Παράταση του ΕΣΠΑ θα ζητήσει η ΚΕΔΕ από την Επιτροπή Περιφερειών Ευρώπης
Αυτοδιοίκηση

Παράταση του ΕΣΠΑ θα ζητήσει η ΚΕΔΕ από την Επιτροπή Περιφερειών Ευρώπης

Με τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης Markku Markkula πρόκειται να συναντηθεί ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) Γιώργος Πατούλης προκειμένου να τον ενημερώσει για τα προβλήματα υλοποίησης του ΕΣΠΑ στη χώρα μας και την παράτασή του για ένα έτος.

Η ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει επισημάνει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, την ύπαρξη τριών εξαιρετικά κρίσιμων προβλημάτων σχετικά με την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης:

  1. Η χώρα κινδυνεύει να απολέσει πόρους ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013, λόγω της μη χρηματοδότησης των  έργων από το ΠΔΕ.
  2. Λόγω του παρατηρούμενου φαινομένου της διακοπής των εργασιών εκατοντάδων εκτελούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 από τους αναδόχους, λόγω μη χρηματοδότησης, είναι πολύ πιθανόν αυτά να καταστούν   ημιτελή. Αν συμβεί αυτό, θα αναγκαστούμε να επιστρέψουμε στην Ε.Ε. τα χρήματα που αφορούν ήδη πραγματοποιηθείσες πληρωμές, που συνολικά εκτιμώνται σε 4,5 δισ. ευρώ.
  3. Το ΕΣΠΑ 2014-20 (18 μήνες μετά την έγκρισή του και 9 μήνες μετά την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) δεν έχει ξεκινήσει και δεν έχει υποβληθεί ακόμα καμία δαπάνη στην Ε.Ε. Αποτέλεσμα αυτού:
    είναι αδύνατο η χώρα να ωφεληθεί από τις προβλέψεις για το «Αποθεματικό επίδοσης» (άρθρο 20 του Κανονισμού 1303/13), συνεπώς θα χαθούν προγραμματισμένοι πόροι ύψους 2 δισ. ευρώ. Επιπροσθέτως λόγω των χαρακτηριστικών καθυστερήσεων, η χώρα κινδυνεύει να υποστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μέτρο της αναστολής μέρους ή του συνόλου των ενδιαμέσων πληρωμών (άρθρο 22, του παραπάνω Κανονισμού).

Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης Markku Markkula, προκειμένου να του καταθέσει σχετικό αναλυτικό υπόμνημα για τα προβλήματα υλοποίησης του ΕΣΠΑ, καθώς και αίτημα παράτασής για ένα έτος του προγράμματος που αφορά στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το ίδιο υπόμνημα θα κατατεθεί και στο γραφείο της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνας Κρέτσου, ενώ θα επιδιωχθεί συνάντηση μαζί της προκειμένου να ενημερωθεί από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ αναλυτικά για τα ζητήματα που έχουν προκύψει.

Παράλληλα αντίστοιχες προτάσεις έχει καταθέσει η ΚΕΔΕ προς όλες τις αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΚΕΔΕ προτείνει:

  • Την επέκταση της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-13 κατά ένα έτος, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2016, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της έλλειψης χρηματοδότησης από το ΠΔΕ και κυρίως να ολοκληρωθούν τα υλοποιούμενα έργα.
  • Την αξιοποίηση των Δήμων αλλά και φορέων της Α/βάθμιας Αυτοδιοίκησης, ως Δικαιούχων ή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του νέου ΕΣΠΑ. Πιο συγκεκριμένα έχει προταθεί στο αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας σε σχέση με την υλοποίηση των λεγόμενων «κοινωνικών προγραμμάτων» ο ορισμός φορέα των Δήμων (ΠΕΤΑ Α.Ε.)  ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση των κοινωνικών δράσεων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται  η δυνατότητα καλύτερου προσδιορισμού/κατεύθυνσης  του περιεχομένου και της στοχοθεσίας των σχετικών δράσεων, προς όφελος και των τελικών αποδεκτών/ωφελουμένων.

Η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με το ΕΣΠΑ έχει, σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, ως εξής:

Άμεσος κίνδυνος απωλειών – Επισφάλειες

Ποσά Αιτιολογία
1,2 δισ. ευρώ Προβλεπόμενα αναπορρόφητα από ΕΣΠΑ 2007-2013, λόγω υποχρηματοδότησης
4,5 δισ. ευρώ Έργα που θα καταστούν ημιτελή, εάν δεν δοθεί παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας μέχρι τέλος 2016
2 δισ. ευρώ Προσδοκώμενοι πρόσθετοι πόροι από το αποθεματικό (άρθρο 20 του Κανονισμού 1303/13) του ΕΣΠΑ 2014-2020

Καθυστερήσεις στην αξιοποίηση/απορρόφηση

Ποσά Αιτιολογία
1 δισ. ευρώ Από την προκαταβολή του ΕΣΠΑ 2014-2020
1 δισ. ευρώ Από την αύξηση της προκαταβολής  κατά 7% για το ΕΣΠΑ 2014-2020
0,5 δισ. ευρώ Από την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης κατά 5% (από 95% σε 100%) για το ΕΣΠΑ 2007-2013
0,5 δισ. ευρώ Από την άμεση απόδοση του 5% του ΕΣΠΑ 2007-2013, που επρόκειτο να δοθεί το 2017

Σύνολο: 10,7 δισ. ευρώ

Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις Ελλάδας για την τήρηση του κανόνα ν+2, έτος 2015 (έως 31-12-2015) είναι:

  • Ενταγμένα έργα: 48%, περί τα 10 δισ. ευρώ.
  • Νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις): 18%, 3,6 δισ. ευρώ.
  • Πληρωμές (δαπάνες): 5,5%, 1,1 δισ. ευρώ.

Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων πρέπει να εμφανίζονται στο ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα), προκειμένου να είναι αποδεκτά από την Ε.Ε. Σήμερα ο ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-20 δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet