Παράταση προθεσμίας χορήγησης δελτίων δωρεάν μετακίνησης ΑμεΑ
Περιφέρεια Αττικής

Παράταση προθεσμίας χορήγησης δελτίων δωρεάν μετακίνησης ΑμεΑ

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 η τελική ημερομηνία χορήγησης δελτίων δωρεάν μετακίνησης ΑμεΑ και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Οι δικαιούχοι, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και στις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα ΚΕΠ δεν θα χορηγούν δελτία μετακίνησης ΑμεΑ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία).
  • Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  • Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)  ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τον Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος.
  • Εκκαθαριστικό της Εφορίας φορολογικού έτους 2014.
  • Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.
  • Για όλους τους δικαιούχους δύο πρόσφατες φωτογραφίες ή τρεις για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και ΒΝΚ).

Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά αναφέρονται στη διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, με ΑΔΑ: ΨΒ5Κ465Θ1Ω-ΝΨΡ.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet