Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής στις 11 Φεβρουαρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής στις 11 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 στις 17:15 στο δημαρχείο της πόλης (Στ. Καραγιώργη 2).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019 Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Εισήγηση: κ. Π. Μαργαρώνης – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου).
 2. Λήψη απόφασης  για την απευθείας αγορά  οικοπέδων, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας των εν λόγω ακινήτων, φερόμενης ιδιοκτησίας  Ελισσάβετ Κωμαϊτη-Κέκου και Πολυξένης Γιώτη, στο Ο.Τ. 437β (Εισήγηση: Αντ/χος κ. Zoύρου).
 3. Λήψη απόφασης  για την απευθείας αγορά  οικοπέδων, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας των εν λόγω ακινήτων, φερόμενης ιδιοκτησίας {Ειρήνης Παυλίδου}, {Νικ. Τσακανίκα, Κυριακής Τσακανίκα},  {Ελένης Νόβα}, {Μαρίας Κούρτη, Ειρήνης Κούρτη}, στο  Ο.Τ. 445 (Εισήγηση: Αντ/χος κ. Zoύρου).
 4. Λήψη απόφασης  για την απευθείας αγορά  οικοπέδου, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας του εν λόγω ακινήτου, φερόμενης ιδιοκτησίας  Αντωνίου – Αναργύρου Μακρυωνίτη, Ισιδώρου Μακρυωνίτη, Ελισσάβετ συζ. Κοσμά Μπαλή – Μακρυωνίτη Ο.Τ.Γ 493, Γ 494, Γ495) (Εισήγηση: Αντ/χος κ. Zoύρου)
 5. Απευθείας εκμίσθωση χώρων στα πλαίσια του άρθρου 192 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018, στην ΚΕΑΕΔΗΑ Α.Ε.- ΟΤΑ – (Τεχνοχώρος) (Εισήγηση: κ. Ε.Χιώτη)
 6. «Έγκριση αιτήματος για πίστωση χρηματικού ποσού 500.000,00 ευρώ που αφορά στην επιχορήγηση της ΔΕΡΗΑ «ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM», εις βάρος του ΚΑ 00-6738.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου  Αττικής, για το έτος 2019» (Εισήγηση: κ. Ε. Κουτσογιαννάκης).
 7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 19/07-02-2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής» λόγω παραιτήσεων. ΣΧΕΤ.: α) Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4088/14-12-2018 αίτηση παραίτησης της κ. Καμπούρη Δέσποινας. β) Η αίτηση παραίτησης της κ. Παπανδρέου Παρασκευής (Εισήγηση: κ. Α. Aντωνοπούλου).
 8. «Έγκρισης μετακίνησης για τη συμμετοχή στο διήμερο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Κινητικότητα στις ελληνικές πόλεις, που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων και η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και πραγματοποιείται στη Λάρισα στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2019» (Εισήγηση: κ. Α. Aντωνοπούλου).
 9. «Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης Διάρκειας, για Έκτακτες και Κατεπείγουσες Ανάγκες» (Εισήγηση: κ. A. Bασιλόπουλος).
 10. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης λοιπών αντικαταβολών για το έτος 2019» (Εισήγηση: κ. A. Bασιλόπουλος).
 11. «Έγκριση προσλήψεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο μας, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, μέσω ΑΣΕΠ, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019» (Εισήγηση: κ. A. Bασιλόπουλος).
 12. «Έγκριση προσλήψεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο μας, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, μέσω ΑΣΕΠ, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019» (Εισήγηση: κ. Ι. Παντελάκης).
 13. «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 2608/2015 αμετάκλητης απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών». (ΕΙΣΗΓ.κ. Ι.Παντελάκης)
 14. «Έγκριση αποδοχής τρόπου χρηματοδότησης  και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» (Άξονας ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ)» (Εισήγηση: κ. Γ. Τακλής – Αντ/χος κ. Η. Μοσχονάς).
 15. «Έγκριση α) του 1ου  ΠΚΤΜΝΕ και β) του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΗΣΑΠ (ΣΤ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ – ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ – ΙΚΑΡΩΝ – ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ)»  με Α.Μ. 46ΤΥ/2017» (Εισήγηση: κ. Γ. Τακλής – Αντ/χος κ. Η. Μοσχονάς).
 16. «Έγκριση α) του 2ου  ΠΚΤΜΝΕ  β) του 3ου ΑΠΕ  και γ) της 1ης ΣΣΕ του έργου «Κατασκευή Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των οδών Πλαπούτα και Κ.Παλαμά στο Ο.Τ 238Γ»  με Α.Μ. 87ΤΥ/2015» (Εισήγηση: κ. Γ. Τακλής – Αντ/χος κ. Η. Μοσχονάς).
 17. «Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο  «Κατασκευή  Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των οδών Πλαπούτα και Κ.Παλαμά στο Ο.Τ 238Γ»  με Α.Μ. 87ΤΥ/2015» (Εισήγηση: κ. Γ. Τακλής – Αντ/χος κ. Η. Μοσχονάς).
 18. «Λήψη απόφασης για τον ορισμό προέδρου ΔΕΠ με τον αναπληρωτή του και τον ορισμό εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων με τον αναπληρωτή του» (Εισήγηση: κ. Γ. Πιπερίδου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 19. Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 1.697,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6472.003 προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την συμμετοχή του Δήμου στον «2ο Αττικό αγώνα δρόμου» σε συνδιοργάνωση με το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» (Εισήγηση: κ. Α. Κούρλη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 20. Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 1.426,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6472.003 προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την διοργάνωση εκδηλώσεων λήξης μαζικών προγραμμάτων του Δήμου (Εισήγηση: κ. Α. Κούρλη- Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 21. Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.298,40 ευρώ στον Κ.Α. 00-6443.002 με τίτλο «Εθνικές Εορτές» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης  Μαρτίου (Εισήγηση: κ. Σ. Καραβαγγέλη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 22. Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.915,80 ευρώ στον Κ.Α. 00-6443.018 με τίτλο «Λοιπές Εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για τις παραστάσεις των Θεατρικών Ομάδων «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» & «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ» (Εισήγηση: κ. Σ. Καραβαγγέλη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 23. «Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της θεατρικής ομάδας «Ελευθερίας Πράξεις», που εδρεύει και δραστηριοποιείται στον Δήμο μας και εξειδίκευση της  σχετικής πίστωσης στον  ΚΑ 00-6736 του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2019» (Εισήγηση: κ. Α. Μαργιώλη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 24. «Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου «Άλλος Τόπος Επικοινωνίας και Πολιτισμού», που εδρεύει και δραστηριοποιείται στον Δήμο μας και εξειδίκευση της  σχετικής πίστωσης στον  ΚΑ 00-6736 του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2019» (Εισήγηση: κ. Α. Μαργιώλη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 25. «Λήψη απόφασης  για τη χρήση της επιχορήγησης οικ. έτους 2018 της «Θεατρικής σκηνής Δήμου Ηρακλείου Αττικής» για  την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων εντός του οικ. έτους 2019» (Εισήγηση: κ. Α. Μαργιώλη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 26. «Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του  Παμπελοποννησιακού πολιτιστικού συλλόγου «Ο Γέρος του Μοριά», που εδρεύει και δραστηριοποιείται στον Δήμο μας και εξειδίκευση της  σχετικής πίστωσης στον  ΚΑ 00-6736 του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2019» (Εισήγηση: κ. Α. Μαργιώλη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 27. «Ανάκληση  της υπ. αριθ. 358/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας, για την έγκριση ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2019» (Εισήγηση: κ. Σ. Καραβαγγέλη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 28. «Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με τίτλο «Σερφάρω με ασφάλεια. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο», σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 749,89 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.018 με τίτλο «Λοιπές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, για τη διοργάνωση (Εισήγηση: κ. Γ. Πιπερίδου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 29. «Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 1.240,00 ευρώ (χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00-6721.004 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη της Ετήσιας Συνδρομής-Υποστήριξης του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) (Εισήγηση: κ. Α. Πλάκα – Αντ/χος κ. Γ. Οικονομίδης).
 30. «Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 800,00 ευρώ (οκτακοσίων ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00-6721.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη ετήσιας συνδρομής προς το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων» (Εισήγηση: κ. Α. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Γ. Οικονομίδης).
 31. «Χορήγηση έκτακτης  οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες Α.Ν» (Εισήγηση: κ. Α. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Γ. Οικονομίδης).
 32. «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 53/27.03.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου» (Εισήγηση: κ. Χ. Μπατάλια – Αντ/χος κ. Ν. Σπυρόπουλος).
 33. Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων διέλευσης απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό, εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 28.717,00 ευρώ σε βάρος τους Κ.Α 20-6411 «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια) του προϋπολογισμού έτους 2019, για την καταβολή τελών διοδίων Αττικής Οδού  και την έγκριση της σχετικής δαπάνης» (Εισήγηση: κ. Χ. Μπατάλια – Αντ/χος κ. Ν. Σπυρόπουλος).
 34. «Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016» (Εισήγηση: κ. Ι. Φωκά).
 35. «Συγκρότηση Επιτροπών  παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016» (Εισήγηση: κ. Ι. Φωκά).
 36. «Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016» (Εισήγηση: κ. Ι. Φωκά).
 37. «Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 για το έτος 2019» (Εισήγηση: κ. Μ. Καραμπάτσου).
 38. «Συγκρότηση Επιτροπής  του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), για το έτος 2019» (Εισήγηση: κ. Μ. Καραμπάτσου).
 39. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Αρ. Πρωτ. 1242/17-01-2019) (Εισήγηση: κ. Α. Μαργιώλη).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet