Συνεδριάζει στις 15/12 και 17/12 το Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει στις 15/12 και 17/12 το Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής

Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, στις 19:30, αλλά και την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014, την ίδια ώρα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Λ. Μεσογείων 415-417.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 15ης Δεκεμβρίου θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση της 14ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2014. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 2. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΙΣΔΑΠ (αρ. 102/2014 απόφαση του ΝΠΔΔ). (εισήγηση: πρόεδρος Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
 3. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΠ οικονομικού έτους 2014 (αρ. 140/2014 απόφαση του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής – ΠΑΟΔΑΠ). (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).
 4. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής οικ. έτους 2013. (αρ. 135/2014 απόφαση του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής – ΠΑΟΔΑΠ). (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).
 5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2014 των ΠΑΙΣΔΑΠ (ορθή επανάληψη)». (αρ. 109/2014 απόφαση του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΙΣΔΑΠ). (εισήγηση: πρόεδρος Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
 6. Αντικατάσταση μελών (τακτικού & αναπληρωματικού) του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» – ΠΑΙΣΔΑΠ. (εισήγηση: πρόεδρος Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
 7. Έγκριση παράτασης της σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων για το έτος 2015 με τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 8. Εκλογή αντιπροσώπων στους 21 ΟΤΑ. (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 9. Λήψη απόφασης αποδοχής της παραχώρησης χρήσης ακινήτων δεκατεσσάρων (14) σχολικών συγκροτημάτων σύμφωνα με την από 13-11-14 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. «Κτιριακές Υποδομές ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 10. Λήψη απόφασης για συγκρότηση 5μελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης και απόκτησης ελεύθερων χώρων για ανέγερση σχολικών κτιρίων για τις ανάγκες του Δήμου. (εισήγηση: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Π. Γκόνης).
 11. Επιχορήγηση απόρων. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ζ. Φωτεινού).
 12. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ελαστικών απαγορευτικών σε συγκεκριμένα σημεία οδών. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 13. Λήψη απόφασης για πρόσληψη ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, για δίμηνη απασχόληση, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου για ΑμεΑ του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος:  Ζ. Φωτεινού).
 14. Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της αριθ. 2929/2014 απόφασης εφετείου Αθηνών.(113/2014 απόφαση του ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής). (εισήγηση: πρόεδρος Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
 15. Eκμίσθωση της κεντρικής πλατείας για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης «Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Αγίας Παρασκευής» που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του άξονα ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Ε.Π. Αττική» με κωδικό MIS 483861. (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 17. Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δένδρων. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 18. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 14.971,41 ευρώ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (ΧΒΚ) ΧΒΚ 476, 748, 751, 755, 758, 765, 771, 790, 793, 794, 798, 802, 809, 820, 825, 834, 877, 879, 892/14, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) τέλη κοιμητηρίου, γ) εισφορά σε χρήμα, δ) εισφορά σε χρήμα και ε) ΔΤ και ΤΑΠ σε λογαριασμούς ΔΕΗ. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 19. Επιστροφή ή μη ποσού 60,00 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 17ης Δεκεμβρίου θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (αριθ. 61/2014 απόφαση  του ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου. (εισήγηση: πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
 2. «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2014 για το 3ο τρίμηνο» του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (αριθ. 61/2014 απόφαση  του ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου. (εισήγηση: πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
 3. Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση αναγκών έτους 2014. (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Π. Γκόνης).
 4. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής Αδελφοποίησης. (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 414/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Καθορισμό ύψους εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής». (εισήγηση: αντιδήμαρχος Κ. Χατζηανδρέου).
 6. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 415/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Καθορισμό ύψους εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής». (εισήγηση: αντιδήμαρχος Κ. Χατζηανδρέου).
 7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 416/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Καθορισμό ύψους εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου». (εισήγηση: αντιδήμαρχος Κ. Χατζηανδρέου).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 9. Συζήτηση για το Γιαβάσειο. (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Δ. Κονταξής).
 10. Έγκριση απολογισμού 2011 της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
 11. Έγκριση απολογισμού 2012 της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
 12. Έγκριση απολογισμού 2013 της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ταμειακό έλλειμμα προηγούμενων χρήσεων Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. (εισηγήσεις 10,11,12,13: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Π. Γκόνης).
 14. Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής», β) Έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής». (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 15. Έγκριση και παραλαβή των μελετών εφαρμογής (3ο στάδιο) των α) Αρχιτεκτονικών β) Στατικών & Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 16. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων. (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 17. Επιχορήγηση Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία. (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet