Διπλή συνεδρίαση για το Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Διπλή συνεδρίαση για το Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου

Μια ακόμη διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής, αυτή τη φορά για την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2028.

Η πρώτη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 17:15, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξη τη «Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) Δήμου Ηρακλείου Αττικής και Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας (ΟΠΑΚΜ) (Πίνακες 5Α) Οικονομικού έτους 2018» (ΕΙΣΗΓ.  κ. Π.Μαργαρώνης – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου).

Θα ακολουθήσει στις 18:00 η 26η τακτική συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για αγορά οικοπέδου, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας του εν’ λόγω ακινήτου. (Αντωνίου – Αναργύρου Μακρυωνίτη, Ισιδώρου Μακρυωνίτη, Ελισσάβετ συζ. Κοσμά Μπαλή – Μακρυωνίτη Ο.Τ.Γ 493, Γ 494, Γ495) (ΕΙΣΗΓ.Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου).

2. Λήψη απόφασης για αγορά οικοπέδου, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας του εν’ λόγω ακινήτου.
(Ελισσάβετ Κωμαϊτη-Κέκου, Πολυξένης Γιώτη Ο.Τ. 437β) (ΕΙΣΗΓ.Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου).

3. Λήψη απόφασης για αγορά οικοπέδου, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας του εν’ λόγω ακινήτου.
(Ειρήνης Καραπαυλίδου, Σοφίας Καραπαυλίδου, Ειρήνης Παυλίδου, Νικ. Τσακανίκα, Κυριακής Τσακανίκα, Παντελή Σερετίδη, Καλλιόπης Αχλάτη, Ελένης Νόβα, Μαρίας Κούρτη, Ειρήνης Κούρτη Ο.Τ. 445) (ΕΙΣΗΓ.Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου).

4.«ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ & ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ» (Εισηγ. κ.Γουλής Ι. – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).

5.«Αμφιδρόμηση οδού Κοσμά Αιτωλού στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καζαντζάκη και Παπαϊωάννου στο Δήμο  Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ.Γουλής Ι. – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).

6.«Μονοδρόμηση οδού Σπ. Μελά στην περιοχή Ρέμα Κατσαούνη του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ.Γουλής Ι. – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).

7.«Τοποθέτηση οδικής σήμανσης Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας, STOP) στην συμβολή των οδών Κουντουριώτου  και Γαλήνης » (Εισηγ. κ.Γουλής Ι. – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).

8.«Τοποθέτηση οδικής σήμανσης Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας, STOP) στην συμβολή των οδών Μανιακίου και Βίτσι » (Εισηγ. κ.Γουλής Ι. – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).

9. Γνωμοδότηση σχετικά με τη κοπή δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου.
(Εισηγ. κ.Γεροθανάση Α.-Εντεταλ. Δημοτ.Συμβ. Δ.Δημητρόπουλος).

10.«Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ.11428/23-5-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, τον Δήμαρχο και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ε.Δ.Ε. & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» με σκοπό την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου σε ποσοστό 15%  της αξίας της αρχικής σύμβασης, ήτοι ποσού 6.309,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». (ΕΙΣΗΓ.κ. Ι.Φωκά – Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου).

11. «Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2017 για την Δ.Ε.Ρ.Η.Α.  .  (Του Τακτικού  Ελέγχου για την Εταιρική Χρήση 01-01-2017 έως 31-12-2017 ,Του Ισολογισμού της Εταιρείας, Του Λογαριασμού  Αποτελεσμάτων Χρήσης και  του Προσαρτήματος, της Έκθεσης  του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,   και Της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας ) (ΕΙΣΗΓ.κ. Ε.Κουτσογιαννάκης).

12. «Κατανομή εναπομείναντος ποσού  Εντολής Κάλυψης Δαπανών Για Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2018.»

13.«Διορισμός Κοσμητείας για τον  Ιερό Ναό «Αγίου Πέτρου» του Δημοτικού Κοιμητηρίου – Ορισμός 3 λαϊκών μελών». (ΕΙΣΗΓ.κ. Μ.Κωστοπούλου- Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου).

14.Μεταβολές στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 «περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Χρεώσεις Οστεοφυλακίων Οστεοθυρίδων) (ΕΙΣΗΓ.κ. Μ.Κωστοπούλου- Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

15.«Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση χορήγησης εγκρίσεων συμμετοχής για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη της εορτής του Αγίου Νεκταρίου, που θα πραγματοποιηθεί την 8η  και 9η .11.2018».  (ΕΙΣΗΓ.κ. E.Βρέττη- Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

16.«Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2946/2001.
(ΕΙΣΗΓ.κ. Ε.Τσιβράς- Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

17.Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 6.386,00€ στον Κ.Α. 15-6472.003 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την διοργάνωση της εκδήλωσης «2η Συνάντηση Αθλητισμού». (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Κούρλη – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

18.Λήψη απόφασης για την, κατ’ εξαίρεση, δωρεάν συμμετοχή στα τμήματα οργάνων γυμναστικής του Γυμναστηρίου του Δήμου επί της οδού Πλαπούτα 78, των αθλητών του ανδρικού τμήματος ποδοσφαίρου του Αθλητικού Συλλόγου «Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Κούρλη – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

19.«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 151/06-06-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής, λόγω παραίτησης μελών αυτής (Ν.3852/2010 άρθρο 103)». (ΕΙΣΗΓ.κ. Γ.Πιπερίδου Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

20.«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 232/26-9-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής, λόγω αντικατάστασης μελών αυτής (Ν.3852/2010 άρθρο 103)». (ΕΙΣΗΓ.κ. Γ.Πιπερίδου Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

21.«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 208/25.07.2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον Κ.Α. της δαπάνης του Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Έργου με τίτλο: »ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ»». (ΕΙΣΗΓ.κ. Χ.Μπατάλια- Αντ/χος κ. Ν.Σπυρόπουλος)

22.«Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών».
(ΕΙΣΗΓ.κ. A.Mαργιώλη – Νίξης).

23.«Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» (Οχήματα-δίκυκλα).
(ΕΙΣΗΓ.κ. Τσιλόγλου – Νίξης).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2021
Powered by Wisenet