Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής στις 11 Ιανουαρίου

0
153 Προβολές

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 στις 15:30 στο δημαρχείο της πόλης (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Άξονας Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» με Κωδικό Πρόσκλησης: 083 και Α/Α ΟΠΣ: 2419 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 3. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων με τον Ν. 4412/2016 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκκαθάριση της πρώην Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙΠΕΔΑΠ (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2016 για το 3ο και 4ο τρίμηνο του οικ. έτους 2016 του ΠΑΟΔΑΠ (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).
 6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2017 για το 1ο και 2ο τρίμηνο του οικ. έτους 2017 του ΠΑΟΔΑΠ (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).
 7. Έγκριση σχεδίου χώρου εγκατάστασης εργοταξίου για το έργο «Κατασκευή έξι (6) πεζογέφυρων σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής» (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης θέσεων στάθμευσης στο Ο.Τ 328 για την έκδοση άδειας δόμησης σχολείου (Νηπιαγωγείου) (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης  θέσεων στάθμευσης στο Ο.Τ 328 για την έκδοση άδειας δόμησης Παιδικού Σταθμού (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 10. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2017», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 11. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα 2017», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Υποστήριξη εφαρμογών προστασίας και δικτυακών τόπων 2017» με τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (υπ΄ αριθμ. 1398/13.11.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Παιδικές Κατασκηνώσεις 2017» με τον ανάδοχο «KINDERLAND – ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.» (υπ΄ αριθμ. 13/31-10-2017, 65/07-12-2017 και 250/07-12-2017 φορολογικά παραστατικά) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Παιδικές Κατασκηνώσεις 2017» με τον ανάδοχο «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. –  THE RANCH» (υπ΄ αριθμ. 3060/24-08-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Παιδικές Κατασκηνώσεις 2017» με τον ανάδοχο «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΕΠΕ» (υπ΄ αριθμ. 87/26-08-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λπ. με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15μ.» με τον ανάδοχο «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» (υπ΄ αριθμ. 409/21.12.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι Σιδέρης).
 17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Οργάνωση και Λειτουργία του “Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου ΑμεΑ” του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2017-2018» με τον ανάδοχο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, INNOLAND LTD» (υπ΄ αριθμ. 268/ 15-12-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Αντικαταστάσεις – επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών» με τον ανάδοχο «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» (υπ΄ αριθμ. 160/11-10-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων» με τον ανάδοχο «INOIL SERVICE A.E.» (υπ΄ αριθμ. 56/17-11-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 20. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» με τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (υπ΄ αριθμ. 15922/22-11-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up