24ωρη απεργία στα ΜΜΕ στις 26/11
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

24ωρη απεργία στα ΜΜΕ στις 26/11

Το enypografa.gr συμμετέχει στην 24ωρη γενική απεργία των εργαζόμενων στον χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, καθώς και στην 3ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου (11:00-14:00). Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα μεταδίδει ειδήσεις από τα ξημερώματα (06:00) της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου έως τα ξημερώματα (06:00) της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου 2014 και από τις 11:00 έως τις 14:00 την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 (πλην των ειδήσεων που αφορούν στην κάλυψη της πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης).

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Ηλεκτρονικού & Περιοδικού Τύπου:

ΓΕΝΙΚΗ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΜΕ (Τετάρτη 26 Νοεμ­βρίου 2014)
Απερ­γιακή συγκέ­ντρωση στις 12 το μεση­μέρι έξω από το κτί­ριο της ΕΣΗΕΑ — Ακα­δη­μίας 20 και 3ωρη στάση εργα­σίας (11.00–14.00) την Πέμπτη 27/11/2014

Οι Συνεργαζόμενες Ενώ­σεις στον χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ συμ­με­τέ­χουν στην 24ωρη πανελ­λα­δική πανερ­γα­τική απερ­γία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ και πραγ­μα­το­ποιούν 24ωρη απερ­γία από τις 06.00 π.μ. της Τετάρτης 26 Νοεμ­βρίου έως τις 06.00 π.μ. της Πέμπτης 27 Νοεμ­βρίου σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα εξαγ­γέλ­λουν 3ωρη Στάση Εργα­σίας την Πέμπτη 27 Νοεμ­βρίου από τις 11.00 π.μ. έως τις 14.00, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θούν οι συνά­δελ­φοι να πάρουν μέρος στην κινη­το­ποί­ηση, με εξαί­ρεση μόνο τους εργα­ζό­με­νους εκεί­νους που με ρεπορ­τάζ και εκπο­μπές θα καλύ­ψουν την μεγάλη απερ­γιακή κινη­το­ποί­ηση και τις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις σε όλη τη χώρα. Ευθύνη όλων μας είναι η ενη­μέ­ρωση της κοι­νής γνώ­μης για το πώς εξε­λίσ­σε­ται η απερ­γιακή κινητοποίηση.

Απερ­γούμε και διεκ­δι­κούμε

 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργα­σίας που θα ισχύ­ουν και θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κές για όλους, καθώς και την κατάρ­γηση της διά­τα­ξης που βάζει εμπό­δια στην ανε­ξάρ­τητη λει­τουρ­γία του ΟΜΕΔ (Νόμος 4303/2014).
 • Να στα­μα­τή­σει το άθλιο καθε­στώς των ατο­μι­κών συμ­βά­σεων και η πλή­ρης απο­ρύθ­μιση των εργα­σια­κών σχέσεων.
 • Να μην προ­χω­ρή­σει η κυβέρ­νηση στην ορι­στική εκθε­με­λί­ωση του ασφα­λι­στι­κού μας συστή­μα­τος, με τη δημιουρ­γία ενός ταμείου– τέρα­τος που θα κατα­πιεί τα ελά­χι­στα ασφα­λι­στικά δικαιώ­ματα που έχουν απο­μεί­νει στους εργαζόμενους.
 • Να δια­τη­ρη­θούν οι επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις. Όχι στη δημιουρ­γία επαγ­γελ­μα­τι­κών ταμείων.
 • Να μην προ­χω­ρή­σει η κυβέρ­νηση στο νομο­θέ­τημα – έκτρωμα που θα απα­γο­ρεύει τη συν­δι­κα­λι­στική δράση και την απερ­γία και θα επα­να­φέ­ρει το αλή­στου μνή­μης λοκ άουτ.
 • Την επι­στροφή των κλεμ­μέ­νων, μέσω PSI, καθώς και των απω­λειών από το «τζο­γά­ρι­σμα» των απο­θε­μα­τι­κών στα ταμεία μας.
 • Την άμεση κατα­βολή των δεδου­λευ­μέ­νων όλων των εργα­ζό­με­νων στον χώρο του Τύπου.
 • Την επα­να­λει­τουρ­γία της ΕΡΤ τώρα, της πραγ­μα­τι­κής Δημό­σιας Ραδιοτηλεόρασης της χώρας.
 • Επα­να­φορά του νόμου για τις άδειες άσκη­σης επαγ­γέλ­μα­τος των τεχνι­κών κινη­μα­το­γρά­φου και τηλεόρασης.

Απερ­γούμε και αγω­νι­ζό­μα­στε μαζί με όλους τους εργα­ζό­με­νους του δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα

 • Για να καταρ­γη­θούν τα μνη­μό­νια και όλοι οι αντερ­γα­τι­κοί και αντια­σφα­λι­στι­κοί νόμοι που εφαρ­μό­ζουν συγκυ­βέρ­νηση και Τρόικα.
 • Για να μπει επι­τέ­λους τέλος στις πολι­τι­κές που παρά­γουν φτώ­χεια, ανερ­γία, ανα­σφά­λεια, δια­λύ­ουν τον κοι­νω­νικό ιστό και ότι έχει απο­μεί­νει από το κοι­νω­νικό κράτος.
 • Ενά­ντια στην σχε­δια­ζό­μενη απε­λευ­θέ­ρωση των ομα­δι­κών απολύσεων.

Ενά­ντια στο καθε­στώς ενοι­κί­α­σης εργα­ζο­μέ­νων που μας γυρί­ζει δεκα­ε­τίες πίσω σε συν­θή­κες εργα­σια­κού μεσαίωνα.

 Διεκ­δι­κούμε δου­λειά, αξιο­πρε­πείς ΣΣΕ, κοι­νω­νική ασφά­λιση για όλους και σοβαρή, αξιό­πι­στη και δημο­κρα­τική ενη­μέ­ρωση με βάση τις αλη­θι­νές ανά­γκες της κοι­νω­νίας.

 Ζητάμε συλ­λο­γικά δικαιώ­ματα, που θα εγγυώ­νται την αξιο­πρέ­πεια και την ανε­ξαρ­τη­σία των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ και της Ενημέρωσης.

 ΝΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

 ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΝΟΥΝ

 ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ

Οι Συνεργαζόμενες Ενώ­σεις καλούν όλους τους συνα­δέλ­φους

 • Να συμ­με­τά­σχουν στην 24ωρη απερ­γία της 26ης /11/2014 και στην 3ωρη στάση εργα­σίας της επό­με­νης ημέ­ρας.
  Να δώσουν αγω­νι­στικό παρών στην απερ­γιακή συγκέ­ντρωση στις 12 το μεση­μέρι έξω από το κτί­ριο της ΕΣΗΕΑ – Ακα­δη­μίας 20 και στην πορεία που θα ακο­λου­θή­σει στα υπουρ­γεία Εργα­σίας και Οικονομικών

Τα Δ.Σ. των Συνεργαζόμενων Ενώ­σεων

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet