Χωρίς αλλαγές η βασική διοικητική ομάδα Πατούλη
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Χωρίς αλλαγές η βασική διοικητική ομάδα Πατούλη

Στις θέσεις τους παραμένουν και κατά τη νέα δημοτική περίοδο οι αντιδήμαρχοι Σπύρος Σταθούλης, Νικόλαος Πέππας, Δημήτρης Σμυρνής και Βασίλης Κόκκαλης, σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις του Δήμου Αμαρουσίου στο «Διαύγεια».

Τα καθήκοντά τους περιγράφονται ως εξής:

Ο Σπύρος Σταθούλης αναλαμβάνει:

1. Την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Εσόδων, Τμήμα Εξόδων & Λογιστηρίου, Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας).

2. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίου.

3. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Υπαίθριας Διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 2946/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις αρμοδιότητες για κάθε άλλη, επί του θέματος υπαίθριας διαφήμισης ενέργεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο.

4. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Διοικητικού, Τμήμα Πρωτοκόλλου & Αρχείου, Τμήμα Πληροφορικής, Γραφείο Σύζευξις).

5. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης (Τμήμα Ληξιαρχείου, Τμήμα Δημοτολογίου & Μητρώου Αρρένων) και την έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και την υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.

6. Την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, όπως και τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλλινοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του ν. 3852/2010.

7. Τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από το άρθρο 94Β του ν. 3852/2010 σχετικές με την «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη».

8. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

9. Την εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης) και λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

10. Την ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου, όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.

11. Την καταγραφή και διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας των πολιτών, που προσέρχονται στα ΚΕΠ.

12. Την εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων σε εκτέλεση και εφαρμογή του π.δ. 113/2010.

Ο Νικόλαος Πέππας ορίστηκε ως αναπληρωτής δημάρχου και επίσης αναλαμβάνει:

1. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Πολεοδομίας (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Πολεοδομικής Εφαρμογής, Τμήμα Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Αυθαιρέτων & Επικινδύνων), την εποπτεία των Συνεργείων Αυτοψιών Αυθαιρέτων & Επικινδύνων Κτισμάτων.

2. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν στον Πολιτισμό και ειδικότερα στην υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών.

3. Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά.

4. Την εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Βορέειου Βιβλιοθήκης, καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες.

5. Την εποπτεία και την ευθύνη της υλοποίησης και λειτουργίας των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της Ολυμπιακής Πινακοθήκης του Δήμου Αμαρουσίου, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξή της.

6. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου.

7. Την εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας και των θεμάτων της ελεγχόμενης στάθμευσης.

8. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων που αφορούν στη νομιμότητα των προδιαγραφών, της θέσης, της εγκατάστασης κ.λπ. των στεγάστρων αφετηριών και στάσεων λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Α. και της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

9. Την εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας, των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο Δημήτρης Σμυρνής αναλαμβάνει:

1. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών (πλην του Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίου) και ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών (Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Αποθήκης & Υλικών).

2. Την εποπτεία και την ευθύνη της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.

3. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων, (Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών, Τμήμα Χωροθέτησης, Τμήμα Κατασκευής & Επίβλεψης Έργων, Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων).

 Ο Βασίλης Κόκκαλης αναλαμβάνει:

1. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας (Τμήμα Σχεδιασμού & Οργάνωσης Καθαριότητας, Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισμού, Τμήμα Συντήρησης Εξοπλισμού & Οχημάτων), καθώς και την ευθύνη για τον Εξωραϊσμό της Πόλης.

2. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Πρασίνου, Τμήμα Συνεργείου Ανοικτών Χώρων, Τμήμα αδειοδότησης επιχειρήσεων & καταστημάτων).

3. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Οδοσήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της Πόλης.

4. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα. Ενδεικτικά, αναφέρονται η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

5. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ., των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου Αμαρουσίου.

6. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.

7. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων.

8. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων.

Από την ίδια πηγή προκύπτει ότι παραμένουν στη θέση τους και οι κ.κ. Μιχαήλ Μπάρλας, ως ειδικού συνεργάτης σε θέματα υποστήριξης και οργάνωσης του γραφείου δημάρχου και Μιχαήλ Χριστάκης, ως γενικός γραμματέας του Δήμου.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet