Πρόσληψη δύο ιατρών από τον Δήμο
Κοινωνία

Πρόσληψη δύο ιατρών από τον Δήμο

O δήμαρχος Χαλανδρίου Γιώργος Κουράσης ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ιατρών με σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης ως κατωτέρω:

  • Ένας (1) ΠΕ παιδοψυχίατρος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.
  • Ένας (1) ΠΕ καρδιολόγος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση.
  2. Αντίγραφο πτυχίου.
  3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο.
  5. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας.
  6. Πιστοποίηση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ισχύει μόνο για τις ειδικότητες του Καρδιολόγου.
  7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Προϋπηρεσία.

Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο καθώς επίσης και προηγούμενη εμπειρία.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στον Δήμο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι,ΤΚ 152 34, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ιδ. Δικαίου προσωπικού, (τηλ. 213 2023865, 862 και 870).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet