Προσλήψεις προσωπικού με 2μηνες συμβάσεις
Κοινωνία

Προσλήψεις προσωπικού με 2μηνες συμβάσεις

Το Δ.Σ. του Δήμου Χαλανδρίου ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη προσωπικού µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας έως δύο (2) µήνες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 206, παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων».

Οι προσλήψεις αφορούν:

Α. Τριάντα (30) Υ.Ε. Εργάτες καθαριότητας.

Β. ∆εκαπέντε (15) ∆.Ε. Οδηγοί απορριµµατοφόρων, εκ των οποίων οι εννέα (9) µε ψηφιακό ταχογράφο και έξι (6) χωρίς ψηφιακό ταχογράφο.

Γ. Ένας (1) ∆.Ε. Χειριστής Μ.Ε. Φορτωτή (JCB).

∆. ∆ύο (2) ∆.Ε. Χειριστές Μ.Ε. Σαρώθρου.

Ε. ∆ύο (2) ∆.Ε. Χειριστές ΜΕ Πλυντηρίου Κάδων.

Οι ανωτέρω συµβάσεις θα υλοποιηθούν κατόπιν της λήξης των συµβάσεων που είναι σε ισχύ και η δαπάνη τους θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του ο.ε. 2014.

Η πρόσληψη των ανωτέρω εµπίπτει στις εξαιρέσεις της αναστολής των προσλήψεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4257/14.

Διαβάστε την Απόφαση.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet