Δημοτικό Συμβούλιο στις 4/3
Πολιτική

Δημοτικό Συμβούλιο στις 4/3

Συνεδριάζει σήμερα, 4 Μαρτίου 2014, στις 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης με θέματα:

 1. Εκκαθάριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού (ΚΕΠ) του τέως Δήμου Μελισσίων.
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).
 3. Εκκαθάριση της Δημοτικής Αθλητικής Επιχείρησης τέως Δ. Μελισσίων.
 4. Αποδοχή και κατανομή 6ης έως 13ης ΣΑΤΑ έτους 2013.
 5. Αποδοχή και διάθεση ποσού για το έτος 2014 αποκλειστικά για έργα.
 6. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
 7. Εκκαθάριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Νεολαίας και Απασχόλησης (ΚΕΝΑΔΜ) του τέως Δ. Μελισσίων.
 8. Έγκριση απολογισμού έτους 2013 του Κληροδοτήματος Καλαμβόκη.
 9. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2014 του Κληροδοτήματος Καλαμβόκη.
 10. Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 και υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
 11. Έγκριση ταμειακών απολογισμών και ισολογισμών οικονομικών ετών 2011 – 2012 του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης και έγκριση εκθέσεων ορκωτών λογιστών για τα έτη 2011- 2012.
 12. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 18/2014 απόφασης Δ.Σ. περί «Αντικατάστασης Εκκαθαριστή ΔΕΤΕΜ».
 13. 1η Αναμόρφωση Π/Υ Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού έτους 2014.
 14. Έκδοση κανονιστικής απόφασης με θέμα «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Μάνου Χατζιδάκη της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 15. Έκδοση κανονιστικής απόφασης με θέμα «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης λόγω ύπαρξης παιδικού σταθμού επί της οδού Σερίφου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 16. Έκδοση κανονιστικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 17. Έκδοση κανονιστικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 82/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης σχετικά με τον καθορισμό όρων και ωρών λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ Β΄ 3106/9-12-2013)» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 18. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή μικρών έργων και εργασιών έτους 2014 βάσει του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 και συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή μικρών έργων και εργασιών έτους 2014 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87.
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων Ακινήτων με το δίκτυο Αποχέτευσης» Α.Μ. 6/2011 Τ.Υ.
 20. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 8/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Α.Μ. 21/2013 Τ.Υ. βάσει του άρθρου 52 Ν. 3669/08.
 21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ».
 22. Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης τμήματος οδού Αμφικτιονιών μεταξύ των Ο.Τ. 30 και 31 της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση ΔΠΕ 78/15-1-2014 Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης) (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 23. Έγκριση πρακτικών της από 12/12/2013 συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Πεντέλης
 24. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 90,00 € από παράβολο άδειας διαμονής αλλοδαπού.
 25. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 50,94 € από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
 26. Διαγραφή χρεώσεων από τους 637, 638 & 639/1-11-2012 χρηματικούς καταλόγους που αφορούν οφειλές από τέλος ακίνητης περιουσίας στη Δημοτική Κοινότητας Ν. Πεντέλης.
 27. Διαγραφή χρεώσεων από τους χρηματικούς καταλόγους 9999/29-9-2004, 9999/26-4-2005, 9999/25-4-2006 και 9999/25-4-2007 που αφορούν χρέωση από κατασκευή αγωγού αποχέτευσης.
 28. Έγκριση ψήφιση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες εκδήλωσης 25ης Μαρτίου προϋπολογισμού έτους 2014.
 29. Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης με διαπραγμάτευση μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ. Συμβ. και έγκριση του από 19 Φεβρουαρίου 2014 πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης (ομάδα Α’ , Β΄ , Γ’ , Δ’ , Ε’ και ΣΤ’) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης όπως αυτή πιστοποιείται από το τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής του Δήμου και των ΝΠΔΔ του Δήμου & κατακύρωση του αποτελέσματος.
 30. Έγκριση διενέργειας προμήθειας κατασκευαστικών υλικών, ασφαλτικού μίγματος & παρόμοιων ειδών του Δήμου έτους 2014, με τις διαδικασίες του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) συνολικού κόστους μελέτης με ΦΠΑ 15.994,50 € (Αρ.Μελέτης 6/2014 Τ.Υ.).
 31. Έγκριση απ’ευθείας ανάθεσης εργασιών στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.».

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet