Σάββατο 21 Ιουλίου 2018

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου

0
187 Προβολές

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 στις 15:30 στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 3. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).
 4. Έγκριση Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).
 5. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος (εισήγηση: πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
 6. Έγκριση Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος (εισήγηση: πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
 7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (5η) οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (εισήγηση: πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
 8. Ψήφιση και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2017 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής ημερομηνίας λήψης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για το ΚΑΠΗ, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο, τις Υπηρεσίες του Δήμου και το ΝΠΔΔ – «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 10. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων με το Ν. 4412/2016 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκκαθάριση της πρώην Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙΠΕΔΑΠ (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 12. Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 1 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 13. Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 2 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Σίτισης» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 14. Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 3 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 15. Έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 16. Έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Σίτισης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 17. Έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 18. Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» και με κωδικό MIS 5002233 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 19. Έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο  της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» και με κωδικό MIS 5002233 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης κινηματοθεάτρων για το έτος 2018 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης κινηματοθεάτρων για το έτος 2018 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 22. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «Διοργάνωση πολιτιστικών- εικαστικών εκδηλώσεων μέσω των ομάδων των ΚΑΠΗ» με τον ανάδοχο «Η.ΛΙΑΝΟΣ –Π. ΛΙΑΝΟΣ Ο.Ε. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 23. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μεταφορές – Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας» με τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ – FILOTAS TRAVEL» ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (υπ΄ αριθμ. 4107/31-10-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 24. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Κτηνιατρικές Πράξεις – Εργασίες νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου» με τον ανάδοχο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (υπ΄ αριθμ. 81/22-11-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 25. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας» με τον ανάδοχο «ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΤΟΥΛΟΥ» (υπ΄ αριθμ. 105/28-07-2017, 106/01-08-17, 107/28-08-17, 108/11-09-17 φορολογικά παραστατικά) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Υπηρεσίες συντήρησης συστήματος συναγερμού & ετήσιας σύνδεσης με κέντρο λήψεως σημάτων» με τον ανάδοχο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣ.ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ» (υπ΄ αριθμ. 136/07-10-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «Διοργάνωση μουσικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω των ομάδων των ΚΑΠΗ» με τον ανάδοχο «ΑΝΤΩΝΙΟ Ε. ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ» (υπ΄ αριθμ. 66/01.12.2017  φορολογικό παραστατικό)(εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 28. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 13.650,16 ευρώ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (ΧΒΚ) 43, 48, 53, 104, 106, 113, 116, 117, 118, 121, 122, 126, 128, 152, 252, 253, 254, 255, 309, 391, 443, 470, 476, 530, 542, 782, 784, 870, 871, 904, 939, 961, 1118, 1136, 1189, 1164, 1220, 1247 / 2017 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου, β) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, γ) εισφορά σε χρήμα δ) τέλη ΤΑΠ, ΔΤ – ΔΦ ακινήτου ε) πρόστιμο για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ζ) επιστροφή προνοιακού επιδόματος (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 29. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εορταστικών εκδηλώσεων (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 30. Χωροθέτηση θέσης τροφοδοσίας επί της οδού Προβελεγγίου (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 31. Κατανομή του κοινόχρηστου χώρου επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Ιωάννου μεταξύ των οδών Ασημακοπούλου και Αθ. Διάκου (Ο.Τ. 12) στα καταστήματα επί της οδού Αγ. Ιωάννου που φέρουν σήμερα τις ονομασίες: Libre, πρώην Gigi΄s, Mirador, Stars (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 32. Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Άνδρου 2, Πάρου 16, Σαλαμίνος 13 κ.α. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 33. Λήψη απόφασης για «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων αγώνα δρόμου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά» (Ημερ. διεξαγωγής 17-01-2018)(εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 34. Λήψη απόφασης για «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων αγώνα δρόμου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά» (Ημερ. διεξαγωγής 04-03-2018) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 35. Αντικατάσταση μελών από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up