Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 9/7
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 9/7

Συνεδριάζει  την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014, στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» στο δημαρχείο, επί των οδών Διονύσου και Μυρσίνης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Ημερήσια Διάταξη είναι τα ακόλουθα:

 1. Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (την με αριθ. 975/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). (Βάσει της υπ΄ αριθμ.19 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αρ. πρωτ.:οικ. 16326/23-4-2014).
 2. Λήψη απόφασης επί της 66/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την έγκριση της διαδικασίας δημόσιας κλήρωσης για την έκδοση αδειών συμμετοχής και καθορισμός θέσης τοποθέτησης μικροπωλητών στην εμποροπανήγυρη κατά τον εορτασμό της Αγίας Κυριακής 5, 6, 7 Ιουλίου 2014.
 3. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης ακινήτου για χρήση ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Κηφισιά (Π.Δ. 270/81, άρθρο 192 εδ. 1 του Ν. 3463/2006).
 4. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και αναλυτικότερα: Α. αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με αρ. πρ. 1551/2-7-2014 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την σχολική χρονιά 2014-2015 και συμμετοχή στο πρόγραμμα, Β. υποβολή πρότασης χρηματοδότησης των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σχολικής χρονιάς 2014-2015, Γ. εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υποβολή της πρότασης, την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου και της σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ, και για κάθε άλλη σχετική αναγκαία ενέργεια, Δ. έκδοση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πρόγραμμα, Ε. εξουσιοδότηση του δημάρχου και της προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την σύναψη σύμβασης έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και για την σύναψη ενεχυρίασης του λογ/σμού γι’αυτές, ΣΤ. (α) έγκριση δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης έκδοσης εγγυητικής συμμετοχής στο πρόγραμμα σε βάρος του Κ.Α. με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 και (β) έγκριση δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για έξοδα τραπέζης προμήθειας εγγυητικής συμμετοχής στο πρόγραμμα ανά τρίμηνο σε βάρος του Κ.Α. με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου 2014.
 6. Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων 4ης, 5ης, και 6ης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2014.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς » έτους 2014.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ΄ αριθ. Π186/14 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Κηφισιάς κ. Μαρίας Δαλιέτου.
 9. Λήψη απόφασης επί της 2/2014 εισήγησης της ΔΕΠ για κατανομή επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (ΚΑΠ B΄ δόση 2014) ποσού 51.510,12 ευρώ.
 10. Λήψη απόφασης επί της 3/2014 εισήγησης της ΔΕΠ για κατανομή επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης από τους ΚΑΠ με το ποσό των 3.474,26 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικός Τροχονόμος» 2014.
 11. Λήψη απόφασης επί της 5/2014 εισήγησης της ΔΕΠ για την οικονομική ενίσχυση Σχολικής Επιτροπής Α/βαθμιας Εκπ/σης από ΦΗΧ για την κάλυψη δαπανών Σχολικών Τροχονόμων και αμοιβών –ΙΚΑ καθαριστριών /των, με το ποσό των 14.000,00 ευρώ.
 12. Λήψη απόφασης για την σύμφωνη γνώμη του Σώματος επί της υπ΄ αρ. 346/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και επί του πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ ( που ορίστηκε με τις υπ΄ αρ. 13/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & 34/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ) για την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό Κ.Α. 15.6481.09 «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου- ζαχαροπλαστείου», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 15.000,00 ευρώ για το έτος 2014.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 110,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
 14. Λήψη απόφασης επί της 57α/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την υποβολή Δ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 , (Της παρ. 9 άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ΄ αριθ. 40038/2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.).
 15. Επανεπιβεβαίωση έγκρισης πράξης εφαρμογής του Τριγώνου Εθνικής Αντιστάσεως στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «42η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων».
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο Δήμου Εκάλης ομάδα Α».
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις οδών και πεζοδρομίων 2012».
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού».
 20. Λήψη απόφασης για την χρηματοδότηση του έργου: «Δευτερεύον Αποχετευτικό Δίκτυο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης Δήμου Κηφισιάς».
 21. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 55,21 τ.μ. στη περιοχή Κηφισιάς «Βαρειές – Υπόλοιπο Ούλεν».
 22. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 66,20 τ.μ. και των επικειμένων σε αυτή στη περιοχή Κηφισιάς «Τρίγωνο Φραγκοπούλου» θέση «Βαρειές».
 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής ποσού 4.334,04 ευρώ από τους υπ΄ αριθ. 883/2011, 727/2012 και 700/2013 χρηματικούς καταλόγους προστίμου αυθαιρέτων ανέγερσης έτους 2009 με αντίστοιχα τριπλότυπα βεβαίωσης 301/2011, 149/2012 και 103/2013 λόγω διόρθωσης των πινάκων υπολογισμού προστίμων.
 24. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεωστών και ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ οικονομικών ετών 2005 έως και 2014.
 25. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεωστών και ποσών από χρηματικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης-διατήρησης αυθαιρέτων των οικονομικών ετών από 2009 έως και 2014.
 26. Λήψη απόφασης για την διαγραφή συνολικού ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (3.539,59 ευρώ) και επαναβεβαίωση μέρους του ποσού.
 27. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χιλίων τριακοσίων ένα ευρώ και εξήντα δύο ευρώ (1.301,62 ευρώ).
 28. Λήψη απόφασης για την επιστροφή διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (225,00 ευρώ).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet