΄ αριθµ. 129/17-02-2015 & 722/20-10-2014 Χ.Κ. (υποθ.: Κολυνιάτης Αργύριος).
 4. ∆ιαγραφή τέλους αγοράς και συντήρησης οστεοθήκης από τον υπ΄ αριθµ. 42/19-01-2015 χρηµατικό κατάλογο και επαναβεβαίωση (υποθ.: ∆εσύπρη Μάρκου).
 5. ∆ιαγραφή τέλους καθαριότητας και φόρου ηλεκτροδοτοτούµενων χωρων από τον υπ΄ αριθ.129/17-02-2015 χρηµατικό κατάλογο. Υπόθεση: ΠΕΤ ΣΙΤΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ.
 6. ∆ιαγραφή οφειλών τελών Ύδρευσης (υπόθεση: Μαµάσουλα).
 7. ∆ιαγραφή ή µη οφειλών τελών Ύδρευσης (υπόθεση: Κρεµµύδη).
 8. ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση ορθού ποσού οφειλής ύδρευσης. Υπόθεση: Παπάζογλου Μιχαήλ.
 9. ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση ορθού ποσού οφειλής ύδρευσης. Υπόθεση: Η µε αρ. πρωτ. 013890/20-03-2015 αίτηση του κου Χατζηγρηγορίου Ιωάννη.
 10. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από καταβολή δηµοτικού τέλους 0,5%. Υπόθεση: Χήρα Γεωργία.
 11. Απόδοση µέρους ποσού (Α΄ ∆όση) από τον φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων έτους 2015, για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των Σχολικών Επιτροπών.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού Καταναλωτικών ∆ιαφορών.
 13. Έγκριση ή µη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «Επισκευή – Επέκταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Οδών».
 14. Οριστική παραλαβή των µελετών µε τίτλο: «Επικαιροποίηση Υδρογεωτεχνικής Μελέτης (µείωση απόστασης από το υφιστάµενο Νεκροταφείο)» και «Επικαιροποίηση µελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (µείωση απόστασης από το υφιστάµενο Νεκροταφείο)».
 15. Έγκριση ή µη σύναψης µνηµονίου συνεργασίας σχετικά µε τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Βιοκλιµατική αναβάθµιση γειτονιών του ∆ήµου Αµαρουσίου µέσω δηµιουργίας διαδροµής πεζών-ποδηλάτων».
 16. Παράταση ή µη υλοποίησης του προγράµµατος «Ανάπτυξη και εφαρµογή ενός προγράµµατος προώθησης της φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά και ενήλικες στον νοµό Αττικής» του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθηνών.
 17. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για τη Βιοκλιµατική Αναβάθµιση Γειτονιών του ∆ήµου Αµαρουσίου µέσω δηµιουργίας διαδροµής πεζών – ποδηλάτων».
 18. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο: «∆ιαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων ∆ήµου Αµαρουσίου».
 19. Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου έτους 2015- 2016 µε αντίτιµο.
 20. Επιχορήγηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Αµαρουσίου «Oργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου – Αµαρυσία Άρτεµις (ΟΚΟΙΠΑ∆Α)».
 21. Γνωµοδότηση σχετικά µε αίτηµα για µείωση ύψους µισθώµατος ακινήτου που εκµισθώνει ο ∆ήµος (κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 4071/2012).
 22. Έγκριση ή µη της υπ΄ αριθµ. 40/2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Κατάργηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ λόγω θανάτου (υπόθεση Παναγιωτάκη Κωνσταντίνου)».
 23. Έγκριση ή µη της υπ΄ αριθµ. 41/2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση η µη έγκριση θέσης φορτοεκφόρτωσης (υπόθεση Ζώτου Ιωάννη)».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet