Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

Ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Χαλανδρίου

0
185 Προβολές

Ο Δήμος Χαλανδρίου ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου 4483/2017 ( ΦΕΚ 07/Α/31-7-2017) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α΄ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές από οποιαδήποτε αιτία (τέλη-πρόστιμα- φόροι-κλήσεις ΚΟΚ-εισφορές –μισθώματα κ.λπ.) που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν ταμειακά, έως 29/9/2017, κατόπιν αιτήσεώς τους έως και 100 δόσεις και με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20,00 ευρώ.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί.

Δίνεται η δυνατότητα άρσης της δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας και κατάσχεσης εις χείρας τρίτου υπό προϋποθέσεις.

Ο Δήμος Χαλανδρίου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους όπως προσέλθουν και υποβάλλουν:

  • αίτηση για την ταμειακή βεβαίωση της οφειλής τους, έως και τις 27/09/2017 στο Τμήμα Εσόδων (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου, 1ος όροφος)
  • αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση (επί ήδη βεβαιωμένων οφειλών καθώς και επί όσων θα έχουν βεβαιωθεί έως την 29-9-2017), στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών έως και τις 30/11/2017 (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου, 1ος όροφος).

Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση πρέπει η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της να καταβληθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-13:00, καλώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2023838-839 ή αποστέλλοντας μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tameio2@halandri.gr.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Χαλανδρίου, προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προτείνει την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη υποβολή των άνω αιτήσεων.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up