Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής στις 27 Φεβρουαρίου

0
159 Προβολές

Συνεδριάζει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 στις 15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στο δημαρχείο της πόλης (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 2. 2η έγκριση δαπανών σε βάρος διαφόρων κωδικών προϋπολογισμού του 2017 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για: α) Έγκριση Ολοκλήρωσης του ημιτελούς κλειστού κολυμβητηρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, β) Έγκριση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του Κλειστού Κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής», γ) Την εξουσιοδότηση του δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 5. 1η Αναμόρφωση 2017 του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ) (αποφ. 22/2018 Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΠΑΙΣΔΑΠ) (εισήγηση: πρόεδρος Μ. Καβρουδάκη-Δημητρίου).
 6. Καταρχήν έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 2018» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 7. Καταρχήν έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή της προμήθειας: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 8. Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) με την επωνυμία «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 9. Έγκριση πραγματοποίησης Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού 2018 και ψήφιση πίστωσης ύψους 9.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.04 με τίτλο «Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 10. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018  (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 11. Εκ νέου λήψη απόφαση για την Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής (Επιτροπής Αξιολόγησης) για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 12. Έγκριση διαφημιστικής δαπάνης του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το οικονομικό έτος 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 13. Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 14. Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2018 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 15. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 16. Λήψη απόφασης για «Παραχώρηση Ακινήτων για Κοινωφελείς Σκοπούς» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1β του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α/22-3-12) & άρθ. 37 του Ν. 4235/2014 (σχετ. 560/27115/14 ΥΠΑΓΡΑΝ) – Ο.Τ. 293 Χώρος Σχολείου (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 17. Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης  Μαρτίου (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής ημερομηνίας λήξης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για το ΚΑΠΗ, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο, τις Υπηρεσίες του Δήμου και το ΝΠΔΔ – «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 19. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 340/2017 Απόφασης Δ.Σ., ως προς το χρονικό διάστημα, που αφορά τη λαϊκή αγορά Κοντοπεύκου επί της οδού Δημοσθένους και επί της οδού Δερβενακίων (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 20. Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 394/17, 395/17, 396/17, 451/17, 452/17, 453/17, 29/18, 30/18, 31/18 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που δεν έχουν χορηγηθεί για τα έτη 2012 – 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 21. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 13.912,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15.6473.14 του προϋπολογισμού 2018 για τις «Μεταφορές – Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας για το έτος 2018» (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 22. Λήψη απόφασης για δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 23. Λήψη απόφασης για δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού για την πράξη με τίτλο Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής, με MIS 5001556 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στον Συνεταιρισμό «ΠΑΝΔΩΡΑ» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 25. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας για την «Επισκευή του αιματολογικού αναλυτή του Δημοτικού Ιατρείου» με τον ανάδοχο «BIOLAB ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» και το υπ΄ αριθμ. 1919/29-11-2017  φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ψεκασμός μεγάλου δένδρου – πεύκου» με τον ανάδοχο «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και το υπ΄ αριθμ. 320/11-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και επέκταση αρδευτικών συστημάτων» με τον ανάδοχο «LANDCARE – ΓΕΡ. ΠΑΛΜΟΣ & ΣΤ. ΤΣΟΥΝΗΣ Ο.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» και το υπ΄ αριθμ. 28/12-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 28. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Υποστήριξη εφαρμογής μισθοδοσίας 2017» με τον ανάδοχο «Χήνας Σ. Γεώργιος Προγράμματα Η/Υ – Υπηρεσίες Λογισμικού» και το υπ΄ αριθμ. 30/29.12.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 29. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Υποστήριξη εφαρμογών προστασίας και δικτυακών τόπων 2017» με τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» και το υπ΄ αριθμ. 1469/28.12.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 30. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Υποστήριξη servres και δικτύου» με τον ανάδοχο «OPTIS AE» και το υπ΄ αριθμ. 2807/9.11.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 31. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσική εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου» με τον ανάδοχο «Κέντρου Πολιτισμού και Ανάπτυξης – AVANTGARDE» και το υπ΄ αριθμ. 1/05.01.2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 32. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2017» με τον ανάδοχο «ΒΟΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» και τα υπ΄ αριθμ. 4179/20.12.2017 και 4180/22.12.2017 φορολογικά παραστατικά (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 33. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (κατασκευαστικών εργαστηρίων και δρώμενων) και της ενοικίασης χριστουγεννιάτικου σπιτιού» με τον ανάδοχο «ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΟΤΑΜΙΤΗ» και το υπ΄ αριθμ. 06/03.1.2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 34. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ανάθεση εργασίας για κτηνίατρο» με τον ανάδοχο «ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ» και το υπ΄ αριθμ. 24/18-01-2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 35. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ανάθεση εργασίας για κτηνίατρο» με τον ανάδοχο «ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ» και το υπ΄ αριθμ. 26/18-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 36. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσική εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου» με τον ανάδοχο «ΣΟΥΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ» και το υπ΄ αριθμ. 584/19.1.2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 37. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσική εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου» με την ανάδοχο εταιρεία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και το υπ΄ αριθμ. 50/13.12.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 38. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσική εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου» με την ανάδοχο εταιρεία «ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΚΟΡΜΠΑΚΗ» και τα υπ΄ αριθμ. 3 και 5/05.01.2018 φορολογικά παραστατικά (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 39. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Διάφορα έξοδα/ Καθαρισμός Χαλιών του Α Τμήματος ΚΑΠΗ» με τον ανάδοχο «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΡΟΜΠΟΛΗ» και το υπ΄ αριθμ. 268/12-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 40. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μεταφορές- μετακινήσεις διάφορων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας» με τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ “FILOTAS TRAVEL” ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τα υπ΄ αριθμ. 4167/31-12-2017 και 4134/30-11-2017 φορολογικά παραστατικά (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 41. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Γυναίκας του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2016-2017» με τον ανάδοχο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το υπ΄ αριθμ. 01537/19-01-2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 42. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση του 2016» με τον ανάδοχο «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και το υπ΄ αριθμ. 0159293/05-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 43. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «Συντήρηση εργαλείων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2017» με την ανάδοχο εταιρεία «ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤ. ΑΜΑΛΙΑ» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 44. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής για την εργασία «Επισκευές αποκατάστασης κοινόχρηστων χώρων» με τον ανάδοχο «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 45. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής για την εργασία «Φύλαξη παιδικών χαρών & πλατείων Δήμου Αγίας Παρασκευής» με τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 46. Κοπή ή μη δένδρου επί της οδού Αχαιών 2 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 47. Κοπή ή μη δένδρου επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 18 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 48. Κοπή ή μη δένδρου επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 38 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 49. Κοπή ή μη δένδρου επί της οδού Λαγκαδά 3 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 50. Κοπή ή μη δένδρου επί των οδών Χίου και Μεσογείων (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 51. Κοπή ή μη δένδρου επί της οδού Επτανήσου 56 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up