Τρίτη 21 Μαΐου 2019

Επιφυλάξεις για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης για το 2019

0
322 Προβολές

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Πεντέλης Άγγελος Παλαιοδήμος έδωσε στη δημοσιότητα τη θέση του σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, και την οποία συνυπογράφουν οι επίσης ανεξάρτητες δημοτικές σύμβουλοι Άντα Μπούσουλα και Ευαγγελία Μπουσίου.

Ειδικότερα, οι υπογράφοντες σύμβουλοι διατυπώνουν την επιφύλαξή τους ως προ την ορθότητα σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2019, καθώς:

1) Με βάση την με αρ. πρωτ. 16332/24-10-2018 απάντηση του Αντιδημάρχου των Οικονομικών Υπηρεσιων κ. Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Βασιλικής Καπετσώνη, στο με αρ.πρωτ. 16332/09-10-2018 αίτημα του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Άγγελου Παλαιοδήμου το χρηματικό υπόλοιπο του ανταποδοτικού τέλους 0,50 (ΑΔΣ 308/2007 του Δήμου Μελισσίων) φτάνει στο ποσό των 4.832.172,39€.

Πιο αναλυτικά:

ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 0,50 ΕΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 0,50
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ / Κ.Α. Δαπάνες Περιγραφή δαπάνης
1692.001 347.500,00 € 2008    
1692.001 633.548,32 € 2009    
1692.001 636.605,51 € 2010    
0471.001 550.162,64 € 2011    
1692.001 130.699,69 €
0471.001 648.582,07 € 2012 766.180,00 € Οικόπεδο στην οδό Υψηλάντου
2116 124.971,59 €
2116 127.426,54 € 2013 562.500,00 € Οικόπεδο στην οδό Υψηλάντου
0471.001 642.495,27 €
2116 121.874,18 € 01/01 έως

31/08/2014

   
0471.001 379.582,98 €
2116 0,00 € 31/08 έως

31/12/2014

   
0471.001 252.339,15 €
2116 122.073,57 € 2015 816.096,00 € Τσουκλίδης – Παλατιανός
0471.001 642.842,86 €
2116 137.661,06 € 2016 83.400,00 € Ρεμούνδου
0471.001 601.558,45 €
2116 135.862,09 € 2017 245.955,72 € Ιωαννίδης
0471.001 598.188,31 €
2116 114.268,54 € 01/01 έως

31/08/2018

   
0471.001 358.061,29 €
Σύνολο εσόδων 7.306.304,11 €   2.474.131,72 € Σύνολο Δαπανών
Χρηματικό Υπόλοιπο ανταποδοτικού τέλους 0,50 την 31/08/2018

4.832.172,39 €

 

2) Με την ΑΔΣ 308/2007 το Δημοτικό Συμβούλιο Μελισσίων ενέκρινε την επιβολή ανταποδοτικού τέλους 0,50€ ανά μονάδα επιφάνειας κτιρίου (Μ2), με συνείσπραξη (συνυπολογισμό) με τα τέλη καθαριότητας, για έργα και απαλλοτριώσεις, προκειμένου ο Δήμος Μελισσίων να εξασφαλίσει χώρους πρασίνου, παιδικές χαρές, χώρους στάθμευσης αλλά και κοινωφελείς χώρους που θα στεγάσουν παιδικούς σταθμούς, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

3) Με βάση τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ το πλεόνασμα από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού κατά το διάστημα  01/01/2016- 30/09/2018 φτάνει στο ποσό των 1.763.118,79€ .

Πιο αναλυτικά:

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πηγή: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ με ΑΔΑ:

ΑΔΑ:

7Σ2ΒΩΞ3-407

ΑΔΑ:

62ΑΧΩΞ3-ΘΘΙ

ΑΔΑ:

6Ψ9ΕΩΞ3-6ΞΚ

ΚΑ Περιγραφή 2016 2017 μέχρι 30/9/2018
2111 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 836.235,99 € 869.326,26 € 836.045,42 €
031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.577.487,74 € 3.670.678,85 € 2.468.129,76 €
  Σύνολο έτους 4.413.723,73 € 4.540.005,11 € 3.304.175,18 €
         
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Πηγή: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ με ΑΔΑ:

ΑΔΑ:

6ΟΗ4ΩΞ3-ΧΥ6

ΑΔΑ:

ΩΠΙ3ΩΞ3-Ξ21

ΑΔΑ:

ΩΞΥΑΩΞ3-ΧΣΤ

ΚΑ Περιγραφή 2016 2017 μέχρι 30/9/2018
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.761.379,07 € 3.508.071,41 € 2.821.383,62 €
00-6151.001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 151.171,63 € 152.544,46 € 100.235,04 €
  Σύνολο έτους 3.912.550,70 € 3.660.615,87 €

2.921.618,66 €

Έτος 2016 2017 από 01/01/2018

μέχρι 30/9/2018

Διαφορά εσόδων – εξόδων έτους 501.173,03 € 879.389,24 € 382.556,52 €
Σύνολο πλεονάσματος τελών καθαριότητα και φωτισμού από 1/1/2016 μέχρι 30/09/2018

1.763.118,79 €

 

4) Η διάθεση των ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων δαπανών απαγορεύεται (άρθρο 86 Β.Δ. 24/9-20/10/1958).

5) Το άθροισμα α) του χρηματικού υπολοίπου του ανταποδοτικού τέλους 0,50 (4.832.172,39€) και β) του πλεονάσματος των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού (1.763.118,79€) ισούται με 6.595.291,18€. Το συγκεκριμένο ποσό κατ΄ελάχιστον (δεν έχει συνυπολογιστεί η περίοδος 01/09 – 31/12/2018 για το ανταποδοτικό τέλος 0,50 και η περίοδος 01/10/2018 για το ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού) θα πρέπει να βρίσκεται στον κωδικό  5113 «Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» στον Προϋπολογισμό Εσόδων 2019 του Δήμου Πεντέλης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν επιβληθεί τα εν λόγω ανταποδοτικά τέλη και όχι να διανεμηθεί σε άλλους κωδικούς όπως π.χ. έκτακτες επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, πολιτιστικών συλλόγων κτλ.

Ωστόσο και προκειμένου να λειτουργήσει εύρυθμα ο Δήμος Πεντέλης θα ψηφίσουμε ΜΟΝΟ τις υποχρεωτικές δαπάνες και τα έργα που υλοποιούνται με επιχορήγηση από την Περιφέρεια και το ΕΣΠΑ.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up